Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 342

Решение № 342

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 30.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 342

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221, т. 4 и т. 11 от Търговския закон, чл. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

Възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 16.07.2012г. и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 31.07.2012 г. /следващия ден/ след проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София на 30.07.2012г.  

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ