Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 344

Решение № 344

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на кабел за външно ел захранване 20 кV за обект:”Базова станция на „Мобител” в ПИ № 012037, землище на с. Големаните, Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 344

         

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ и решение № КЗЗ-04 от 05.07.2012г.,т.5, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел за външно ел захранване - 20 кV на обект: „Базова станция № VTR-0141 – Нацовци” в ПИ № 012037 за нуждите но „Мобилтел „ ЕАД, землище на с.Големаните, с трасе преминаващо през имоти в землищата на с.Големаните и гр.Килифарево: ПИ № 001028 – пасище,публична общинска собственост, № 001025 – път, публична общинска собственост, № 001007 – път, публична общинска собственост, 040020 – път, публична общинска собственост и № 012037 – частна общинска собственост по КВС на с.Големаните и ПИ № 001675 – местен път, публична общинска собственост по КВС на гр.Килифарево.

        

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ