Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г. Решение № 345

Решение № 345

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Проект за ПУП – план за застрояване относно промяна предназначението на част от ПИ № 012037, местност «Могилищник», землище на с.Големаните за ретранслатор – разполагане на базова станция от националната мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM/UMTS на „Мобилтел” ЕАД

 

РЕШЕНИЕ № 345

         

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ и решение № КЗЗ-04 от 05.07.2012г.,т.4, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет:

Одобрява подробен устройствен план - план за застрояване относно промяна предназначението на част от ПИ № 012037 / площ от 300 кв.м./, местност «Могилищник», землище на с.Големаните за ретранслатор – разполагане на «Базова станция № VTR-0141 – Нацовци” за нуждите на „Мобилтел „ ЕАД - решетъчна кула с обтяжки с височина 30 м; линии на застрояване – ограничителни.

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ