Начало Заседания Протоколи Протокол № 24 от 19.07.2012 г.

ПРОТОКОЛ № 24

 

от двадесет и четвъртото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 19.07.2012 г. от 9.00 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 36 общински съветника. Отсъства г-н Стефан Михайлов Стефанов.

 

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновски общински съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата присъстват 36 общински съветници и има необходимия кворум за провеждане на заседанието.

 

Г-н Ашиков предложи с едноминутно мълчание да бъде почетена паметта на загиналите при атентата на 18 юли в гр. Бургас.

Председателя на ВТОбС благодари на общинските съветници, уважили честването на 175-годишнината от рождението на Васил Левски и специално на г-н Милен Михов за неговото изказване и призова общинските съветници по-голяма част от тях да се включват в подобни чествания.

Г-н Ашиков обяви проекта за дневен ред и даде думата на общинските съветници за предложения по него.

 

1. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. № 886/10.07.2012 г.

2. Кандидатстване на Община Велико Търново пред „ Международен фонд Козлодуй“ за енергийни сектор в България, Вх. № 851/06.07.2012 г.

3. Промяна в Наредбата за реда и условията на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 884/10.07.2012 г.

4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, Вх. № 875/09.07.2012 г.

5. Питане от г-н Стоян Витанов, Вх. № 772/05.06.2012 г.

6. Питане от г-н Румен Димитров и г-н Мариян Кенаров, Вх. № 773/06.06.2012 г.

7. Питане от г-н Румен Димитров, Вх. № 893/11.07.2012 г.

8. Питане от г-жа Ваня Павлова и г-н Атанас Атанасов, Вх. № 899/11.07.2012 г.

9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 882/09.07.2012 г.

10. Възлагане на външна услуга за правна помощ, Вх. № 892/11.07.2012 г.

11. Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2012/2013 година, Вх. № 872/09.07.2012 г.

12. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища, Вх. № 871/09.07.2012 г.

13. Възлагане на управлението на „Царевград Търнов“ ЕООД – гр. Велико Търново, след проведен конкурс за избор на управител, Вх. № 874/09.07.2012 г.

14. Удължаване на срока за управление на „Обредни дейности“ ЕООД – Велико Търново, Вх. № 850/06.07.2012 г.

15. Удължаване на срока за управление на „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД – Велико Търново, Вх. № 849/06.07.2012 г.

16. Предоставяне от Държавата на Община В. Търново безвъзмездно право на управление върху имот държавна собственост Архитектурно-музеен резерват „Царевец“, гр. Велико Търново, Вх. № 898/11.07.2012 г.

17. Предоставяне от Държавата на Община В. Търново безвъзмездно право на управление върху имоти публична държавна собственост, Вх. № 894/11.07.2012 г.

18. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Габровци, Вх. № 860/06.07.2012 г.

19. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 858/06.07.2012 г.

20. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 863/06.07.2012 г.

21. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 867/06.07.2012 г.

22. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Леденик, с. Къпиново, с. Вонеща вода, Вх. № 862/06.07.2012 г.

23. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Леденик, Вх. № 865/06.07.2012 г.

24. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шереметя, Вх. № 866/06.07.2012 г.

25. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху общинска земя, Вх. № 877/09.07.2012 г.

26. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. Дебелец, Вх. № 864/06.07.2012 г.

27. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шереметя, Вх. № 878/09.07.2012 г.

28. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Леденик, Вх. № 879/09.07.2012 г.

29. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Момин сбор, Вх. № 881/09.07.2012 г.

30. Предварително съгласие по реда на чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗГ, с. Шереметя, Вх. № 861/06.07.2012 г.

31. Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 859/06.07.2012 г.

32. Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Арбанаси, Вх. № 880/09.07.2012 г.

33. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, включени в годишния план за 2012 година находящи се в гр. Велико Търново, Вх. № 889/11.07.2012 г.

34. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, включен в годишен план за 2012 година и находящ се в с. Ветринци, Вх. № 890/11.07.2012 г.

35. Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот находящ се промишлена зона „Дълга лъка“, Вх. № 891/11.07.2012 г.

36.Одобряване на проект за ПУП-план за застрояване, с. Леденик, Вх. № 839/03.07.2012 г.

37. Одобряване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване, гр. Килифарево, Вх. № 840/03.07.2012 г.

38. Одобряване на проект за ПУП-план за застрояване, с. Малки чифлик, Вх. № 852/06.07.2012 г.

39. Одобряване на проект за ПУП-план за застрояване, с. Малки чифлик, Вх. № 853/06.07.2012 г.

40. Отписване от активи на „Инвестстрой-92“ ЕООД В. Търново, Вх. № 873/09.07.2012 г.

41. Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 30.07.2012 г., Вх. № 854/06.07.2012 г.

42. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за 1-вото полугодие на 2012 г. и отчет на всички неснети от отчет решения, Вх. № 856/06.07.2012 г.

43. Приемане на отчет за дейността на ВТОбС и на неговите комисии за периода 07.11.2011 г. – 30.06.2012 г., Вх. № 855/06.07.2012 г.

44. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.04.2012-30.06.2012 година, Вх. № 887/10.07.2012 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Оттеглям точка 10 от проекта за дневен ред, която е мое предложение, разглеждано в постоянните комисии. Уведомявам ви, че поради изключителното внимание на кмета и ангажираност с казуса МОБАЛ, той присъства на почти всяко от заседанията на работната група, която бе сформирана с решение на ОбС. На последното заседание лично кметът пое ангажимент за сключване и възлагане на тази услуга и поради тази причина, за да може да съкратя процедурата, оттеглям своето предложение.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам в дневния ред да влезе като нова точка 2 предложение с вх. № 909 от 18.07.2012 г. относно път „В. Търново – Гурково” и като нова точка 3 предложение с вх. № 903 относно кандидатурата за европейска столица на културата 2019 г.

Като точка 10 – на мястото на оттеглената от г-н Димитров, предложение с вх. № 907 от 18.07.2012 г. за сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност.

Като последни точки също да влязат предложения с вх. № 912 и 913 от 19.07.2012 г.

Г-жа ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА: Предложението, което правя, е от името на групата на „Новото време”: да бъде оттеглена и разгледана в някое друго заседание точка № 15, която касае удължаване на срока за управление на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД.

Мотивът е, че за последните шест месеца все още в комисиите не е представен отчетът за дейността на дружеството, тъй като за първите три месеца (за колегите, които не са запознати с този отчет) дружеството е в минус около 20 000-30 000 лв. Искаме да проверим дали тази тенденция продължава за първото шестмесечие на тази година и ако е така, мисля, че няма мотив, с който ние да удължаваме работата на това дружество. Трябва да се подложи на анализ работата на „Организация на движението, паркинги и гаражи” и да се види откъде идват тези негови загуби, така че мисля, че не наложително точно днес да гласуваме удължаване дейността на дружеството.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз съм против отпадането на тази точка, тъй като мога детайлно да направя и калкулация, и разбиване на всеки един ангажимент, който община В. Търново трябва да изпълни като контрагент в едни договорни взаимоотношения съобразно един подписан договор от спечелена обществена поръчка, и от друга страна, на „Паркинги и гаражи”.

Мисля, че там вината не е в „Паркинги и гаражи”, ако някой си е направил труда да се информира за обстоятелствата, които довеждат именно до тази загуба, която в момента се коментира, но тя по никакъв начин не може да бъде основание за отпадане на точката и за разглеждане на точката „за” или „против” удължаване договора на управителя. Нека да влезе в дневния ред, да коментираме, да видим кой е запознат с материята, с материалите си и тогава да вземем решение.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Искам да направя едно предложение за следното разместване в дневния ред: точките, касаещи отчета за изпълнението на решенията на ВТОС за първото полугодие и отчета за дейността на ВТОС и неговите комисии непосредствено след точка 4 по първоначалния дневен ред, т.е. след промените в наредбите. Тези два въпроса са много важни, те касаят нашата работа като институция и считам, че те трябва да бъдат в първата част на заседанието.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за включването на новите точки в дневния ред: точка 2, 3, 10 и двете последни точки.

Предложението за включване на новите точки в дневния ред беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-жа Дончева за отлагане на точка 15 от дневния ред беше подложено на гласуване и отхвърлено с 12 „за”, 2 „против” и 15 „въздържали се”.

Предложението на г-н Ламбев точки 42 и 43 от проекта за дневен ред да станат съответно точки 7 и 8 в дневния ред беше прието със 17 „за”, „против” няма и 13 „въздържали се”.

Целият дневен ред, с направените промени, беше подложен на гласуване и приет с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. № 886/10.07.2012 г.

2. Път II-55 Велико Търново-Гурково, Вх. № 909/18.07.2012 г.

3. Кандидатура за европейска столица на културата 2019, Вх. № 903/13.07.2012 г.

4. Кандидатстване на Община Велико Търново пред „ Международен фонд Козлодуй“ за енергийни сектор в България, Вх. № 851/06.07.2012 г.

5. Промяна в Наредбата за реда и условията на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 884/10.07.2012 г.

6. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, Вх. № 875/09.07.2012 г.

7. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за 1-вото полугодие на 2012 г. и отчет на всички неснети от отчет решения, Вх. № 856/06.07.2012 г.

8. Приемане на отчет за дейността на ВТОбС и на неговите комисии за периода 07.11.2011 г. – 30.06.2012 г., Вх. № 855/06.07.2012 г.

9. Питане от г-н Стоян Витанов, Вх. № 772/05.06.2012 г.

10. Питане от г-н Румен Димитров и г-н Мариян Кенаров, Вх. № 773/06.06.2012 г.

11. Питане от г-н Румен Димитров, Вх. № 893/11.07.2012 г.

12. Питане от г-жа Ваня Павлова и г-н Атанас Атанасов, Вх. № 899/11.07.2012 г.

13. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 882/09.07.2012 г.

14. Слкючване на договори за осъществяване на рекламна дейност, Вх. №907/18.07.2012 г.

15.Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2012/2013 година, Вх. № 872/09.07.2012 г.

16. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища, Вх. № 871/09.07.2012 г.

17. Възлагане на управлението на „Царевград Търнов“ ЕООД – гр. Велико Търново, след проведен конкурс за избор на управител, Вх. № 874/09.07.2012 г.

18. Удължаване на срока за управление на „Обредни дейности“ ЕООД – Велико Търново, Вх. № 850/06.07.2012 г.

19. Удължаване на срока за управление на „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД – Велико Търново, Вх. № 849/06.07.2012 г.

20.Предоставяне от Държавата на Община В. Търново безвъзмездно право на управление върху имот държавна собственост Архитектурно-музеен резерват „Царевец“, гр. Велико Търново, Вх. № 898/11.07.2012 г.

21. Предоставяне от Държавата на Община В. Търново безвъзмездно право на управление върху имоти публична държавна собственост, Вх. № 894/11.07.2012 г.

22. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Габровци, Вх. № 860/06.07.2012 г.

23. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 858/06.07.2012 г.

24. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 863/06.07.2012 г.

25. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 867/06.07.2012 г.

26. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Леденик, с. Къпиново, с. Вонеща вода, Вх. № 862/06.07.2012 г.

27. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Леденик, Вх. № 865/06.07.2012 г.

28. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шереметя, Вх. № 866/06.07.2012 г.

29. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху общинска земя, Вх. № 877/09.07.2012 г.

30. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. Дебелец, Вх. № 864/06.07.2012 г.

31. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шереметя, Вх. № 878/09.07.2012 г.

32. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Леденик, Вх. № 879/09.07.2012 г.

33. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Момин сбор, Вх. № 881/09.07.2012 г.

34. Предварително съгласие по реда на чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗГ, с. Шереметя, Вх. № 861/06.07.2012 г.

35. Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 859/06.07.2012 г.

36. Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Арбанаси, Вх. № 880/09.07.2012 г.

37. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, включени в годишния план за 2012 година находящи се в гр. Велико Търново, Вх. № 889/11.07.2012 г.

38. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, включен в годишен план за 2012 година и находящ се в с. Ветринци, Вх. № 890/11.07.2012 г.

39. Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот находящ се промишлена зона „Дълга лъка“, Вх. № 891/11.07.2012 г.

40. Одобряване на проект за ПУП-план за застрояване, с. Леденик, Вх. № 839/03.07.2012 г.

41. Одобряване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване, гр. Килифарево, Вх. № 840/03.07.2012 г.

42. Одобряване на проект за ПУП-план за застрояване, с. Малки чифлик, Вх. № 852/06.07.2012 г.

43. Одобряване на проект за ПУП-план за застрояване, с. Малки чифлик, Вх. № 853/06.07.2012 г.

44. Отписване от активи на „Инвестстрой-92“ ЕООД В. Търново, Вх. № 873/09.07.2012 г.

45. Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 30.07.2012 г., Вх. № 854/06.07.2012 г.

46. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.04.2012-30.06.2012 година, Вх. № 887/10.07.2012 г.

47. Предложение Вх. № 912/19.07.2012 г.

48. Предложение Вх. № 912/19.07.2012 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, Вх. № 886/10.07.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - против, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 303

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет:

 

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година /Приложение №1/, както следва:

 

 

І. ПО БЮДЖЕТА

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

 

 

 

 

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

 

 

 

 

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

 

 

2400

-2 476

-2 476

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

-2 641

-2 641

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-2 641

-2 641

- прих.от наеми на земя

 

 

2406

146

146

-Дирекция "Образование"

 

 

 

146

146

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

19

19

-Дирекция "Образование"

 

 

 

19

19

Общински такси

 

 

 

2700

2 142

2 142

За ползване на общежития и други по образованието

2708

2 142

2 142

-Дирекция "Образование"

 

 

 

2 142

2 142

Други неданъчни приходи

 

 

3600

92

92

- Други неданъчни приходи

 

 

3619

92

92

-Дирекция "Образование"

 

 

 

92

92

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

242

242

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

 

4501

242

242

-Дирекция "Образование"

 

 

 

242

242

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

0

0

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

 

 

 

 

 

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюдж.сметки

 

 

6100

530

530

получени трансфери /+/

 

 

6101

530

530

-Дирекция "Образование"

 

 

6101

530

530

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

 

530

530

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

530

530

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

 

 

2400

743

743

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

 

2404

-68

-68

-Дирекция "Образование"

 

 

2404

14

14

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

2404

-82

-82

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

-653

-653

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-791

-791

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

2405

138

138

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

979

979

-Дирекция "Образование"

 

 

 

979

979

приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина

2410

485

485

- Община Велико Търново

 

 

 

485

485

Други неданъчни приходи

 

 

3600

13 137

13 137

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

 

3611

13 137

13 137

- Община Велико Търново

 

 

 

13 137

13 137

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

 

3700

-70

-70

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-70

-70

-Дирекция "Образование"

 

 

3702

-14

-14

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

3702

-56

-56

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

5 871

5 871

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

 

4501

5 871

5 871

- Община Велико Търново

 

 

 

146

146

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

 

5 725

5 725

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

19 681

19 681

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

19 681

19 681

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

 

 

 

 

 

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

 

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Трансфери м/у извънбюдж.сметки

 

6200

65 186

65 186

получени трансфери /+/

 

 

6201

65 186

65 186

- Община Велико Търново

 

 

6201

65 186

65 186

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

 

65 186

65 186

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

84 867

84 867

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

 

85 397

85 397

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

 

 

1. Функция 3 Образование

 

 

 

 

530 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

 

530 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

 

0 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-4 193 лв

 

 

Център за социални услуги

 

 

4 193 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

530 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

1. Функция 3 Образование

 

 

 

 

10 002 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

 

10 002 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

833 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

 

833 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

161 лв

 

 

Център за социални услуги

 

 

672 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

105 725 лв

Група 3 Култура

 

 

 

 

105 725 лв

 

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

105 725 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

 

116 560 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

37 800 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

37 800 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

1 292 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

 

1 292 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

30 000 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

 

30 000 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

30 000 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Жилищно строителство, БКС и опазване

 

 

 

 

   на околната среда

 

 

 

 

 

27 780 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

 

 

132 924 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

130 924 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

 

2 000 лв

 

Група 2 Опазване на околната среда

 

 

-105 144 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-106 144 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

 

-2 000 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

3 000 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

-160 000 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

 

 

0 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-3 310 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

 

760 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

 

2 200 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

350 лв

 

Група 3 Култура

 

 

 

 

-160 000 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-370 000 лв

 

 

Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

210 000 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

 

 

31 435 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

 

 

 

60 000 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

60 000 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 6 Други дейности по икономиката

 

 

-28 565 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-28 565 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

-31 693 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

84 867 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

 

85 397 лв

 

           

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

 

3. Изменя Приложение № 3Б към Решение № 101/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет, както следва:

 

БИЛО:

 

 

 

 

 

 

 

1

Представителни разходи

50 000

Общи държавни служби

СТАВА:

 

 

 

 

 

 

 

1

Представителни разходи

60 000

Общи държавни служби

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” не защото съм против това, а защото исках да попитам: ние от БСП предложихме в тази сесия да включим отчет за изпълнението на бюджета, приходна и разходна част. Казаха, че данните не са готови, но все пак искахме да чуем как вървят приходите.

Второ, поставих това в ПК по БФ: ние имаме едни похарчени пари за покриване на разходите, които трябваше да покрие държавата по линия „евро проекти” – те са 2 800 000 лв. Върнати ли са, или не? Нека залата да го знае. Стават вече 9 месеца. Г-н Енев да каже това, а г-н Маринов, ако е тук, да каже кога парите ще бъдат върнати.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Път II-55 Велико Търново-Гурково, Вх. № 909/18.07.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 304

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.3 от Закона за устройство на територията и писмо с Вх.№ 09-475/17.07.2012г. от Агенция „Пътна инфраструктура” – гр.София, Великотърновски общински съвет съгласува внесените ПУП – Парцеларни планове, както следва:

 

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Големаните

ЕКАТТЕ 15401 от км 11+170 до км 12+080 – горски фонд

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Големаните

ЕКАТТЕ 15401 от км 11+170 до км 12+080 – земеделски фонд за допълнителни отчуждения, на база заснет екзекутив и допълнение към парцеларен план 2005г.

 

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Габровци

ЕКАТТЕ 14235 от км 12+077 до км 13+120 – горски фонд

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Габровци

ЕКАТТЕ 14235 от км 12+077 до км 13+120 – земеделски фонд - допълнение към парцеларен план 2005г.

 

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Въглевци

ЕКАТТЕ 12396 от км 13+100 до км 20+400 – горски фонд

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Въглевци

ЕКАТТЕ 12396 от км 13+100 до км 20+400 – земеделски фонд - допълнение към парцеларен план 2005г.

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Въглевци

ЕКАТТЕ 12396 от км 13+100 до км 20+400 – населени места - допълнение към парцеларен план 2005г.

 

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Райковци

ЕКАТТЕ 61861 от км 24+950 до км 31+561.10– горски фонд

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Райковци

ЕКАТТЕ 61861 от км 24+950 до км 31+561.10 – земеделски фонд - допълнение към парцеларен план 2005г.

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Райковци

ЕКАТТЕ 61861 от км 24+950 до км 31+561.10 – населени места - допълнение към парцеларен план 2005г.

 

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Вонеща вода

ЕКАТТЕ 12098 от км 20+400 до км 25+240 – горски фонд

 • ПУП – Парцеларен план за землище на с.Вонеща вода

ЕКАТТЕ 12098 от км 20+400 до км 25+240 – земеделски фонд - допълнение към парцеларен план 2005г.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Кандидатура за европейска столица на културата 2019, Вх. № 903/13.07.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 305

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да участва съвместно с останалите общини от Област Велико Търново като регион в инициатива „Регион Велико Търново-кандидат за европейска столица на културата 2019“.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими действия във връзка с горното включително и като определи работна група със заповед, която в сътрудничество с представители от останалите общини да подготви участието в горната инициатива.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Велико Търново пред „ Международен фонд Козлодуй“ за енергийни сектор в България, Вх. № 851/06.07.2012 г.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: ПК по ОНК подкрепи предложението. Това е една продължаваща политика - да ползваме средства от европейските фондове не само за саниране, за подмяна на дограма, но и особено за това, което се предвижда и днес - за осъвременяване на отоплението на нашите училища. Сумата е сериозна. Мисля, че след реализацията ще имаме възможност и училище „Патриарх Евтимий” да получи „енергийна ефективност, клас „А”, което мисля, че ще е добър знак за съвременни условия за училище във В. Търново.

Аз искам да поставя един друг въпрос: тъй като обследване за енергийна ефективност беше направено не само за тези учебни заведения, които бяха предложени на предишната сесия, но особено за две учебни заведения извън В. Търново – основните училища в Килифарево и в Церова кория, които бяха обследвани, но реално до този момент те не са включени в европейски проекти. Въпросът там е много сериозен, имаше и публикации в медиите и вероятно сте се запознали с тях - за това, че по-голямата част от бюджета на основните училища, особено в населените места, отива, за да могат те да покриват разходите си за отопление и те са сериозно застрашени относно това как ще се справят финансово до края на годината.

  Беше направена среща с кмета на общината и на тази среща беше разпределена една сериозна част от резерва от бюджета на училищата за 2012 г. Примерно училището в Килифарево ще получи 40 000 лв., в Церова кория – 30 000 лв., но те са едва една трета от сумата, която е необходима, за да може да се направи някаква промяна в отоплението – първо, за да бъде ефективно и да не се харчат толкова пари и второ, наистина на децата да им е топло.

Затова се обръщам към г-н Панов и към общинските съветници: този въпрос да намери място, да го коментираме в някое от следващите заседания на постоянните комисии, на следваща сесия и да потърсим резерви, които има общината, за да може поне едното от тях или двете училища, които имат вече направено обследване за енергийна ефективност, да им се помогне и да бъдат включени може би не в европейски проекти, защото има дълга процедура, а със средства и възможностите на общината.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ставам, за да кажа, че ще подкрепя това предложение и също искам да изразя своето задоволство в посока на това, че се демонстрира разликата между отношение и решение. Досега се налагаше отношение тенденциозно. Няма да влизам в подробности кои училища, на кого, как и за какво се изпълняваха. Точно затова училище „П. Р. Славейков” именно защото нямаше отношение към него от едно от елитните училища в момента е на едно от последните места в града. Защото никой не му обръщаше внимание, а то се намира на стратегическо място. То трябваше да обслужва няколко големи квартала от град В. Търново. Как обаче да бъде конкурентно първо, с материалната си база, второ, с потенциала, който предлага. Няма да коментирам администрацията на това училище, няма да коментирам отношението на същото училище. Няма да коментирам и какво се случваше назад във времето с това училище. Затова изразявам своята благодарност в подкрепа на това начинание.

  Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Председателят на ПК по ОНК говори за енергийната ефективност и за всичко онова, което предстои да се прави в това отношение. Безспорно, много е модерно да се говори за енергийна ефективност. Аз искам да акцентирам върху това, че тези проекти трябва да бъдат много добре наблюдавани от нас, общинските съветници. Аз не искам да игнорирам специалистите от общината, но има едно нещо, което се нарича качество. Хубаво е да имаш ушит качествен костюм, хубаво е да имаш изработени качествени обувки или каквото и да е. Така че моето искрено желание е, когато се реализират тези два проекта, ние да имаме възможност тук, в тази зала, да бъдем запознати какво е станало, какви материали са използвани, колко са съвременни и т.н. Защото мога да ви дам редица примери, с които да ви досаждам, в които работата е свършена, но не е качествено. Ето защо ние трябва да се стремим тези проекти да бъдат изпълнени качествено и призовавам в публичното пространство с ключовата дума ”качество на изпълнение на всеки проект” - да бъде контролирано качествено от нас самите.

  Г-н ДИМИТЪР СЪБЕВ - кмет на гр. Килифарево: Аз също изразявам нашето притеснение от факта, че въпреки включването в предложението, въпреки направеното обследване, за поредна година училището в Килифарево е извън финансиране за конкретни дейности. Няма да се спирам на други подробности, искам да ви споделя една позитивна тенденция, която се наблюдава в Килифарево от няколко години – това е фактът, че все повече млади хора остават в Килифарево и в момента жителите до 30 години са повече от тези над 60 години. Ние трябва да поощряваме тази тенденция и една от формите е тези наши съграждани да са спокойни, че техните деца се учат и прекарват почти целия ден при добри условия. Иначе в момента сме в ситуацията „нито напред, нито назад”, защото с 40 000 лв. при стойност на отоплението над 80 000 лв., ни предстои един труден отоплителен период и аз съм убеден, че можем да обединим усилията си, защото точно от две групи общински съветници, подготвяйки Инвестиционната програма, имаме предложение за финансиране точно на училището в Килифарево и точно по посока енергийна ефективност.

Убеден съм в това, че можем да работим заедно!

Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 306

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по „Международен фонд Козлодуй“ със следните проектни предложения:

 

-  Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Велико Търново;

-  Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „ П. Евтимий“ – гр. Велико Търново;

 

2. Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите на проекта.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за реда и условията на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 884/10.07.2012 г

Г-н Ашиков прочете становищата на постоянните комисии, като акцентира върху предложенията за промени, направени от ПК по ОС и ПК по БФ и даде думата на председателя на водещата ПК – по НПУОР – г-н Милен Михов.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: ПК по НПУОР разгледа на свое заседание предложените промени в Наредбата за реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. По време на заседанието присъстваше представител на вносителите и като цяло комисията подкрепя направените предложения. Те са продиктувани от стремежа за усъвършенстване и облекчаване на нормативната база, което да я направи по-прозрачна и по-достъпна за гражданите.

За съжаление, нямахме пред нас предложенията на ПК по ОС и ПК по БФ в писмен вида, за да можем да се произнесем по тях, и затова бих искал да изразя своето лично становище по техните предложения. Първо, според мен думата „краткосрочно” означава отдаването за ползване на тези имоти в рамките на няколко дена и добавката на думите „ до един месец” е малко излишна.

По-сериозно е моето разсъждение по отношение на предложената промяна в ал. 2 на чл. 11 - тя малко се разминава с разпоредбите на чл. 10, ал. 6, в която ясно се посочва, че управлението на тази собственост е поверено на директора или управителя, т.е. оторизираните органи за управление на тези общинските предприятия. В този смисъл мисля, че е по-разумно и по-нормативно издържано такова право да оторизираме на директора или управителя, а може да добавим, че това става по искане на кмета или с решение на ОбС. По искане на кмета директорът може да предоставя за безвъзмездно ползване при провеждане на значими събития. Мисля, че директорът е човекът, който е отговорен и трябва да вземе лично решение. Юристите могат да кажат дали са правилни тези мои разсъждения, но все пак така е по-коректно – това право да бъде дадено на управителите при искане от страна на кмета, който решава кое мероприятие е значимо, кое е важно за града.

Това са моите лични разсъждения. Становището на ПК по НПУОР е да подкрепим тези предложения за промени.

 

  Г-н Ашиков прочете становището на вносителя по точката:

  „ОП „Спортни имоти и прояви” и ДКС „Васил Левски осъществяват своята дейност за задоволяване на определени културни и спортни потребности на населението на гр. В. Търново, посредством стопанисване на предоставената им публична общинска собственост. Това се осъществява чрез отдаване под наем на части от имотите – общинска собственост за организиране и провеждане на културни ,спортни, развлекателни и други прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и т.н. на територията на ДКС „Васил Левски” и СК „Ивайло”, стопанисван от ОП „Спортни имоти и прояви”.

  При възмездно ползване на имотите е необходимо цените за отдаването им под наем да бъдат изрично регламентирани с решение на компетентния орган – ВТОС. Доколкото се касае за имоти – общинска собственост, то систематическото място на уредбата за управление и предоставяне за ползване на посочените спортни комплекси е в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Поради това, като част от същата, следва да бъдат добавени текстове, уреждащи управлението, отдаването под наем и цените за ползване на общинските имоти. Възникващите във връзка с ползването на тези имоти правоотношения са специфични по своя характер – същите са краткосрочни (главно почасови) поради естеството на проявите, за които се ангажират. В този смисъл, при предоставяне за ползване на ДКС „Васил Левски” или СК „Ивайло”, не е необходимо предварително решение на ВТОБС или провеждането на тръжна или конкурсна процедура.

  При наличие на изложените съображения е необходима промяна в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и утвърждаването на Тарифи за цените при ползване на ДКС „В. Левски” или СК „Ивайло”, във връзка с което е внесено Предложение до ВТОС.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Кмете, имате много сериозен проблем с Вашата администрация. Как и защо - мисля, че именно днес ще стане ясно. Аз се опитах да се поразровя из дадените ни материали, т.е. входирани Ваши предложения, за да видя дали те са съпътствани с допълнителни становища. В момента Ви излагат, г-н Кмете. Това е моето мнение.

  По промените в Наредбата за реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество аз имам съществени забележки. Не знам как и по какъв начин е правена същата, но за да мога да се включа във времето, ще се спра само на два от имотите – ДКС „Васил Левски” и стадион „Ивайло”. Аз не съм съгласен с това, което ни се предлага да гласуваме и ще изразя своята воля, но говорим за нещо много важно, говорим за реализирането на спортните инициативи като цяло, което Вие, г-н Кмете, по всякакъв начин доказвате, че подкрепяте. Само че това, което се предлага в момента като ценова ставка за ползване на собствеността, по категоричен начин отблъсква тази инициатива от всички тези мероприятия, които могат да се разгърнат на територията на В. Търново, на стадиона и в залата. Ще ви дам елементарни примери. Започвам с ДКС „Васил Левски”, тъй като аз съм един от активните ползватели на ДКС и почасово играем футбол там, плащаме си необходимата такса, но какво виждам, че се предлага сега? Таксите, които тук са посочени, са за един час. Аз ще коментирам само „Тренировъчни спортни срещи” – това, което правим всички ние, обикновените граждани. Към таксите за тренировъчни спортни срещи трябва да бъде прибавена още 36 лв. – такса „Осветление” и трябва да се прибавят още 9 лв., за да се окомплектова цялата услуга и за да не се събличаме на улицата. А ако прибавим и такса за ползване на бойлера, което е резонно и нормално като потребност, знаете ли какво става? Не го коментирам. Отговорите са за всички вас.

Прехвърлям се на нещо много актуално. Някои цени според мен са завишени, други са занижени. Имаме „Построяване и демонтаж на подиуми”. Цените варират от 70 до 120 лв. Няма да коментирам дали е много или малко.

Продължавам с коментарите си в тази посока. Имаше цени, които ни бяха дадени и които са изключително любопитни – цени за най-различни видове мероприятия – за концерти, за политически срещи, където аз не съм съгласен с цените, които ни се предлагат. Ще коментирам какво ни се предлага на нас на стадион „Ивайло” и как се реализира налагането на двоен стандарт. Защо трябва да обезвъзмездяваме миналото, т.е. услугата за ползване на стадиона да бъде безплатна: „Юбилейни и възпоменателни футболни срещи (бенефиси) със съорганизатор община В. Търново - безвъзмездно”. Аз искам да бъда отговорен към настоящето и към бъдещето. В тази връзка искам да направя коментар – т. 4.6. „Наем на стадион „Ивайло”, „Футболни срещи от детско-юношески футбол – 80 лв., т.е. вземаме на децата 80 лв., за да си изиграят финала на стадион „Ивайло”.

В момента съм изключително недоволен с това, което държа в ръцете си и аз се надявам със своята позиция да защитя обществеността и всички спортни деятели - от най-малките до най-големите, и да не ги дискриминираме чрез налагането на тази ценова ставка. Защо казвам дискриминиране? Защото не съм съгласен с това – международни футболни срещи, в т.ч. шампионска лига – 2500 лв. Добре, те няма да са толкова често. Говорим за натовареността, за възстановяването на спортното съоръжение като цяло, защото всичко е свързано с наши разходи, но от едната страна стоят разходите, от другата страна е услугата, която общината иска да даде като възможност да се реализира на територията ни. Оттам нататък аз не приемам това, което се предлага: „Футболни срещи от държавни първенства във „В” група и тренировъчни футболни срещи – 250 лв. Ако ние реализираме всички тези инициативи, които са упоменати, нашият футболен стадион ще прилича на една разорана нива. Защото аз съм имал удоволствието да играя във „В” група и знам как играят аматьорите и как играят професионалистите. Пораженията от аматьорите са огромни, а тук цените са нищожни в сравнение с това, което ние искаме от професионалистите.

ДКС и стадионът имат услуга за мероприятия – шоу спектакли, концерти, политически инициативи. Аз не приемам тези цени, които са упоменати там. Точно заради това правя предложение тази точка да бъде отложена, прецизирана и да бъде вкарана за следващото заседание на ВТОС.

  Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз съм доказано спортен човек и искам да взема отношение по ползването на базата. Всичко онова, което е предложено от администрацията, облечено в законова форма, аз приемам като едно достижение. Но имам една препоръка към Сергей и Пламен: вървете до Габрово. Вижте тяхната зала, там може да се поучите от тях какво трябва да се прави. Що се отнася за моята позиция, тук живеем в една демократична атмосфера и аз за първи път ще възразя върху някои от акцентите на г-н Димитров.

Ставаше въпрос за този детайлен анализ на определените цени, които са заложени за спортните мероприятия. Много странно ще прозвучи за всички, но аз съм бил на спортен лагер като дете и като юноша. 15-20 дена някой ни храни, тренираме два пъти и не знаем кой плащаше - плащаше държавата. Сега, в новите условия, когато ние се стремим да правим пазарна икономика, Румен Димитров предлага очевидно ние да вършим доста неща безплатно, но това не може да стане в условията на пазарната икономика. Ще ви дам един пример: за да играе едно дете на възраст между 5 и 7 години организиран футбол в кралство Холандия, родителите трябва да се бръкнат 750 евро на година. Вярно, ще кажете: „Но заплатите са 10-15 пъти по-големи”. Така е, но ние трябва да почнем от някакво начало. Не е вярно, че тези пари ще се вземат от децата, те ще се вземат от клубовете. Щом, примерно, Ресен или Килифарево ще играят, те си осигуряват някакви средства и с тях се плаща, те не се събират от футболистите. „Номерът” е ако треньорът или който и да е събира дарения от децата, от техните родители и да налее вода в мелницата на спорта вода, това е много хубаво, но ние трябва да се съгласим с някакви цени, с които да влизат пари в тези институции - в стадиона и в залата. Представете си, че влизате на стадиона и виждате една касичка някъде, на която да пише „Дарение за детско-юношеския футбол”. Накрая да се отчете, че в резултат на днешния мач имаме постъпления 1000 лв. за футбола. Нека да го експериментираме и дано не ме обвините, че аз искам да правя търговия, събирайки пари от децата. Напротив, адмирирам всичко, което се прави от кмета.

Сега ще хвърля малко камъни в миналото: ние не можем да не поглеждаме назад от време на време. Ако някои от моите предшественици ходеха дори и на слабите мачове на „Етър”, тази писта, която приличаше и все още прилича на юфка, ако ходеха нашите колеги преди това и използваха тази ключова дума „юфка”, на някого щеше да му дотегне и пистата щеше да бъде в добро състояние. Аз нарочно употребих тази ключова дума, за да можем всички ние да имаме едно по-благосклонно око към спорта.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Професоре, знаете че аз приемам предизвикателствата с голяма охота. Затова ще ви кажа, че когато Вие сте ходили на коментираните от Вас спортни лагери, те са били безплатни и не сте плащали. Нямате право да правите аналогии с онова време и сега, това е несъпоставимо. Така направени промени в наредбите, излиза, че аз и хората, с които играем футбол няколко пъти в седмицата на всяко ходене трябва да плащаме около 90 лв. Това, което казвате, доказва, че не сте се запознали с материалите, защото цената, която аз трябва да плащам за един час футбол, е равна на цената, която трябва да се плаща на стадион „Ивайло” за шоу спектакли, концерти, театрални спектакли, там, където има входни билети на цена на час 77 лв. Къде е аналогът?

Затова Ви помолих да отложим Наредбата, да я прегледаме обстойно, да я прецизираме. Казах, че има цени, които са завишени и цени, които са занижени и трябва да бъдем максимално отговорни именно към тази конкретика.

  Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Г-н Професоре, ДКС и стадионът „Ивайло” са публична общинска собственост. Това означава, че това се ползва от широк кръг граждани. В момента в половината от ДКС се извършва търговска дейност, а не спортна. Дайте и в другата половина на спортната зала също да извършваме търговска дейност! Аз мисля, че даже можем да разширим нещата, защото публична общинска собственост са и тротоарите, и парковете. Защо да не плащат майките с детските колички и децата, които играят на спортните площадки или пешеходците, които се движат по уличите, публична общинска собственост? Нека от всичко да правим пари, а в същото време да разпродаваме общински имоти без пари. Вярно е, че трябва да правим пари, но в същото време трябва да развиваме и спорта, и общественото здраве.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Формално ще предложа да отложим тази точка и ще обоснова своите мотиви. Като съветник, който е бил в предишните два мандата, си спомням, че през 2008 година приехме едни цени. Има ли промяна оттогава и сега? Защо ги приемаме, като няма?

Миналата година управителят на „Спортни имоти и прояви” в ПК за СТДМ даде тези цени и тарифи почасово. Тогава ПК за СТДМ ги отхвърли категорично като силно завишени и отблъскващи клубовете, федерациите, които искат да ползват нашата спортна база. Сега формално това не се разглеждаше в нашата комисия, а мисля че ние имаме право да дадем гласа си относно цените, които ни се предлагат във връзка с почасовото заплащане за ползването на обектите публична общинска собственост.

В крайна сметка, ще повторя, че искам отлагане, искаме и в нашата ПК за СТДМ да се запознаем с тях. Наистина има много завишени някои почасови ставки, докато други са облекчени. В крайна сметка, според мен, трябва да намерим златното сечение, баланса между защитата на обществените и спортни интереси и това да не ощетяваме общината, за да можем да събираме приходи, с които да поддържаме спортната база.

Г-н СЕРГЕЙ ДАНЧЕВ: Настоящият ценоразпис беше приет през 2008 г. като наеми, но понеже тази наредба отпадна, би трябвало да бъде приет в новата наредба. Цените, които са написани, реално са само консумативите. Тук не говоря за мероприятията с публика. Тези 36 лв. на час са за тока и водата. Не са включени нито амортизационни отчисления, нито подменяне на лампите, едната от които струва 300 лв. Г-н Димитров, неправилно сте прочели, 36 лв. е тренировъчна спортна среща, а 36 лв. е тренировка на общо осветление. Никой няма да ви вземе 72 лв. Едното е тренировка, другото е тренировъчна спортна среща. Вие сметнете тока за бойлера, климатика. Не говоря за ремонта на климатиците, който трябва да се направи, защото те са на 12 години.

Вторият въпрос: безплатното предоставяне на комплекса е решено в правилника на ДКС, в който пише: „Безплатното предоставяне на комплекса се сключва с договор по заповед на кмета, който преценява рационалността”. Начинът е ясен и прост – заповед от стопанина на града, който ще прецени това мероприятие с обществен характер ли е, или е печелившо. Защото при 1500 места, по 10 лв. за билет са 15 000 лв. приходи. Наемът е около 600-700 лв. и не може да се говори, че наемите са високи.

По въпроса за Габрово, за който споменахте: ценоразписът е почти буквално преписан оттам. Това, че е публична общинска собственост, не значи, че някой не трябва да плати. Каза се, че едно време е било безплатно за личността, но държавата е плащала. Няма нищо безплатно. Някой трябва да го плати. Ако не го плащате вие като тренировка, общината трябва да завиши бюджета, за да мога да платя тока, водата, не говоря за заплатите и за ремонтите, за поддръжката и т.н. Тук не става дума за някаква печалба. За каква търговска дейност говорите? Отдадени са заведенията, аз не мога да ги стопанисвам. Това е търговската дейност, друга търговска дейност в залата няма. Гласувайте тройно по-голям бюджет и всички да идват без пари.

Лампите не са сменяни от 1988 г., а една от тях струва 300 лв., а те са 77.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Хубаво е, че това, което се случва в момента става пред вашите погледи и това може да ви даде ясна преценка и представа какво всъщност се случва в община В. Търново. Много ви моля, не ми вменявайте, аз мога да чета на български, вярвам на очите си, а не на Вашите импровизации. Аз трудно мога да различа кое е тренировъчен спортен процес и кое е тренировка. Нима като тренираш, не извършваш някакви спортни мероприятия, усилия? Защо налагате двусмислие в инициативата.

Осветлението, за което говорите, пише тренировки. 5.11.1, „”Общо осветление. Къде пише, че е заедно с осветлението? Не подменяйте документите и начина, по който е написано! Затова моля колегите да изразят своята воля и да отложим точката!

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз ще подкрепя отлагането на точката по две причини. Първата е, че независимо че е отменена старата наредба, този ценоразпис съществува и докато не се приложи нов ценоразпис, важат старите. Втората причина е, че на нас, реално погледнато, не ни се предлага нещо ново, което е различно от старото; т.е. философията или смисъла на това, което се предлага, не е различно от това, което е предложено през 2008 г. Аз моля тази част от Общинската администрация, заедно с тази част от ВТОС като ПК по СТДМ да си свършат работата и на следващо заседание да имаме едно малко по-широко концептуално предложение, което да обсъдим.

И ви моля: извадете от речника си думата мероприятие, както и от документите на администрацията, ако тази дума съществува там. Думата мероприятие от онези видове думички, които са софнарком, гоелро и т.н. Тя идва от Феликс Джерзински. Използвайте хубавата българска дума „проява”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Това, което каза управителят на ДКЦ „В. Левски” е разумно и то подкрепя моето предложение, че той трябва да се разпорежда, а кметът казва със заповед.

Второ, правя процедурно предложение, което е свързано с нашия правилник за приемане на наредби. Тук се казаха думи да бъдат отложени, да не бъдат разглеждани днес, което не е добро като решение. В какво положение се намираме сега всъщност? Действащите към момента цени на наемите не са нови. Влизат в наредбата там, където трябва да им бъде мястото. Аргументите са, че тази наредба е публична, достъпна, тя е качена на сайта и всеки, който желае да ползва такава услуга, може да се информира.

Второто нещо е размерът на цените и аз мисля, че процедурата по приемане на наредбите във ВТОС ни дава възможност да си работим нормално. Ако приемем по принцип предложените промени, на второ четене комисиите могат да направят незначителни промени, т.е. промени в цифрите. „Хикс” услуга ще струва „игрек” лева. И това трябва да стане с ПК за СТДМ и с останалите.

Така че можем да си работим и на следващата сесия със съгласието на всички, да го приемем. Ако ни убедят, че тук става дума и за неправилно, неясно изписване на услугата, на това какво влиза в нея и приемем, че цените са такива, ще го подкрепим.

Правя процедурно предложение да гласуваме наредбата на първо четене, а на следващото заседание да мине през комисиите и да се огледа.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 13 „за”, 2 „против”, 15 „въздържали се”.

Предложението на г-н Михов наредбата да се гласува само на първо четене на настоящото заседание, а след обсъждане в комисиите да се утвърди на второ гласуване на следващото заседание беше подложено на гласуване и прието с 16 „за”, 4 „против”, 8 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване текста на наредбата на първо четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - против, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – въздържал се, Иван Александров – въздържал се, Любен Велчев – въздържал се, Калина Широкова – въздържал се, Пламен Радонов - против, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – протви.

На първо четене наредбата беше приета с 19 „за”, 7 „против”, 6 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 307

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 75 от Правилника за организация и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет:

 

Приема на първо четене промяна в Наредбата за реда на придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Безспорно този мандат още в самото начало направи една публична заявка, че съвсем съзнателно и добронамерено ще нарушава правилниците и определени закони.

Как вие асимилирате обстоятелството, че в момента се гласува нещо, свързано със спорта, а същият въпрос не е влязъл в спортната комисия? Искате другите комисии или колеги да наложите волята си, без да сте чули компетентното мнение и да разберете отношението на водещата комисия, която се занимава със спорта в община В. Търново.

Благодаря на колегите, които се съобразяват с правилника и не нарушавате принципите!

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, Вх. № 875/09.07.2012 г

 

Г-н Ашков даде думата на председателя на водещата комисия – ПК по НПУОР, г-н Милен Михов.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Предложените промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община В. Търново бяха разгледани на редовното заседание на ПК по НПУОР, на което присъстваха представители на вносителите. Аргументите за исканата промяна са преди всичко промяна на нормативната база, която въвежда един общ регламент на видовете документи и удостоверения, които общините в Република България са длъжни да предоставят на гражданите на страната. На практика освен промяната и съдържанието на тези документи, които се стандартизират, не настъпва никаква промяна в размера на таксите, които гражданите да заплащат за новите по име документи в сравнение с досега действащите. В този смисъл Комисията подкрепя исканото предложение за изменение, като го счита за нормативно и правно аргументирано.

С това приключвам своя доклад и бих искал да изкажа едно свое становище, което беше причина, за да гласувам „въздържал се” в комисията. Прави впечатление, че за три вида удостоверения цената на услугата се запазва – т. 2, 3, 10 от чл. 36, но се увеличава срокът за издаване. Това са удостоверение за идентичност на име, удостоверение, че не е съставен акт за раждане или смърт, препис от документ за гражданско състояние. Срокът се увеличава от един ден на седем дена. За мен е малко неразбираемо защо една услуга, когато досега сме можели да направим за един ден, сега ще трябва да правим за седем дни. Обяснението на Общинската администрация е, че задължението на общинските администрации става не само за граждани на дадената община, а въобще за гражданите на страната, но си мисля, че електронизацията, към която вървим, трябва да върви към ускоряване на услугите, а не към тяхното забавяне. Ако е възможно, администрацията да се аргументира пред залата. Това е единственото изменение, което заслужава внимание, иначе всичко е нормативно и резонно.

 

Г-н Ашиков прочете становището на вносителите:

„Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация общинската администрация издава удостоверителни документи по гражданско състояние на основание данните, вписани в поддържания в община В. Търново Регистър за населението. В „Държавен вестник”, бр. 37 от 15.05.2012 г. е публикувана Наредба № РД-02-20-6 на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението. Наредбата влиза в сила от 16.08.2012 г.

Поради настъпили промени във видовете удостоверения по гражданско състояние, реда и начина на тяхното издаване се налага да бъдат извършени промени в чл. 36 и чл. 58 в раздел V, „Такси за административни услуги” на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община В. Търново, във връзка с което е внесено Предложение до ВТОС.”

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Когато става дума за промяна в една наредба на национално ниво, ние сме длъжни да спазим едно към едно тази наредба. Тя е подписана от двама министри, обнародвана е в „Държавен вестник”. Тя касае всички общински администрации в страната.

Искам да отбележа, че всички срокове по наредбите се базират на Административно-процесуалния кодекс. Всеки един срок там е указан. Ние сме длъжни да спазим тези срокове, затова са дадени тези срокове. За сведение на всички общински съветници - сроковете за изпълнение на такъв вид услуги в страната са: 1, 3 и 7 дена. По другите закони – до 30 дена, максимумът е до 3 месеца. Никоя община не може да си позволи да не спазва законовите разпоредби.

Г-н Михов, Вие объркахте и точките, за които говорихме в комисията. Не става дума за тези точки, които цитирахте, а става дума за нововъведените удостоверения, които общините ще издават, където срокът по АПК е 7 дни и ние сме го записали така, както е в АПК. Става дума за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг, съпруга и деца; второто - за издаване на удостоверение за съпруг, съпруга и родствени връзки; третото - издаване на удостоверение за родените от майката деца.

Към наредбата, обнародвана в „Държавен вестник” са представени и унифицирани всички удостоверения и всичко това се прави, за да може да се реализира електронното управление и правителство в България.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Електронното управление е тема, която се дебатира от доста време. Давам си сметка как би могла да се промени услугата, ако се наложи една такава електронна услуга.

Освен че отново не беше зачетено становище на кмета по време на заседание на ВТОС, което аз отричам и смятам за неправилно, бих искал някой да ни даде яснота каква е таблицата по определяне на тези ставки, където в услугите са фиксирани 2 лева. Какво включват тези два лева, защото и преждеговорившите по миналата точка ясно демонстрираха, че трябва да се направи така, че общината да предлага услуга, която да се заплаща. Тук аз не мога да остойностя нито цената на труда на администратора, който ще поеме заявлението, нито компетентността на администратора, който ще изготви удостоверението нито тока, нито дори мокрия печат. Всичко това ни се предлага на цена 2 лева. Затова бих искал да разбера каква е таблицата за предлагане на тази услуга, защото в комисиите никъде не чух това. Защото 2 лв. е нищо. Не че съм за драстично увеличаване на услугата, но една услуга, предлагана от общината от 5 – 7 лева звучи разумно. Ако общината предприеме инициатива да стимулира или подобни инициативи да облагодетелства по някакъв начин тази услуга, то въпросът ми е защо това желание не е константа и за всички други?

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Ще ви върна към предишния Общински съвет, в който Вие бяхте общински съветник, и ще ви припомня, че точно тези цени ги приехте тогава. Правото е единствено на ОбС да променя цените. Ако вие предлагате други цени, можехте да го направите в комисиите, можете да го направите и в зала, но за да бъдат тези цени запазени, сегашният кмет на общината, г-н Панов, и цялата администрация сме се съобразили с това, че основните услуги, които се ползват, които са на тази цена, за която Вие говорите – за двата лева, това са услуги, които основно се ползват от социално слаби хора и от самотни майки. Вие можете да направите услугата за издаване на акт за раждане, както е в други общини например – в община Шумен струва 15 лв., само че дали е честно спрямо хората. Затова тук са въведени експресна, обикновена и бърза услуга. Когато искаш експресна услуга, ще си платиш на по-високата цена, но даваме възможност на хората да могат да могат да си платят на по-ниска цена.

А как се определя цената на една услуга – уверявам ви, че това не се прави някой просто да седне и да напише едни цифри. Това се прави от финансистите на общината, които отчитат всички разходи: консумативи, труд; прави се точна разбивка на всяка една услуга. Г-н Маринов е в отпуска, но той лично е правил тези разбивки и може да ви ги даде на следващата сесия или когато пожелаете, но вие можете да си увеличите цените на услугите за сметка на гражданите.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-жо Илиева, Вие явно не сте ме разбрали. Преди малко в точките, които минаха, се демонстрира голяма радетелност за напълване на хазната. Няма да влизам в спор с Вас, но не ме удовлетворява сравнението, което беше направено назад в точките, че виждаш ли еди-кога си назад във времето било еди-как си, трябвало и сега да бъде по същия начин, но наистина не съм съгласен, че тези точки, които фигурират тук в точка 2 от предложението, обслужват единствено социално слабите. За издаване на удостоверение за наследници само социално слаби ли ползват услугата? Точно обратното е.

Не искам да изпадам в спор, исках да онагледя начина и механизма, по който се определят тези два лева и да онагледя двойния стандарт, който някои от колегите искат да наложат с една категорична ценова дискриминация. Това беше в основата на изказването ми, защото точката, която мина, касаеща спорта и цените за спорта, ясно и категорично кореспондира с това, което в момента се предлага.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: В защита на всички услуги, които се извършват в Общинския център за услуги на гражданите и в новооткрития център в квартал „Чолаковци”, искам да кажа, че всяка година в общинския бюджет влизат приходи от над 1 милион лева и смятам, че това означава, че услугите, които извършва общината, са добре калкулирани, защото многото хора, които ги ползват водят до тези резултати.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вземам думата, за да предложа процедура да гласуваме, тъй като отделихме много време на този въпрос, но съм провокиран от казаното, че съм се объркал, но в дадения случай съм прав: Точка 2, било: 5 лв., 1 ден; точка 3 - 3 лв., 1 ден; става 7 дена за двете услуги. В точка 10 също е променен срокът. Това е съществената промяна, която трябваше толкова много да дебатираме и предлагам да гласуваме.

Г-н Ашиков предложи двете гласувания на наредбата да се проведат в рамките на едно заседание и подложи на гласуване предложението си. Предложението беше прието с 24 „за”, „ против” няма, 1 „въздържал се”.

Председателят на ВТОС подложи на поименно гласуване приемането и изменението на наредбата на първо четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

На първо четене наредбата беше приета с 26 „за”, „ против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 308

        

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновския общински съвет:

Приема на първо четене следните изменения и допълнения в Раздел V, "Такси за административни услуги" на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, както следва:

 БИЛО

Чл. 36. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. За издаване на удостоверение за наследници

- 2.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 3.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 7.00 лв. /експресна поръчка - 1 ден/

2. За издаване на удостоверение за идентичност на имена – 5.00 лв. /срок 1 ден/

3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 3.00 лв. /срок 1 ден/

4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

- 3.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 5.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 10.00 лв. /експресна - 1 ден/

5. За издаване на удостоверение за семейно положение -5.00 лв. /срок 1 ден/

6. За издаване на удостоверение за родствени връзки – 3.00 лв. /срок 1 ден/

7. За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес:

- промяна на настоящ адрес – 2.00 лв.

- промяна на постоянен адрес в същото населено място – 2.00 лв.

- промяна на постоянен адрес от друго населено място – 2.50 лв.

- удостоверение за заявен постоянен и настоящ адрес – 2.00 лв.

8. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 5.00 лв. /срок един ден/

9. За всички други видове удостоверения по искане на граждани /свободен текст/ - 5.00 лв. /срок 3 дни/

10. За преписи от документи по гражданското състояние – 3.00 лв. /срок 1 ден/

11. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България - 3.00 лв. / срок 7дни /.

12. Признаване на чуждестранни съдебни решения съгласно Кодекса за международно частно право - 10.00 лв. / срок 7 работни дни /.

13. Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина - 5.00 лв. /срок 7 дни/

14. Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България - 5.00 лв. /срок 7 дни/

15. Удостоверение за липса на правни ограничения - 5.00 лв. /срок 7 дни/

 

СТАВА

Чл. 36. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. За издаване на удостоверение за наследници

- 2.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 3.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 7.00 лв. /експресна поръчка - 1 ден/

2. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 5.00 лв. /срок до 7 дни/

3. За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 3.00 лв. /срок до 7 дни/

4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

- 3.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 5.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 10.00 лв. /експресна - 1 ден/

5. За издаване на удостоверение за семейно положение -5.00 лв./срок до 7 дни/

6. За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца -5.00 лв./срок до 7 дни/

7. За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки -5.00 лв./срок до 7 дни/

8. За издаване на удостоверение за родените от майката деца – 3.00лв. /срок до 7 дни/

9. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението - 3.00 лв. / срок до 7дни /.

10. За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина - 5.00 лв. /срок до7 дни/

11. За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България -5.00 лв./срок до 7 дни/

12. За издаване на удостоверение за правно ограничение - 5.00 лв. /срок до 7 дни/

13. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 5.00 лв. /срок до 7 дни/

14.За всички други видове удостоверения по искане на граждани /свободен текст/ - 5.00 лв. /срок до 7 дни/

15.За преписи от документи по гражданското състояние – 3.00 лв. /срок до 7 дни/

16.Признаване на чуждестранни съдебни решения съгласно Кодекса за международно частно право - 10.00 лв. / срок до 7 дни /.

17. За издаване на удостоверения за постоянен адрес -2.00 лв. /срок до 7 дни/

18. За издаване на удостоверения за настоящ адрес -2.00 лв./срок до 7 дни/

19. За издаване на удостоверения за промени на постоянен адрес-3.00 лв. /срок до 7 дни/

20. За издаване на удостоверения за промени на настоящ адрес-3.00 лв./срок до 7 дни/

 

 БИЛО

Чл. 58. Административни услуги предоставяни от Община Велико Търново във връзка с образувани изпълнителни дела от съдебни изпълнители:

(1) За издаване на удостоверение за декларирани данни – 7.50 лв.

(2) За издаване на удостоверение за наличие и липса на задължение по местни данъци и такси - 7,50 лв.

(3) За издаване на копие от данъчна декларация – 12.50 лв.

(4) За издаване на удостоверение за наследници – 4.50 лв.

(5) За издаване на удостоверение за идентичност на имена – 7.50 лв.

(6) За издаване на удостоверение за семейно положение – 7.50 лв.

(7) За издаване на удостоверение за родствени връзки – 5.50 лв.

(8) За издаване на удостоверение за заявен постоянен и настоящ адрес – 4.50 лв.

(9) За издаване на препис от документи по гражданско състояние – 5.50 лв.

(10) За издаване на удостоверение за липса на правни ограничения – 7.50 лв.

 

СТАВА:

Чл. 58. Административни услуги предоставяни от Община Велико Търново във връзка с образувани изпълнителни дела от съдебни изпълнители:

(1) За издаване на удостоверение за декларирани данни – 7.50 лв.

(2) За издаване на удостоверение за наличие и липса на задължение по местни данъци и такси - 7,50 лв.

(3) За издаване на копие от данъчна декларация – 12.50 лв.

(4) За издаване на удостоверение за наследници – 4.50 лв.

(5) За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена-7.50 лв.

(6) За издаване на удостоверение за семейно положение – 7.50 лв.

(7) За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 7.50 лв.

(8) За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 7.50 лв.

(9) За издаване на удостоверения за постоянен адрес -4.50 лв.

(10) За издаване на удостоверения за настоящ адрес -4.50 лв.

(11) За издаване на препис от документи по гражданско състояние – 5.50 лв.

(12) За издаване на удостоверение за правни ограничения – 7.50 лв.

 

Г-н Ашиков предложи текстът на наредбата да се гласува анблок. Предложението беше прието с 22 „за”, „ против” няма, „въздържали се” няма.

Председателят на ОбС подложи на поименно гласуване текстът на наредбата на второ четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се.

На второ четене наредбата беше приета с 20 „за”, „ против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 309

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновския общински съвет:

Приема на второ четене следните изменения и допълнения в Раздел V, "Такси за административни услуги" на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

БИЛО

Чл. 36. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. За издаване на удостоверение за наследници

- 2.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 3.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 7.00 лв. /експресна поръчка - 1 ден/

2. За издаване на удостоверение за идентичност на имена – 5.00 лв. /срок 1 ден/

3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 3.00 лв. /срок 1 ден/

4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

- 3.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 5.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 10.00 лв. /експресна - 1 ден/

5. За издаване на удостоверение за семейно положение -5.00 лв. /срок 1 ден/

6. За издаване на удостоверение за родствени връзки – 3.00 лв. /срок 1 ден/

7. За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес:

- промяна на настоящ адрес – 2.00 лв.

- промяна на постоянен адрес в същото населено място – 2.00 лв.

- промяна на постоянен адрес от друго населено място – 2.50 лв.

- удостоверение за заявен постоянен и настоящ адрес – 2.00 лв.

8. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 5.00 лв. /срок един ден/

9. За всички други видове удостоверения по искане на граждани /свободен текст/ - 5.00 лв. /срок 3 дни/

10. За преписи от документи по гражданското състояние – 3.00 лв. /срок 1 ден/

11. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България - 3.00 лв. / срок 7дни /.

12. Признаване на чуждестранни съдебни решения съгласно Кодекса за международно частно право - 10.00 лв. / срок 7 работни дни /.

13. Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина - 5.00 лв. /срок 7 дни/

14. Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България - 5.00 лв. /срок 7 дни/

15. Удостоверение за липса на правни ограничения - 5.00 лв. /срок 7 дни/

 

СТАВА

Чл. 36. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. За издаване на удостоверение за наследници

- 2.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 3.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 7.00 лв. /експресна поръчка - 1 ден/

2. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 5.00 лв. /срок до 7 дни/

3. За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 3.00 лв. /срок до 7 дни/

4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

- 3.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 5.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 10.00 лв. /експресна - 1 ден/

5. За издаване на удостоверение за семейно положение -5.00 лв./срок до 7 дни/

6. За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца -5.00 лв./срок до 7 дни/

7. За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки -5.00 лв./срок до 7 дни/

8. За издаване на удостоверение за родените от майката деца – 3.00лв. /срок до 7 дни/

9. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението - 3.00 лв. / срок до 7дни /.

10. За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина - 5.00 лв. /срок до7 дни/

11. За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България -5.00 лв./срок до 7 дни/

12. За издаване на удостоверение за правно ограничение - 5.00 лв. /срок до 7 дни/

13. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 5.00 лв. /срок до 7 дни/

14. За всички други видове удостоверения по искане на граждани /свободен текст/ - 5.00 лв. /срок до 7 дни/

15. За преписи от документи по гражданското състояние – 3.00 лв. /срок до 7 дни/

16. Признаване на чуждестранни съдебни решения съгласно Кодекса за международно частно право - 10.00 лв. / срок до 7 дни /.

17. За издаване на удостоверения за постоянен адрес -2.00 лв. /срок до 7 дни/

18. За издаване на удостоверения за настоящ адрес -2.00 лв./срок до 7 дни/

19. За издаване на удостоверения за промени на постоянен адрес-3.00 лв. /срок до 7 дни/

20. За издаване на удостоверения за промени на настоящ адрес-3.00 лв./срок до 7 дни/

 

БИЛО

Чл. 58. Административни услуги предоставяни от Община Велико Търново във връзка с образувани изпълнителни дела от съдебни изпълнители:

(1) За издаване на удостоверение за декларирани данни – 7.50 лв.

(2) За издаване на удостоверение за наличие и липса на задължение по местни данъци и такси - 7,50 лв.

(3) За издаване на копие от данъчна декларация – 12.50 лв.

(4) За издаване на удостоверение за наследници – 4.50 лв.

(5) За издаване на удостоверение за идентичност на имена – 7.50 лв.

(6) За издаване на удостоверение за семейно положение – 7.50 лв.

(7) За издаване на удостоверение за родствени връзки – 5.50 лв.

(8) За издаване на удостоверение за заявен постоянен и настоящ адрес – 4.50 лв.

(9) За издаване на препис от документи по гражданско състояние – 5.50 лв.

(10) За издаване на удостоверение за липса на правни ограничения – 7.50 лв.

 

СТАВА:

Чл. 58. Административни услуги предоставяни от Община Велико Търново във връзка с образувани изпълнителни дела от съдебни изпълнители:

(1) За издаване на удостоверение за декларирани данни – 7.50 лв.

(2) За издаване на удостоверение за наличие и липса на задължение по местни данъци и такси - 7,50 лв.

(3) За издаване на копие от данъчна декларация – 12.50 лв.

(4) За издаване на удостоверение за наследници – 4.50 лв.

(5) За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена-7.50 лв.

(6) За издаване на удостоверение за семейно положение – 7.50 лв.

(7) За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 7.50 лв.

(8) За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 7.50 лв.

(9)   За издаване на удостоверения за постоянен адрес -4.50 лв.

(10) За издаване на удостоверения за настоящ адрес -4.50 лв.

(11) За издаване на препис от документи по гражданско състояние – 5.50 лв.

(12) За издаване на удостоверение за правни ограничения – 7.50 лв.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за 1-вото полугодие на 2012 г. и отчет на всички неснети от отчет решения, Вх. № 856/06.07.2012 г.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Както винаги - прилежно направен отчет, добре се ориентира човек, като го чете, но аз имам една препоръка или въпрос, но няма на кого да го задам, като гледам първия ред. Първо – с една закачка: оказва се, че Решение № 79 е входирано през 1011 година. То се отнася за РИМ. Една пунктуалност изисква да бъдат оглеждани материалите преди да бъдат представени за обсъждане.

Оттам нататък по-сериозното: разминаването и голямата ножица при някои от решенията (при това разпореждане с общинска собственост, което би трябвало да донесе приходи) от момента на вземане на решението до неговата реализация като административен акт. Ще ви посоча няколко примера. На стр. 4 Решението е да се предостави за безвъзмездно ползване имот, публична собственост, на юридически лица за ползване с нестопанска цел за осъществяване на спортна дейност – вероятно важно решение, № 193. То е входирано в началото на януари 2012 г. и чак през месец май, на петия месец, това решение е изпълнено със заповед на кмета.

Втори пример, на стр. 5: Решение от 30 януари: 2012 г. „Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти и оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2012 г.”. То е входирано на 30.01.2012 г. Забележете, че става въпрос за пари, които касаят европейски програми. Вече е средата на юли и вижте какъв е отговорът: „Предстои провеждане на процедура за избор на финансова институция”. Защо го правим в началото на годината, след като още администрацията не е избрала финансовата институция? Това е важен въпрос, иначе ние ще отчетем формално толкова взети решения, толкова изпълнени, но въпросът е каква е реализацията после.

На стр. 11, Решение № 153 – „Ползване на Овърдрафт кредит за нуждите на Център за кожно-венерически заболявания – В. Търново ЕООД”, 100 % общинска собственост. Входирано е на 16 март. Знаем баталиите около този диспансер, знаем бедата, в която той се намира и финансово, и ресурсно, може би и като лекарски капацитет. Но вижте какъв е отчетът: „получен отказ от банки поради задължения на дружеството към други кредитори”. И какво правим? Взели сме решението през март, сега е средата на юли. А какво прави това дружество в това време? Или ще затъне още и ние ще се окажем пред свършен факт?

На стр. 16 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии”. Става въпрос за В. Търново – Килифарево, В. Търново – Бургас. Входирано е на 06.04.2012 г. На 05.06.2012 г. е проведен конкурс – два месеца по-късно. Аз съм член на комисията, подписали сме с колеги, общински съветници, с особено мнение решението, което комисията взе. Сега е средата на месец юли. Ни вопъл, ни стон. Не виждам къде е г-н Кечев, той е председател на комисията. Нито ни е повикал, нито е казал какво ще става, как върви тази линия. За какво ги вземаме тези решения?

Завършвам с още нещо извън темата. Преди малко г-н Радонов се упражнява тук на тема „мероприятия” и ни върна назад във времето, но аз искам да прочета нещо от официален документ. Това е „Добри практики, секторни програми, европейски програми”, превод от английски, и там пише следното: „Двустранната полза от пребиваването в Англия допринася фолклорната вечер където всеки участник в курсовете изпълнява популярна песен от своята страна, а на мероприятието присъстват семейства домакини, при което са настанени курсистите”. Съжалявам, че г-н Радонов го няма – да си върне думите назад. Европейците използват също това понятие и ние, като част от Европейския съюз, не би трябвало да се срамуваме да го използваме.

 

В 11.05 часа беше обявена 15-минутна почивка.

След почивката продължиха разискванията по точка 7.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам да направя нещо нестандартно, за да онагледя как се чувствам аз, когато гледам материалите и бих искал по някакъв начин да си отговорим заедно на въпросите. Този път в коментара си ще бъда обърнат към г-н Кмета. Точка 2, ред 7, Решение № 199, което е гласувано от нас на 19.04.2012 г. Точка 2 от решението гласи: ”След влизане в сила на решението по гражданско дело 114 от 2011 г. от Окръжен съд В. Търново да се сключи споразумение за уреждане на всички възникнали спорове във връзка със собствеността и ползването на Туристически дом „Трапезица”.

Въпросът ми е как Вие, г-н Кмете, ще си отговорите на въпроса какво всъщност включва това споразумение, при положение, че в отчета, който ни се дава в момента с това предложение, е направен следният текст: „изпълнено със сключване на споразумение от 04.06.2012 г.”. Аз тук говоря, че искам един път завинаги да преценим, това, което каза и г-н Витанов, че трябва да имаме конкретни материали с обстоятелствата, които са заложени в решенията на този ОбС. Искам един път завинаги да спрем със статистиката и със стъкмистиката. Аз в момента оспорвам, че това решение е изпълнено, защото аз нямам фактологията по споразумението. Затова няма как да се съглася, че това решение трябва да бъде снето. Ние затова сме го инициирали, защото искаме да се запознаем с конкретика, свързана с различните взаимоотношения между хората, които имат отношение. Точно заради това към днешна дата това е поредната препоръка, касаеща подобно формиране на предложение, от което ние, ВТОС, трябва да вземе решение!

Моля Ви, в подобни отчети да фигурира съществената фактологията от свършеното от администрацията на община В. Търново.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз попитах и моля за коректен отговор! Първо, след като не е отпуснат кредит поради задължения на кожния диспансер какви мерки взе община В. Търново или евентуално какво ще предложи на ОбС, за да бъде решен този проблем?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Когато задавате въпрос към администрацията, тя трябва да се подготви и писмено да ви отговори, отговорът не може да се даде веднага.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Второ: за конкурса за транспортните линии. Минаха два месеца и половина, няма никакъв отговор. Реализирано ли е, не е ли? Ние го отчитаме като изпълнено или в процес на изпълнение.

Това са конкретни отговори, те не са трудни въпроси, има специалист по обществени поръчки, има специалист по финанси, какъв е проблемът да отговорят?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: В комисията поставили ли сте този въпрос, който сега поставяте? Ако бяхте поставили този въпрос в комисиите, сега щяхте да имате отговор.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 7. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 310

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 1. Приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за І–то полугодие на 2012 г. и неснетите от отчет решения.
 1. 2.Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски общински съвет от Общинска администрация – Велико Търново за I – то полугодие на 2012 г. №№ 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 241, 242, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 268, 274, 275, 276, 287, 290, 295, 297, 298 и неснетите от отчет решения с №№ 1400, 1401, 1402, 1423, 1466, 1473, 13, 28, 29, 37, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 61, 67, 70, 1178, 1215, 1216, 1239, 1261, 1271, 1321, 1322, 1008, 1126, 1127, 1159, 797, 824, 870, 871, 873, 895, 896, 778, 486, 512, 72, 1345, 1286, 952, 541, 546,
 2. 3.Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения № № 71, 72, 77, 78, 83, 100, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 143, 150, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 177, 181, 182, 188, 194, 195, 196, 197, 198, 211, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 238, 239, 240, 243, 247, 248, 251, 255, 258, 262, 264, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 296, и решения №№, 1409, 1410, 1411, 1419, 1454, 1465, 1468, 1486, 5, 14, 32, 1188, 1220, 1323, 1324, 1326, 1003, 1134, 1142, 1167, 798, 866, 867, 868, 869, 872, 886, 919, 926, 946, 989, 664, 675, 740, 752, 777, 467, 343, 410, 159, 1106, 138.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Отчет за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2012 г.

                       2. Отчет за изпълнение на неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на ВТОбС и на неговите комисии за периода 07.11.2011 г. – 30.06.2012 г., Вх. № 855/06.07.2012 г.

Г-н Ашиков прочете становищата на постоянните комисии и даде думата на общинските съветници за изказвания.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще бъда кратък, тъй като въпроса го обсъждахме в ПК по ПГОБК. След като се води някаква статистика за присъствието на общинските съветници, полагайки подписите си за начало и край, беше направено предложение и благодаря на колегите, че го приеха, защото има резон в това да се води и някакъв отчет на колегите, които присъстват, и да бъде онагледен именно в този отчет на колегите, които посещават постоянните комисии.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Провокиран съм от днешното заседание на ВТОС да допълня предложението „отсъствията на общинските съветници на заседанията на постоянните комисии да бъдат персонализирани”, с предложение: присъствието на общинските съветници на заседанията на ВТОС да бъдат персонализирани, и то не само с подписа, полаган в началото и в края, а със статистика, която може да се изведе от поименните гласувания, кои от съветниците присъстват в залата.

Аз мисля, г-н Председател, че това ще е полезно и за Вас, тъй като и преди почивката Вие споменахте, че ще има проверка на кворума, провокиран от присъствието в залата.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Председател, Вие ме попитахте преди малко защо не съм поставил въпроса пред комисията. Аз искам да Ви върна с друг въпрос: Вие в колко комисии отидохте да защитите този свой отчет? Отговорете публично на залата. Аз съм присъствал на три комисии, а Вас Ви нямаше.

Ние какво имаме пред себе си – една сводка. Само че какъв е резултатът? Ние отчитаме не брой решения, взети, отменени. Ние отчитаме дейността, а какъв е резултатът от дейността? То не е само приемане на решения. Тук е вече задълбочеността, която липсва. Например: в резултат на нашата нормативна уредба какво се е случило. В резултат на това няма да има повече незаконни разкопавания на улиците, ние създаваме такава среда или такива условия. Или: ние не повишихме местните данъци и такси, или както ставаше въпрос за спорта: еди-какво си направихме и какъв е резултатът от тази дейност. Или ние приехме решения, с които облекчихме бизнеса във В. Търново. Може да се напише с две-три изречения.

Г-н Председател, приемете го като добър съвет, като бъдеща добра практика. Нека да подобрим работата, да изведем органа, който представляваме ние.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Г-н Витанов, не бъркайте, когато става дума за отчет и анализ. Вие ми казвате, че трябва да правя анализ. Едно е да се направи отчет, друго е анализ. Това е по Правилника. Вие казвате, че еди-кое си не било правилно, а искате ли да ви изнеса другия път няколко от питанията Ви, за да видите, че има по 12 правописни грешки на едно.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз се извинявам за това, че съм допуснал правописни грешки. Аз умея да се извиня.

Г-н Ашиков постави на гласуване първото предложение на ПК по БФ. Предложението беше отхвърлено с 8 „за”, 10 „против”, 6 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на ПК ПГОБК, заедно с допълнението, предложено от г-н Илчев. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

Основното предложение по т. 8, заедно с приетите промени, беше подложено на гласуване и прието с 24 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 311

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет , приема:

 

Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 07.11.2011 г. – 30.06.2012 г.

 

Към следващите отчети на ВТОбС отсъствията на общинските съветници на заседания на съвета и на заседания на постоянни комисии да са персонализирани. Да се отчете и участието на общинските съветници в поименните гласувания на заседанията на общинския съвет.

 

Приложение: Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 07.11.2011 г. – 30.06.2012 г.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от г-н Стоян Витанов, Вх. № 772/05.06.2012 г.

Г-н Стоян Витанов прочете питането си относно „Изпълнението на маршрутните разписания по градски и извънградски автобусни линии на територията Великотърновска община и контрола, който Общинската администрация трябва да извършва”.

Г-н Даниел Панов прочете отговор на питането.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Кмете, благодаря Ви, най-вече за последната част – за Джи Пи Ес контрола, който да се обвърже със зимното почистване и истината всъщност е, че всъщност градският транспорт не се контролира. Ако има разписание на автобусните спирки, спокойно би могло самите граждани да контролират това, освен с тази Джи Пи Ес системата. Крайно време е да се въведе, защото тези договори са сключени през 2009 г. Трета година минава, а резултатът е нулев.

А иначе, виждате, че се разпределят някъде около 20 000 лв. месечно за тези карти, ако може месец май да е критерий за това. Умножено по 12, са четвърт милион за цялата година – една внушителна сума, ако разбира се, пропорционално се плащат на месец по толкова пари.

Жалбите си бяха жалби, аз приемам отговора на г-н Кмета с пожеланието да включим в дневния ред на следващо полугодие състоянието на транспортното обслужване. Такива теми са присъствали вече на заседанията в предишните общински съвети. Там по-обстойно да се запознаем с проблемите и да намерим техните решения.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от г-н Румен Димитров и г-н Мариян Кенаров, Вх. № 773/06.06.2012 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Кмете, освен вас, в тази зала присъстват в момента още четирима кандидат-кметове на изминалата кампания. Малко или много, тогава всеки един изрази своята компетентност в желанието за администрирането и управлението на тази община. Всеки един от нас заяви по категоричен начин какво възнамерява да направи, ако той спечели. Моите въпроси към настоящия момент са част от продължението на тази кампания, като чрез питанията аз искам да сигнализирам за определени пропуски. Аз имам две питания, които си противоречат. Първото ми питане, вх. № 773, е в посока защита на Общинската администрация, а второто е в посока на критика на част от тази администрация. В тази връзка първото ми питане е свързано с проблемите, свързани с пропускателния режим в сградата на община В. Търново.

Г-н Димитров прочете питането си относно „Проблеми свързани с пропускателния режим в сградата на община В. Търново” и добави: Питането ми е провокирано, защото както в изминалия мандат, така и в настоящия момент лично аз съм свидетел на изключително грозни сцени. Влизайки в отделите, аз съм попадал на изключително нелицеприятни ситуации: ваши служители плачат на бюрата, разтреперани, изнервени. След разговор с тях се разбра, че имало хора, които са влезли, с или без употреба на алкохол, и започват форма на саморазправа. Разбира се, само словесна, но това пречи на извършването на услугите и на работата на Вашите служители. Точно заради това аз Ви задавам съответните въпроси.

Г-н Даниел Панов прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: На едно от нашите изминали заседания едно Ваше хрумване беше да съберете всички кандидат-кметове и да обсъдите всички идеи. Виждам, че Вие постепенно започвате да налагате част от идеите, които бяха тиражирани по време на кампанията поради наложената необходимост и потребност. Удовлетворен съм първо затова, че Ви е известно всичко, което се случва във Вашата администрация и второ - заради Вашата публично заявена позиция, че ще вземете кардинални мерки в тази посока.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от г-н Румен Димитров, Вх. № 893/11.07.2012 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това питане е в знак на моето недоволство от част от работата на Вашата администрация. Тяхното поведение и резултата от тяхната работа пречат на мен, като публична личност, да си изпълнявам задачите, така че да не бъда в ущърб на гражданите на В. Търново.

Г-н Димитров прочете питането си относно „Функционалността и ефективността на Общинската администрация във В. Търново”

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Преди да прочета отговора си, ще припомня на ОбС, че още с встъпването си в длъжност заявих както пред тази трибуна, така и пред гражданството на община В. Търново, че ще управлявам прозрачно през целия си мандат, защото съм обещал така в предизборните си срещи с хората. Не съм си и помислял, че мога да отстъпя от думата си.

На първия въпрос: въпросът Ви е зададен общо, без конкретни примери и аз не мога да приема, че цялата администрация нарушава основните законодателни промени и разпоредби и с тези си действия не само съм затруднявал, но и бламирам работата на ОбС. Кой, как и кога – това са въпросите, които аз имам, за да Ви дам конкретен отговор, защото ако е имало такъв случай, той е инцидентен и на мен не ми е известен и не е коректно да бъдат хвърляни тежки обвинения към цялата администрация. Ще Ви моля да конкретизирате този въпрос, ще направя проверка и ако има виновни служители от администрацията, ще получат съответните наказания.

По втория въпрос. Моето разпореждане е, както на мен, така и на ВТОС, да се предоставят пълните преписки към вас от моите служители. Нямам оплаквания от други съветници за подобен казус и ако моята заповед е нарушена, всеки служител си носи административната отговорност. Също очаквам от Вас да ми предоставите конкретни примери, за да се запозная с този случай.

По третия въпрос. Няма такава моя заповед и не съм разпоредил пълно съдействие на общинските съветници, така както е указано в ЗМСМА.

По четвъртия въпрос. Не отричам, че е имало такива случаи, както е имало извънредни сесии. Предупредил съм директорите на дирекции относно стриктното спазване на сроковете. За съжаление, това не е прецедент само при нас. Понякога се налага спешно да се реагира, както например с казуса за Кардиологичната болница. Има и искания от управляващите органи по оперативните програми, когато сроковете са изключително кратки и примерно, ако днес е дошло писмо, на което ние трябва да отговорим, трябва да има извънредна сесия, за да се вземе съответното решение. Лично аз съм против това в постоянните комисии да влизат предложения в последната минута и занапред ще продължавам да контролирам това да не се случва.

По петия въпрос. Това е непрекъснат процес. Законът е този, който ги задължава и аз не бих допуснал неспазване на законите. Динамичното изменяне и допълването на законодателството налага служителите много да четат, да се запознават с нормативната база, за да могат да я прилагат и на практика. Радвам се, че в Общинската администрация на В. Търново има специалисти, които често участват в работните групи по законопроектите и наредбите. Също така и в НСО имаме поне 34 служители от община В. Търново, които участват в писането на тези законопроекти. За мен е гордост, че имам обучени служители, които могат да защитават интересите не само на администрацията, но и интересите на гражданите в тези законопроекти.

Искам да помоля всички общински съветници да ме сезират при всяко нарушение или неучтиво отношение на администрацията, позовавайки се на чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА, който категорично гласи, че държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинските съветници, както и да им предоставят сведения и документи, които са им необходими във връзка с дейността му като съветник. Всеки един администратор си има различен стил на работа. Моят стил на работа е съвсем различен и съм въвел нови правила, администрацията трябва да свикне и с ритъма ми на работа, и с начина ми на работа. Смятам, че администрацията вече е започнала добре да работи, при условие, че за тези 7 месеца имаме доста промени в самата структура. Има новоназначени хора в администрацията, но тя работи с пълен капацитет и извън работно време, за да подготвя не само материалите за общинската сесия. Да има пропуски, всеки греши, но мисля,че това са разумни неща, които всеки може да дойде лично да ми каже, а не да занимаваме цялата аудитория с тези въпроси.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не знам дали всички, които присъстват в тази зала, си дават реална преценка какво всъщност се случва. Защо казвам това? Защото в стария Общински съвет имаше устно разпореждане по някакъв начин да не се дава възможност на общинските съветници, изискващи конкретна информация, своевременно да получават същата. От отговора на кмета виждам, че той категорично се разграничава от подобна инициатива и няма да толерира подобно поведение, защото ограничавайки нашите правомощия, се стремеше да се забави процеса на изясняване на съответния казус. Безспорно, въпросите, с които се занимаваме, са горещи, скандални, от изключителна тежест. Аз съм удовлетворен от това, което чувам, че публичната заявка на кмета е категорична и той ще отстоява декларираното по време на кампанията, заради което не само великотърновци му гласуваха доверие, но му повярвах и аз. Точно заради това ние ще следим именно за тези декларирани намерения постоянно и ще се опитаме да бъдем Вашият коректив.Отговарям на това, което изисквате като конкретика. Мисля, че е излишно да споменавам, че аз точно три пъти правя добронамерени препоръки пред Вас в знак на несъгласие с информация, която е изнесена от Общинската администрация, в частност от „Общинската собственост”. Още в началото на питането си аз казах, че питането ми касае само няколко отдела в администрацията. Аз заявявам, че с 80 % от администрацията работим прекрасно и максимално бързо ние спомагаме на гражданите за решаването на техните проблеми. Излишно е да споменавам кои са отделите: Росица Димитрова, Зорница Кънчева, Динко Кечев. Точно заради това резултатите са налице. Когато се връщаме към конкретиката, която изисквате от мен, първата добронамерена препоръка, която Ви направих, беше по повод един върнат от министерството документ, с който ние участваме по един европроект. Министерството върна документ, в който имаше разминаване на скицата със сигнатурата на самата скица и аз тогава Ви казах за какво става дума и Ви казах, че това е първата ми препоръка. Тогава Ви пожелах да бъдете изключително акуратен и внимателен. Точно три пъти, съвсем добронамерено, аз съм занимавал аудиторията с подобни казуси. Аз не приемам материалите, които вие входирате към ОбС, да бъдат с полвинчата информация, защото начинът, по който бяха входирани, видоизменя смисъла и съдържанието, върху което трябва да стъпи ОбС и да вземе решение за какво става дума.

Ще дам пример. Имаше един скандален проблем относно удовлетворяването на един реститут, който искаше да го удовлетворим с три имота срещу МОЛ-а. Там имаше статистически написани инициативи, мероприятия, които касаят конкретиката на това предложение и след като аз изисках информацията чрез Общинския съвет, лично от г-жа Джартова ми беше заявено, че докато не си попълня молбата за изискване на информацията, няма да ми даде същата справка. Това е абсурдно и Вие бяхте съпричастен, защото лично Вие ми донесохте информацията след написването на молбата. Аз мога да Ви дам още много сравнения. Когато повдигнах въпроса за отчета на решенията на ОбС и Ви казах, че няма наличие на споразумението, от което ние да придобием яснота какво се е случило, това също е част от цялата тази инициатива. Питането ми е първата крачка в изясняването на казуса относно работата на Вашите служители. Следващата крачка ще е аз ще изискам проверка на няколко от Вашите отдели.

Начинът, по който ми отговорихте сега, ме връща към стария ОбС, където кметът Рашев отправи едно писмено искане от него към мен аз да му предоставя документи, чрез които той да се запознае с казусите.

Удовлетворен съм, че Вашата позиция е категорична и аз съм сигурен, че след като си направите справките, ще видите, че аз имам сериозни основания и ще държа да видя какви административни мерки сте наложили на хората, които не си вършат качествено работата, хората, които подменят вашето волеизявление спрямо нас като институция.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Когато се внасят всички документи, тогава се гледа актуалността на скицата. Това че документите може да се забавят 6-8 месеца и през това време е минала давността на скицата, това не означава, че тя не е редовна.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз правя много сериозна реплика, което е належащо като проблем. Аз демонстрирах документ, върнат от министерството за несъответствие на информацията, която стои под скицата и изобразеното на самата скица. Примерите в тази посока изобилстват. Ще Ви дам пример само с Арбанаси, където сагата ескалира в един съдебен процес. Как така стана изведнъж, че някой придобива 14 декара? Мога да дам много примери в тази посока.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от г-жа Ваня Павлова и г-н Атанас Атанасов, Вх. № 899/11.07.2012 г.

Г-жа ВАНЯ ПАВЛОВА прочете питането си относно „Поставяне на ограничители на скоростта на няколко участъка.

Г-н Даниел Панов прочете отговор на питането.

 

ПО ТРЕНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 882/09.07.2012 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Отново обявявам своето несъгласие в посока на направянето на това предложение. За мен има доста неизяснени както правни, така и чисто механични казуси, касаещи оформянето на това предложение. Задълбочавайки се в същността му, ние ще видим, че там има сериозни основания за прецизиране на съответните обстоятелства. Аз искам да направя една аналогия с решение на този ОбС преди една година, а именно с продажба на имот, който се намира на ул. „Независимост” 18. Там примерът е аналогичен с това, което сте входирали в момента, г-н Кмете, като предложение за продажба на имот, общинска собственост. Въпреки нежеланието на някои от колегите от стария мандат да бъде повишена цената, стигаща до 2000 евро на кв.м тогава, с категоричните коментри, че няма да има инвеститори и това е губене на средства и време. Напротив, процедурата опроверга тяхното твърдение и се оказа, че има много повече от един инвеститор, желаещи да закупят имота. Имотът, който беше 64,4 кв.м бе продаден за 5478 лв. на кв.м.

В тази връзка няма как да се съглася с процедурата, която е инициирана към настоящия момент. Не съм съгласен с това, което ни се предлага. Аз имам един въпрос: ние имаме нотариална справка от кантората на Татяна Братванова. Какво е това? От кого е поръчано и за кого – няма информация. Не е коректно да се изисква информация именно от тази кантора, след като тя е изповядвала сделки, свързани именно с този неин клиент и по този начин да ни се предоставя еднолично нейната позиция. Щеше да е коректно да бъдат предоставени няколко правни анализа, от които да се придобие една информация точно за какво става дума, защото старият Общински съвет и общината се бориха за този имот около 10 години и общината спечели делата към настоящия момент.

Виждам, че тук са господата, които са свързани с администрирането на Туристическото дружество и аз ще изразя своето недоволство от тяхната позиция лично пред тях, защото мисля, че само аз имам право да заемам подобна позиция, знаейки, че бях единственият, когато искаха да ви затварят и аз бях там лично да ви защитавам и да отстоявам вашите намерения да работим заедно за обществеността. Какво разбирам към днешната дата - че има някакво принципно съгласие на хора, които са се събрали някъде и са решили нещо да се случи, което не комуникира с твърденията години наред да работим в името на обществеността, на младите и на всички тези туристически и културни инициативи, които са продукт на туристическото дружество.

Аз не съм съгласен с тази цена от 500 евро на кв.м. Аз съм затруднен какво предложение да направя, за да мога да внеса баланс в процедурата, въпреки че ще си запазя правото за реплики, ако има изказвания, затова не използвам същинската фактология от моята подготовка. Аз няма да подкрепя това предложение, ако цената бъде по-малка от 1500 евро на кв.м. Ако изказващите се след мен ме убедят, че трябва да гласувам за това нещо, аз вероятно бих го подкрепил, но в противен случай, така направеното предложение - ние де факто да ощетяваме търновци, да дефинираме, че искаме да пълним общинската хазна, а в същото време да подаряваме нашите имоти, няма как да се случи. Бих приел всяка една цена, която еяаоь нагоре от 1500 евро за кв.м.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Искам да кажа, че в последните няколко години за дребния и средния бизнес е много трудно да се работи, при управлението на ГЕРБ, но по-важното е, че човека, който развива този бизнес, наистина заслужава аплодисменти и е един от водещите ресторантьори в града и нашият град, като туристически град, трябва да има качествени услуги. Но нека да разграничим бизнеса от собствеността, защото сме общински съветници и трябва да защитим общинския интерес.

Може би ще допълня това, което Вие, г-н Димитров, казахте относно хронологията на нещата като случване, защото за мен се получава един вид правна каша, която не е в интерес нито на общината, нито на Туристическото дружество, нито на ресторантьора. Искам да задам няколко въпроса, на които, ако мога да получа отговор, бих се съгласил. Не искам отговор от Общинска администрация, защото виждам отговора й в предложението на кмета, а от вас, като общински съветници, които представлявате гражданите на В. Търново. Първото нещо: представени са ни материали, имаме нотариална заверка в точка 9 на един реститут, в т. 10 също нотариална заверка и нотариална заверка по чл. 33 на Туристическото дружество. Никой не е изисквал от нас по Закона за собствеността, по чл. 33, като съсобственик, нотариална заверка на подписите.

Приемаме, че първата сделката се е получила като замяна и оттам е възникнала собствеността. Но не мога да приема някакви становища, когато имаме чл. 223 от Закона за задълженията и договорите (цитира). Замяната се приравнява към покупко-продажбата, а не обратното. Щом имаме липса на казуса в чл. 33, прилагаме съответно другия закон. Нататък: предлагано ли е на ВТОС, като съсобственик, той да изкупи дяловете на реститутите? Аз не знам за такова предложение към ВТОС.

Запознавам се с материалите по точката. Квадратурата в предложението е 349,23 кв.м, отварям удостоверение за данъчна оценка - 328,01 кв. м. данъчна оценка. Идеални части едно към едно, не 93 към 91. Отварям схемата, издадена от Кадастъра. Площ - няма данни. Каква квадратура продаваме на практика? Собственици – няма данни. Чия е собствеността? Наша ли е, на кого е наистина? Това е Кадарстрална схема, без този документ нищо не може да се случи. Това не решава проблема нито на ресторантьора, нито на Туристическия съюз, още по-малко на общината.

Квадратурата е другият въпрос. Как е възникнало разделянето на имота като обща част, каквато е била допреди няколко месеца в два отделни обекта - хотелска част и ресторант. По Закона за кадастъра, чл. 58 това се прави по искане на собственика. Кой е собственикът на дела? ВТОС. Той взел ли е такова решение? Не. Или някой друг е иззел правомощията на ВТОС? Защо тогава днес Общинският съвет трябва да разглежда тази точка? Нека сделката да продължи по същия начин, както е започната. Или ние накрая трябва просто всичко да узаконим наведнъж. Това са основните неща относно законосъобразността.

Искам да кажа едно изречение и за целесъобразността, защото сделката с нафтеното стопанство беше законосъобразна, но нецелесъобразна, затова ви задавам въпроса: ако вие сте съсобственици на този недвижим имот, бихте ли го продали на тази цена? Разбира се, че не. Бихте защитили собствения си интерес. Така, както са постъпили реститутите и са продали 3,05 % за 84 721 лв., което се пада по 27 743 лв. за 1 %. Вярно, това е за двете – за хотела и за ресторанта, но какво правим ние в момента, решаваме ли собствеността в хотела? Не я решаваме. Решаваме ли собствеността по този начин? Ние обслужваме един частен интерес в момента. Приоритетно извеждаме частния интерес над общинския интерес.

С така предложената сделка не се изчиства собствеността на този имот. Освен ТД „Трапезица-1902” с 2,6 % остават още двама наследници – реститути с 0,46 %, които разбирам, че преговарят за още по-висока цена и с други инвеститори. Да не се окаже на следващата сесия, че някой друг е решил чрез формата на съсобственост да се ощастливи за сметка на общината? Тук искам да ви кажа, че днес сме изправени пред прецедент, който успее, ще започне лавина от такива претенции.

Мога да продължа със Старото военно училище, защото там също има реститути, и то с много по-голям процент, и не знам тогава дали пазарната оценка отново ще бъде 7 % на данъчната оценка. Само след малко ще видим при продажбите – първата продажба, която е за Габровци, данъчна оценка, пазарна оценка, 620 %. В момента сме на 7 %. Днес четох във вестниците: квадратен метър от жилище – 420 евро, а ние отиваме на 550 евро средна цена. Това е смешно, защото иначе за какво ние харчим средства за независими оценители и т.н. Даже и да не реализираме сделката, ние плащаме ежегодно за всяка една сделка на независими оценители и се доверяваме на тях. Естествено, това е смешно и ще станат смешни и тези, които ще гласуват тази сделка. От 2005 г. досега шлагерът е нафтеното стопанство. Днес сме на път да извадим летен хит, който ще се върти с бясна скорост години наред. В следващите години, отново избори, влизаме в нов цикъл. Няколко от вас ще се борят за депутатски листи.

От така предложените числа, излиза, че общината за 93,91 % получава 363 996, остават 6.09 %. Ако тази сделка е изгодна, аз ви предлагам ние да я изкупим при същите условия за 23 605 лв. и тогава да продадем на търг.

Не знам кое е по-опасно – да се пълни бюджетът чрез продажба на благотворителни цени, или да се харчат общински средства с широки пръсти. Но знам, че и двете не обслужват интересите на гражданите на общината, а обслужват частни интереси и не знам как след тази сделка партия ГЕРБ и присъдружните й икономически организации и политически партии ГЕРБ-2, ГЕРБ-3 ще казват отсега нататък, че няма пари в бюджета за детски градини, за малките населени места, за улици. Как да има? Не може да има.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В началото трябва да кажем дали искаме като община и ВТОС да продължим да вземаме един добър наем, или изведнъж да го продадем и да вземем една сума, която може би до края на годината ще бъде похарчена и впоследствие може да не виждаме какъв ще бъде нейният принос към общинския бюджет. Т.е. в случая имаме една кокошка, която всеки месец снася по едно златно яйце, искаме да заколим тази кокошка, един път да се навечеряме и след това - край.

Докато разглеждах материалите, ми направи впечатление, че г-н Вилислав Димитров един път се явява като физическо лице, когато изкупува дяловете от реститутите, един път се явява като управител. Тук има противоречие със ЗОС, а и с някои други закони, защото тук не става ясно той като физическо лице или фирма изкупува.

По-нататък: от неговото предложение разбираме, че на 27 март са се събрали в общината съсобствениците на имота и тогава е било изразено принципно съгласие за започване на процедура за ликвидиране на съсобствеността върху ресторанта. След срещата и в съответствие с взетите от нея решения той предприема действия за изменение на кадастралната карта чрез обособяване на два самостоятелни обекта. Стигаме до службата по кадастър, която издава и обособява двата обекта. Заповедта за обособяване на хотелска и съответно ресторантска част е от 04.06.2012 г. Тогава се обособяват двата обекта и се разделят. Накрая в заповедта пише: „Заповедта да се съобщи по реда на ГПК на заинтересованите лица, собственици на имота”. Съгласно чл. 54, ал.2 от Закона за кадастъра и Имотният регистър заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й и по реда на АПК пред Административния съд В. Търново. Не знам дали тази заповед е обжалвана, г-н Кмете.

В заключение, нещо друго ми направи особено впечатление: ние имаме един имот с номер 10 447.511.147. След разделянето от 4 юни се обособяват два обекта със същия номер – с точка 1 – за ресторанта и с точка 2 – за хотелската част. Ще помоля техническия сътрудник да пусне някой от нотариалните актове. Ето първия, Нотариален акт № 193 от 21.07.2011 г. Михаил Лечев продава на Вилислав Димитров… и идеални части от сградата с идентификатор 10 447.511.147.1. Не може преди една година да се изповядва сделка преди да е разделен имотът и в нотариалния акт да има такова нещо. Една година преди да стане реалното разделяне на целия Туристически дом през кадастъра.

Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА: Във връзка с казаното от г-н Алексиев. Това е поземлен имот с идентификатор съгласно Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. В. Търново. 10 447 означава В. Търново; точка 511 – това са кадастрални райони, които не съвпадат със строителните квартали по ПУП на гр. В. Търново. В един кадастрален район може да има между пет и десет строителни квартала, но това означава кадастрален район, в който се намира имотът. Точка 147 – това е земята, самият имот. Когато г-н Алексиев цитира резултатите от делбата, пропусна една единица. След точката 147 – това означава една сграда в този имот. След разделянето в идентификатора се слага още една точка след единицата и се добавя 1 за ресторанта и 2 за хотела. По същия начин би се записало в идентификатора за един блок с два входа. Ще има единица за сградата, след което ще има още една единица за вход „а” и например за 23-ти апартамент – точка, 23. Така че това не означава, че сградата е била разделена. Това означава, че сградата е една и съдържа в себе си и ресторантската част, и хотелска част.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Имаме един имот, който Кадастърът разделя на две. След разделянето на 4 юни се получава точка 1 за ресторанта и точка 2 за хотела. През 2001, когато този нотариус е извършвал тази сделка, целият имот е бил без точките – без точка 1 и без точка 2. Една година предварително.

Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА: Ще кажа още няколко неща във връзка с изказванията и на другите общински съветници. Изказването на Румен Димитров: не приемам аналогията с продажбата на ул. „Независимост” № 18 за коректна в случая, защото този имот беше продаден по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол след проведен търг. В сегашния случай имаме прекратяване на съсобственост, т. е. сега липсва състезателно начало. Няма търг, няма конкурс, няма трима души, които се борят за този имот, няма състезателно начало.

По отношение на цената: аз винаги, когато съм присъствала в комисиите, когато сме коментирали цени на имоти, предмет на бъдещи разпоредителни сделки, съм цитирала чл. 41, ал. 2 от ЗОС: „пазарните цени на имотите се определят от ОбС въз основа на пазарните оценки”. Ние сме ви предоставили пазарната оценка, ваше е правото да определите пазарната цена. По време на заседанията в комисиите въпросът за цената беше най-малко обсъжданият проблем. Там бяха поставени и други въпроси и това стана повод кметът да поиска правно становище от г-жа Таня Братванова – един от най-добрите юристи в града. Това становище изчиства голяма част от зададените от общинските съветници правни въпроси по сделката.

По отношение на казаното от г-н Тюфекчиев: разгънатата застроена площ на ресторантската част като цяло е 349 кв.м., данъчната оценка е поръчана само за тази част, която собственост на общината – 93,91 %. Останалата площ не е наша и ние нямаме право да поръчваме данъчна оценка върху нея. Тези 328 кв.м са предмет и на оценката на независимия оценител. Така че според мен тук няма разминаване в квадратурата.

По отношение разделянето на имота: не мисля, че трябва да обвързваме нанасянето в Кадастралната карта и кадастралните регистри на имоти с разпоредителната сделка „прекратяване на съсобственост” или „делба на недвижим имот”. Не знам доколко имате личен опит от работата със службата по геодезия, картография и кадастър, но аз мога да споделя част от нашия общински опит за работа с Кадастралната карта на гр. В. Търново. С последните промени в ЗОС от 2011 г. ние сме задължени при влизане в сила на кадастралната карта да съставяме нови актове за общинска собственост за недвижимите имоти. 90 % от имотите, за които ние поръчваме схеми или скици от службата по кадастъра, са неверни. Кадастралната карта и кадастралните регистри са пълни с грешки, което означава, че ние започваме една служебна процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри с цел вярно и точно нанасяне на общинските обекти. По Вашата логика тази процедура също трябва да бъде със съгласие на ВТОС. Аз не мисля, че това е така. Това са процедури, които са изрично определени в Закона за кадастъра и Имотния регистър и ОбА се стреми да ги спазва изцяло и да работи ползотворно със службата по геодезия, картография и кадастър.

По отношение на това, че правното становище е от кантората на човек, който е изповядвал сделки, нотариалните актове, които са приложени към преписката, са на друг нотариус и не мисля, че има някакво отношение към това.

По отношение на това дали Вилислав Димитров е собственик като физическо или юридическо лице - част от нотариалните актове са на негово име като физическо лице, а част от тях са на фирмата „Вимар-Инвест” ООДс управител Вилислав Димитров.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-жо Джартова, преди малко казахте, че са оценени 93 %. Виждате какво пише тук: едно към едно идеални части. Това е 100 %. Трябва да пише 93 %. Второ, признайте си грешката - трябвало е да има решение на ВТОС за разделяне.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-жо Джартова, отново не сте права и се опитвате да ми вмените грешна информация. Има протоколи, всичко се записва, има архив. Моля Ви, отворете Протокол № 89 от 16.05.2010 г., Решение № 1334, точка 1. „Отменя старата цена”, точка 2 „Приема новата цена”. Новата цена се изразява в 252 000 лв., което е равностойно на 2000 лв. За какъв състезателен характер ми говорите при ценообразуването? Ние говорим, че цената, която е предложена в момента на вниманието на ВТОС, както сега, така и тогава са две еднакви обстоятелства. Ние трябва да вземем решение на каква цена на кв.м да бъде продаден имотът. За какви състезателни начала и процедури говорите? Тук дилемата е дали да бъде продаден, или подарен, или наистина ВТОС да защити обществения интерес. Защото ако приемем обстоятелството, че ВТОС приеме цена от 1500 евро, това са 959 400 лв., които влизат в хазната. Представете си какво може да направи община В. Търново с тези пари! В противен случай, да влязат едни 364 000 лв., няма аналог, върху който да стъпим и да говорим дори сериозно. Оттам можем да изходим, че наистина предложението е некоректно към великотърноските данъкоплатци – това, което ви казаха г-н Алексиев, г-н Тюфекчиев.

Ние трябва да се обединим около идеята какво правим: отлагаме ли го, или стартираме една процедура за продажба. Отделен е въпросът, че съответните страни са се били събрали, коментирали са без знанието на принципала. Ние сме тези, които трябва да дадем принципното си съгласие за разделянето на имотите. Има ли решение на ОбС? Няма решение. За какво говорим тогава?

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Естествено е през 2001 г. да е 147 и естествено е през 2010 г. на тази площ, която може да носи няколко обекта, да има един, два, три или колкото обекта има. Г-жа Джартова беше права. Тя обясни едно юридическо състояние и двете възможни хипотези и защо едната е невъзможна. Ако я слушахме внимателно, щяхме да разберем, че изхождайки от състоянието на съсобственост, което е вечно и което не може да бъде елиминирано или уредено по друг начин, освен чрез делба, е неприложима хипотезата за конкурси, търгове и т.н. Това каза тя. И ако полагахме усилия да я чуем, щяхме да я разберем. Затова, изхождайки от позицията на състояние на съсобственост, което е вечно, ако не се пристъпи към делба. Вярно е, че делбата е разпореждане със собственост и е единствено в правомощията на ОбС и никой друг на територията на община В. Търново не може да взема решение по въпроса.

Да се върнем към този казус. Единия съсобственик може да предложи на останалите съсобственици. В случая имаме направено предложение от съсобственика от „Щастливеца”, което явно не удовлетворява общинските съветници като цена, защото в тази зона има продадени различни обекти, които имат по високи цени. Може би ВТОС трябва да прецени доколко тези пари са необходими за Инвестиционната програма и ако минем с цел продажба на нашата част от собствеността, да повишим цената. Може би тя трябва да бъде около 1500-2000 лв., съобразно това, което чух от Румен Димитров. И да дебатираме по тези две неща. Защото ние ще го предложим за 23 000 лв. и той ще ни откаже. Ние трябва да решим имаме ли полза като община да направим улици или детски градини и т.н., или имаме полза да задържим златната кокошка, както каза Камен Алексиев. Трябва да съпоставим тези две неща - кое ни е необходимо, разрешавайки някои проблеми с парите, които ще вземем. Но цената определено не е тази, която трябва да бъде. Да вдигнем цената и да продаваме, ако трябва да продаваме, или да отпада точката от дневния ред и да не продаваме, защото той ще каже: „Не съм съгласен да си продам дяловете, ще дойде друга администрация след три години, аз пак ще го купя”.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: С 340 000 лв. колко километра улици ще асфалтираме в общината? Кметът на общината събира 400 000 лв. за летния театър, а ние продаваме имота за по-малко пари. Къде е стандартът?

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: След като имам предложение от съсобственик, аз трябва да ви го поднеса във вида, в който съм го предложил. Оценката на ресторанта е направена от „Инвестстрой”. Това не е тайна, проведена е процедура за оценител още преди да стана кмет, така че Вие сте си в правото да решите - дали ще вдигнете цената, дали ще предложите да се изкупи съсобствеността от „Вимар”.

Чух спекулации, че тук има далавера, че някой ходил, преговарял и т.н. За себе си аз съм изяснил нещата, тъй като те са правно издържани. Г-жа Братванова е шеф на Асоциацията нотариусите и аз също съм се консултирал винаги с нея. Това е мое право – да направя консултация, вие ако искате, можете да си направите консултация с друг нотариус, с адвокат.

На мен също в началото оценката ми се видя нереална, консултирал съм се с две агенции за недвижими имоти, казаха ми, че имотите в тази част на града варират от 700 до 850 евро. Обясниха ми, че има идеални части, които са с излаз към улицата, има складови помещения, кухни, мази и т.н., където се прави преизчисление. Аз съм ви го дал в този вид, не че искам да го продам на тази цена, и за мен ще е добре, и за вас ще е добре, и за гражданите на В. Търново ще е добре, и за всички ни ще е добре, ако това нещо се продаде за 2 милиона. Въпросът е дали ще има кой да го купи. Оттук нататък нещата са във вас, затова съм ви го предложил да го дискутирате.

Няма никакви далавери, процентът на „Вимар” не е купен, той е заменен и има право такава сделка да бъде извършена със замяна. Преди малко в почивката го дискутирахме с г-н Паскалев, който е тук. Няма нищо скрито, че съсобствениците са изразили мнение да се срещнат с кмета и да дискутират по този въпрос какво смятат да правят. Изслушвал съм ги няколко пъти, от ноември насам пет пъти, и в крайна сметка има някакво единомислие, но аз ви предлагам като ВТОС да вземете правилното решение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Радонов, аз по никакъв начин не съм дал никакъв повод да останете с впечатление, че аз не разбирам една или друга процедура. Напротив, много добре ми е ясно и за едната процедура, и за другата процедура, но знам какви са нашите правомощия и знам, че е наше право да определим цената, без значение каква е процедурата и дори къде се провежда. Наше е правото и задължението да стъпим върху цена, която удовлетворява нас, затова правя предложение цената да бъде променена - да бъде левовата равностойност на 1500 евро на кв.м.

По повод на коментарите за идеални части и т.н. - когато се купува един апартамент, никой не дели тавански стаи, мази и т.н. Когато се предлага една собственост, не се делят реалната, жилищната площ от идеалните части.

Ако наистина желае да закупи имота, нека си плати, ако не, ние продължаваме си го управляваме. Какъв е проблемът? Но под 1500 евро вие губите моята подкрепа.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Тъй като се припознах в част от изказването на кмета и видно от протокола, който може да бъде прочетен, не съм казвал думата „далавера”. Аз само зачетох предложението от човека, който иска да купи: „На проведената на 27.03.2011 г. в община В. Търново среща на съсобствениците на имота беше изразено принципно съгласие за започване процедурата за ликвидиране съсобствеността върху ресторанта”. Той казва, че след тази среща е предприел мерки за изменение на Кадастралната карта и т.н.

Аз не чух отговор, г-н Кмете, дали сте обжалвали Кадастралната карта, но след като е влязло, явно, че не сте обжалвали.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението на Румен Димитров относно цената на имота на квадратен метър - левовата равностойност на 1500 евро с ДДС:

Николай Ашиков – въздържал се, Тодор Тодоров - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Деян Хаджийски - въздържал се, Тихомир Георгиев - въздържал се, Красимир Калчев - въздържал се, Божидар Ангелов - въздържал се, Николен Стойнов - въздържал се, Александър Нанков - въздържал се, Росен Иванов - въздържал се, Михаил Харалампиев – въздържал се, Ваня Павлова - против, Николай Илчев - въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Йордан Грозданов - против, Юлияна Дончева – въздържал се, Иван Александров - въздържал се, Любен Велчев - против, Николай Георгиев - въздържал се, Калина Широкова - въздържал се, Пламен Радонов - за, Николай Николов - въздържал се, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – против.

Предложението беше отхвърлено с 6 „за”, 4 „против” и 21 „въздържали се”.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” по поне две причини. Първата причина е да определяме цени, както се определят цените на кебапчета, е неразумно. Учуден съм на тези, които гласуваха „за”, но това си е тяхна работа. Втората причина е, че съм против да си продаваме дяловете на каквато и да е цена в този момент.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Ако имате предложения, от вас зависи - кажете, ако трябва да се направи още една оценка. Това, което зависи от нас, ние сме го направили - възложили сме на лицензиран оценител със сключен договор с община В. Търново - „Инвестстрой”,. Оттук нататък предложенията са във ваши ръце.

   Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя предложение за отлагане на точката.

В анонс на това, което каза колегата Трифонов: заявявам, че не е на парче и не е на кебапчета, а стъпвам на наше старо решение, с което болшинството от тук присъстващите общински съветници са подкрепили качването на цената на „Независимост” 18. Тогава казусът е същият.

Предлагам отлагане на точката и на постоянните комисии на ВТОС да бъдат предоставени няколко пазарни оценки, минимум три, и след като мине отново през всички комисии, да се произнесем тогава.

Това, което се случва в момента, е една последователна позиция на отношението на болшинството от общинските съветници как, кой с кого и за какво работи, мисля, че е достатъчно показателно дали защитаваме обществения интерес, или личния интерес. Тук сме, за да защитаваме обществените интереси и да работим в полза на нашите избиратели.

  Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Димитров за отлагане на точката, като се предложат три независими агенции оценители, които да предложат три независими пазарни оценки.

Предложението беше прието с 22 „за”, 5 „против” и 7 „въздържали се”.

  Г-н ЛЮБЕН ВЕЛЧЕВ: Искам да кажа, че сега напразно ще се плащат пари на оценители. Критериите на оценителите, по които се правят оценките, са почти едни и същи. Разликата в оценката ще стане с 20-30-50 лв. на кв.м и пак ще дойдем до същото място - ние да определим цената.

  Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Г-н Велчев спомена за критерии, които ползват оценителите, но всъщност те ползват методики. Работата ми е свързана от време на време със сделки, които минават през такива оценки, които се извършват при такива методики. Има един метод, наречен „приходен метод”. Той определя пазарната цена на един имот като стойността на неговия десетгодишен наем. Този метод е използван при много разпоредителни сделки, не само тук. Ако методиките, които се използват от оценителите, са тези, и ако получим отново същата оценка, аз отново питам кой ще плаща разходите? Между другото: оценката е направена от нашия лицензиран оценител и трябва да му имаме доверие.

 

В 13.10 часа г-н Ашиков предложи да бъде удължено времето за провеждане на заседанието до два часа.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „ въздържали се” няма.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Слкючване на договори за осъществяване на рекламна дейност, Вх. №907/18.07.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - против, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 312

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски общински съвет:

 

Дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи договори за срок от 6 /шест/ месеца с „ЕНИТА“ ЕООД – гр. Велико Търново и „АВИ-ДИЗАЙН“ ООД – гр. Велико Търново за ползване на рекламно-информационни носители с цел популяризиране на културните прояви, организирани от или със съдействието на Община Велико Търново.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2012/2013 година, Вх. № 872/09.07.2012 г.

  Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Това е един от възловите въпроси, които ВТОС обсъжда в рамките на своята работа. ПК по ОНК заседава и обстойно се занима с този толкова важен за Великотърновската община проблем. Искам да благодаря на колегите от дирекция „Образование”, които предоставиха изключително подробна информация и анализ, включително и допълнителни материали, с които, надявам се, общинските съветници са се запознали. Защото това е въпрос, който е част от бъдещето на образователната система и на нас, като община.        

Искам да посоча четири проблема, които са важни във връзка с обсъждането на училищната мрежа. Въпросът е толкова сериозен, че след няколко години тези, които са след нас, пак ще бъдат изправени пред сериозно решение по този казус. Първо, знам, че има мнения, че трябва да продължаваме да оптимизираме училищната мрежа. Личното ми мнение, което се споделя от много от колегите ми в ПК по ОНК, е, че този период най-после трябва да приключи. Ако нещо трябва да се оптимизира, трябва да се оптимизират паралелките, персоналът, зает в образованието, но не и училищата. Има общини, които отидоха към такива варианти и возят всичките си деца в областния център. Мисля, че трябва да направим всичко възможно, за да запазим тези училища извън града, защото това е свързано не само с живота в тези населените места, но е свързано и с обхвата на децата в училище, което е един от най-сериозните проблеми, който в момента се решава в образователната система.

На следващо място: въпросът за Хуманитарна гимназия. Той ще изникне пред нас и в следващи сесии. Проблемът е много сериозен. Въпреки предприетите мерки, те все още не могат да се справят с планирания прием. Може би ще дойде моментът и ние трябва да имаме позиция и да подкрепим една маломерна паралелка, за да се запази това училище.

Последното нещо: аз се обръщам към представителите на ПП ГЕРБ, не само общинските съветници, но и към ръководството на общината. Вече четири години не е променян стандартът за издръжката на един ученик, като през това време обаче, учениците са намалели с 891 само във Великотърновска община. Това са много деца и това поставя пред много сериозен финансов проблем редица училища във Великотърновска община. По този въпрос реагираха и сигнализираха и много журналисти в предходната седмица. Би било редно управляващите да обърнат внимание на този въпрос и да се настоява в Народното събрание и пред Министерството на образованието и науката за увеличаване на издръжката на един ученик.

Аз подкрепям предложението за училищната мрежа, но има много въпроси, които не могат да стоят затворени при обсъждането в комисията, а трябва да бъдат на вниманието на всички общински съветници при разглеждането на такава важна точка в дневния ред на общинската сесия.

  Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз смятам, че перспективите пред образованието в община В. Търново тепърва трябва да бъдат подложени на сериозен дебат в ВТОС и сред обществеността. Аз смятам, че училищата съществуват заради учениците, да бъдат подготвени едни образовани българи, да се справят в живота, а не поради някакви други причини. Не смятам, че училището трябва да съществува заради учителите или заради дадено населено място. Това е изключително неправилен подход, защото в 5-6 училища има смесени паралелки първи, трети, втори, четвърти клас. Какво качество на образованието получават младите български граждани там в смесените паралелки? Никакво. Затова е по-добре да има качествено образование, за да можем да подготвим нацията за предизвикателствата, които идват пред нас, а не да поддържаме училища, защото ако закрием училището в Леденик, нямало да има село Леденик. Може да се приложат различни подходи, но да се дават пари и да се получава некачествено образование, Великотърновска община и държавата губят двойно. Един път, че се харчат се пари и второ, че децата в тези училища не получават качествено образование. Но нека да направим дебата през следващите месеци и да вземем решение през 2013 година решение за 50 години напред.

  Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Въпросът е наистина е много голям за обсъждане, защото аз също съм на мнение, че слетите паралелки не са най-добрата форма за подготовка на младите хора, но в същото време не мисля, че запазването на основни училища в населените места е запазване само заради населените места и заради учителите и помощния персонал. Един пример, г-н Радонов: за четири години от 2008 г. до 2012 заетите, работещи учители и помощен персонал от 883 са станали 741, т.е. това означава, че има реално съкратени. Така че според мен, наистина трябва да търсим баланса и да не се люшкаме от едната в другата крайност, защото при обсъждането на такъв въпрос всичко е важно. И най-страшното - намаляването на броя предизвиква изключителна тревога и аз съм съгласна, че този въпрос трябва да се подложи на сериозен дебат. Дали ще е на специална сесия или на точка от дневния ред на заседанието през септември или октомври, но трябва да го дебатираме. Качеството е важно. И тези, които няма да дойдат на училище, и ще ги изпуснем и ще останат неграмотни, също не е въпрос за подценяване.

  Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: На територията на общината се обучават около 6700 деца. Що се отнася до селската училищна мрежа - тя е такава, каквито са обективните дадености, т.е. Администрацията не може да промени този казус, тъй като в селата Самоводене, Леденик и другите, за които става дума, са с толкова контингент ученици. Аз подкрепям становището, че трябва да се търсят методи и механизми тези училища да съществуват, защото по този начин се дава и интелектуален живот в конкретните селища. Методиката, която предлага МОМН, на този етап не дава тази възможност и пред нас са конкретните цифри, на базата на един труд, положен от страна на администрацията. Аз ще гласувам за приемането на този документ.

Що се отнася до репликата на г-н Радонов, без да желая да влизам в някаква полемика: наблюдавайки демографските процеси в България, ми се струва, че едва ли ще има експерти, които могат да направят прогноза за следващите 50 години, защото не се знае динамиката на демографските проблеми и много други фактори, които влияят цялостния този процес, върху броя на хората, които живеят в населените места. Според мен, трябва да се спазват тези правила, правилата са наложени и от МОМН и да не тръгваме на ход да намаляваме или да съкращаваме училища, преподаватели, съответно да запазим този статут, в който в момента се намираме. Мисля, че в нормален ход учебните заведения към 15 септември ще могат да започнат една нормална работа. Последната ми реплика ще бъде, че на територията на община В. Търново от тези учебни заведения, които познавам, работят висококвалифицирани специалисти. Ние нямаме нередовни учители на територията на общината, така както се случва на територията на други съседни нам области. Мисля, че и присъствието на ВТУ, и други фактори влияят върху това на територията на нашата община да работят висококвалифицирани специалисти, така че пледирам да запазим техните работни места!

  Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Ще перифразирам една максима, че който заменя свободата за сигурност, накрая губи и двете. В случая не мога да заменя неграмотност срещу интелектуален облик или някакви такива измислени неща. Училищата са създадени, за да дават необходимото качествено образование. Когато няма условия за това, по-добре да се засилят тези училища, които ги имат, защото авторитетът на едно учебно заведение не е авторитет на сградата, това е авторитетът на преподавателския, на учителския състав, който работи там. Или да заменим неграмотност за запазване на социални работни места. Това е далеч от представата ми за образование на българските граждани. Нека да отворим този дебат, както в ОбС, така и в обществото, за да може родителите на младите българи да си планират развитието на децата.

Преди едни месец ние трябваше да закрием „Кольо Фичето”, сигурно след няколко месеца ще се предложи и с. Леденик, догодина сигурно и с. Самоводене или някое друго училище. По-добре е сега, на един път, да се вземат мерки за следващата година и да се трасира пътят. Може да се планира до 2050 година и мога да ви покажа това нещо, но в дебата ще ви кажа как става.

  Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Нека да не обиждаме нивото на учителите в селските училища. Както каза колегата, в нашата община нямаме нередовни учители.

  Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 313

 

На основание чл. 17, ал 1, т.3 и чл. 21, ал 1, т. 23 от ЗМСМА , Великотърновски общински съвет:

 

І. Утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция „ Образование ”след приемане на Проекто-образци № 1 и № 2 за учебната 2012/2013 година, както следва:

 

А. Дейност “Общообразователни училища”

 

Брой ученици                                                                       6729

Брой паралелки                                                                      310

      

Б. Дейност „Полудневна предучилищна подготовка

            Брой деца                                                                  192

            Брой групи                                                                   11

 

В. Дейност „Професионални гимназии”

            Брой ученици                                                               32

            Брой паралелки                                                             2

            Брой паралелки задочна форма на обучение                  2

            Брой записани задочна форма на обучение                  39

 

Г. Дейност „Общежития”

            -Брой ученици към СОУ „Г.С.Раковски” –                      36

            -Брой ученици към ПГС”К.Фичето” -                              60

 

 

Д. Дейност “Предучилищно възпитание”

 

1.Брой групи – ЦДГ                                                                  80

 

2. Брой яслени групи                                                                 3

  

3. Брой деца:

            - от 3 до 4 год.                                                         1356

            - на 5 год. в ЦДГ и ОДЗ                                              570

            - на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ                                              514

            - в яслени групи                                                          81

 

 

ІІ. Утвърждава режим на работа в детските градини извън града с деца под нормативно утвърдените в Наредба № 7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена както следва:

 

1. За детските градини с повече от 1 група / ЦДГ в градовете Дебелец и Килифарево и селата Самоводене и Ресен / - прилагане разпоредбите на чл. 2 /7/ от Наредба № 7 от 29.12.2000 год. – „Когато броят на децата в отделни групи се намали под определената минимална средна месечна посещаемост, групите се разформират и се сливат с останалите”. Временно незаетия педагогически персонал се пренасочва в детските градини в гр. В.Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

2. За едногрупните детски градини в селата Присово, Церова кория, Балван, Шемшево и Водолей – при трайно намаление на децата / наблюдавани повече от законоустановените 2 месеца / - прилагане разпоредбите на чл. 2 / 8 / от Наредба № 7 – „При недостатъчен брой деца, с решение на Общинския съвет в населено място се формира само една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца”. При временно намаление на децата / наблюдавани по-малко от 2 месеца/, групата работи с 1 детска учителка, а втората детска учителка се пренасочва в детски градини в гр. В.Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

 

Забележка: След приемане на Списък Образец № 1 и № 2 за учебната 2012/2013 година за преподавателска и друга заетост на персонала от Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново и утвърждаването му от РИО на МОМН, могат да настъпят известни промени, като за същите ще се внесе информация в Общинския съвет.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища, Вх. № 871/09.07.2012 г.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Виждам, че няма присъствие от администрацията на кмета. Аз взех обстойна позиция по повод коментарите за закриването на „Кольо Фичето” и няма да се повтарям. Подкрепям идеята, че трябва да имаме глобална стратегия по въпроса за развитието на образованието и мисля, че в програмата на Даниел Панов е заложено и всички заедно можем да седнем и да изработим една наистина работеща, прагматична стратегия във връзка с образованието. И както каза г-жа Бояджиева, всеки един разговор и в положителна, и в отрицателна насока, би довел до изясняване на казуса и до вземане на едно прагматично решение.

  Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 16. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 314

 

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7 (1) от ПМС 84 от 06.04.2009 година, Великотърновски общински съвет:

 

 1. Предлага училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище”, съгласно Приложение 1:
 • ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория
 • ОУ „Христо Ботев” с.Ресен
 • ОУ „Христо Смирненски” с.Самоводене
 • ОУ „Св.Иван Рилски” с.Балван
 • ОУ „Д-р Петър Берон” гр.Дебелец
 • ОУ „Васил Левски” с.Леденик

да бъдат включени в Списъка на средищните училища в Република България за 2013 година.

 

 1. Съгласно чл.7 /2/ от Постановление №84 на МС от 06.04.2009 година за приемане на списък на Средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на пътуващите ученици от средищните училища, Списъка на училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище” и Решението на Великотърновски общински съвет, в срок до 15 август 2012 година да се изпратят в Министерството на образованието, младежта и науката.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Царевград Търнов“ ЕООД – гр. Велико Търново, след проведен конкурс за избор на управител, Вх. № 874/09.07.2012 г.

Г-н Ашиков уточни, че в проекта за решение е допусната техническа грешки и е необходимо да се чете: „от 01.08.2012 г.”, след което даде думата за изказвания.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: В комисията подкрепихме назначаването на г-н Бояджиев за управител на фирмата, но тогава предложихме той съвсем накратко да изрази своето виждане за управлението на тази общинска фирма. Беше представена една впечатляваща биография, но даже не знам кой е човекът. По толкова други въпроси отделихме толкова време, а по този въпрос – във връзка със сериозни приходи и сериозни ангажименти по представянето на В. Търново, трябва да отделим нужното внимание. Предлагам господинът да се представи.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Бихме могли да му вменим да се подготви и на следващата сесия да се представи. Той е минал конкурс и го е спечелил.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз, обратно на твърдението на колегата Витанов, бих се ангажирал само с коментар. Имам поглед върху фирмата и върху човека, който ще управлява тази фирма. Той може да излезе пред нас и да направи едно кратко експозе за тези, които не го познават. Да му възлагаме сега тепърва да прави анализи и презентации, не звучи сериозно, защото той вече е спечелил конкурса и там, където е трябвало да защити позицията си, го е направил.

Искам само да му задам един въпрос: Дали като представител на тази сериозна фирма с много добър авторитет и сериозни позиции в цялата страна, в съответните мероприятията, които ще се провеждат в община В. Търново, неговата позиция е, че първо трябва да се стимулира местния бизнес?

  Г-н ЦВЕТОМИР БОЯДЖИЕВ: Казвам се Цветомир Бояджиев, от В. Търново съм, работил съм в „Царевград Търнов” в продължение на три години и се чувствам горд от това, че през тези три години съм бил част от този екип. След това съм работил за малко в Брюксел и после в София, в Информационното бюро на Европейския парламент. Завършил съм икономика в УНСС. По отношение на това, което искам да правя като управител в тази фирма: аз смятам, че това е фирма, създадена с много работа, с много труд. Създадени са добри инициативи Това, което искам да направя, е да съхраня това, което е добро и да надграждам върху него.

Ако трябва да вляза в детайли, това, което искам да направя, е да съхраним Самоводската чаршия и да я развием като място, което е важно за града ни. Мисля, че тук ще има нужда от вашата помощ, за да съхраним облика на този обект. По отношение на „Звук и светлина” може да се подобри обслужването и рекламата, за да набираме повече заявки и групи, да подобрим цялостното представяне на тази уникална за нас програма. Бих искал да направим нови инициативи под формата на културни събития и фестивали, които да допълнят богатия ни и хубав календар, което да превърне В. Търново в целогодишна дестинация на културния туризъм, към което се стремим. Вярвам, че ще можем да участваме в инициативата за европейска столица на културата 2019 г., което е един дълъг проект, но много полезен за града и за региона.

Готов съм да отговоря на въпросите ви.

  Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 315

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 48 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл. 49 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества и протокол от 02.07.2012 г., Великотърновски общински съвет:

1. Възлага управлението на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново на Цветомир Иванов Бояджиев от гр. Велико Търново, ул. „Тракия” № 5, с ЕГН 7512041542, с образование – висше и специалност “Икономика и управление на кооперациите”, диплома с. УНСС-2001, № 028488, издадена на 04.12.2001 г. от Университет за национално и световно стопанство – гр. София.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с Цветомир Иванов Бояджиев за срок от 3 (три) години, считано от 01.08.2012 г.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срока за управление на „Обредни дейности“ ЕООД – Велико Търново, Вх. № 850/06.07.2012 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Ще подкрепя и апелирам да подкрепим това предложение. Вземам думата и за нещо във връзка с предишната и със следващата точка. Добре беше към материалите, които разглеждахме да имаше по едно CV на хората, които ще избираме. Тук познаваме някои по-добре, други по-малко. Аз познавам Методи много добре, но в предходния случай беше необходимо. Добре е за в бъдеще, когато става персонален избор, и особено, когато става избор на управители на търговски дружества да имаме и едно стандартно CV, което представя кандидата.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 316

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.50, ал.2 във връзка с чл.48 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

 

1. Удължава Договора за управление на Методи Стефанов Петров, живущ в с. Присово, Община Велико Търново, ЕГН 7001295362, л.к. № 605813619/27.01.2010г.-МВР – Велико Търново/ за Управител на „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново за срок от 3(три) години, считано от 18.09.2012г. до 18.09.2015г. включително.

     

2. Възлага на Кмета на Община В.Търново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз познавам Методи и аз следя почти всички дружества в общината, той определено работи и надгражда.

Аз гласувах „против”, за да се възползвам от отрицателния си вот и за да мога да изразя своето несъгласие във връзка с двойния стандарт, който налагат някои наши колеги, които в началото при гласуване на проекта за решение направиха предложение за отпадане гласуването на точката за управителя на „Паркинги и гаражи”, тъй като в предходните материали, които минаха, имаше отчет за дейността и решенията на ВТОС. Там бяха заложени параметри за извършване на контрол, а и към настоящия момент проверката все още върви и не са изнесени оценките от направените проверки. Точно заради това заемам тази позиция и изразявам своето недоумение: как може за единия да гласуваме, при положение, че там върви проверка, а за другия да искаме да го отстраним при фиксирани, конкретни обстоятелства, поради което самото дружество в момента отчита загуба, но предполагам, че някои от колегите, както и аз, ще се изкажем по следващата точка и се надявам да оборим темите си с колегата, който в началото направи предложение за отпадане на точката за „Паркинги и гаражи”.

 

ПО ДЕВТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срока за управление на „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД – Велико Търново, Вх. № 849/06.07.2012 г.

Г-жа ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА: Ако някой не се е сетил от изказването на г-н Димитров кое е лицето, което имало двоен стандарт, да се идентифицирам – това съм аз. Ще кажа защо гласувах „за” по предната точка и защо сега ще гласувам „против”. Защото има една малка, но според мен доста съществена разлика. Предишното предприятие към момента няма загуби, няма вземания, давания и т.н., докато „Паркинги и гаражи” отчита за първото тримесечие загуба близо 30 000 лв. В ПК по БФ аз зададох въпроса: „На какво се дължи тази загуба в началото на годината?”. Отговорът беше: „На Вашето решение на Общинския съвет да намалите паркоместата”. Но ние намалихме паркоместата от месец април, следователно няма как това да се отрази в отчета за първите три месеца и причините са други. Тогава бяха изтъкнати качването на тока, макар че аз не мога да разбера как скобите се влияят от повишаването на цената на тока. Явно г-н Димитров сега ще ме обори с много факти, които не са ни ясни на всички нас. Все пак аз ще ви кажа, че като журналист преди няколко години правих едно журналистическо разследване във връзка със синята зона в София по материали от депутати от предишното Народно събрание и се оказа, че от синята зона изтичат доста големи средства към партийни касички. Въпросът така и остана без някакъв финал, не ми се иска да правя подобно заключение и тук, още повече, че мащабите са доста различни. Там става въпрос за милиони, тук става въпрос за хиляди левове.

Аз съм си направила един малък труд, за да сравните – пред мен са доскоро продаваните талони от „Паркинги и гаражи”, които са без воден знак, следователно всеки, който има цветен ксерокс, може да си направи колкото си иска такива талони, защото те по никакъв начин не са защитени. Отскоро вече се продават талони със знак, но от доста години са се продавали от тези така елементарно направени. Не искам да правя някакви по-сериозни заключения. Наистина няма основания да се продължава автоматично договорът на едно дружество преди да се е видял отчетът за първите шест месеца и аз не виждам нищо нередно в това. От този отчет ние ще си направим изводите дали тенденцията продължава, защото аз ще питам в края на тази година: ако тази тенденция продължава, кой ще плати 100 000-120 000 лв., които общината ще трябва дължи на това общинско дружество в края на годината? Както знаем, финансовото положение никак не е добро – виждате, разпродаваме имоти и т.н., а някак си изведнъж, с лека ръка, ще опростим задължения на едно дружество, което във всеки един град печели. Не вярвам ситуацията в другите градове да е доста по-различна, отколкото във В. Търново. Как може там да печели синята зона, а единствено тук, във В. Търново да губи? Аз не виждам какво друго може да бъде освен неправилно управление, не искам да бъда по-крайна в оценката си.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: В никакъв случай не искам да адвокатствам на г-н Азманов. Г-жо Дончева, в началото на този мандат Вие направихте коментар, че аз съм изразил съмнения относно Вашата икономическа подготовка, като бях против Вие да оглавите ПК по БФ. Аз все още продължавам да твърдя, че Вие не трябва да оглавявате ПК по БФ. След като излиза колега и казва, че не е запознат с материалите, които са приложени, за какво говорим? Това, че някой от колегите не се е запознал с материалите и започва да вменява някаква тенденциозност, за какво говорим?

  Г-н ЛЮБЕН ВЕЛЧЕВ: За толкова некомпетентни ли ни смятат, че на всяка точка ставате да ни обяснявате?

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Оборете ме с факти, г-н Велчев, кажете ми, че не съм прав за това, това и това, т.е. да стъпваме върху факти, а не върху емоции!

Категорично не приемам позицията на г-жа Дончева, защото с нейното изказване публично демонстрира, че наистина не е запозната с материалите, които са входирани, с отчетите, които са прилагани, с обстоятелствата, които са се създали, това дружество към настоящия момент да има загуби. Има сключени взаимоотношения между общината като възложител и дружеството. Аз ще призова оттук г-н Азманов да излезе и да защити позицията, но само периферно ще обходя темата, за да останете всички вие с ясното съзнание, че аз знам всеки един детайл относно дейността на „Паркинги и гаражи” и не приемам твърдението, че дружеството, отчитайки тези загуби, за които ние имаме ангажимент и частична вина да прехвърляме отговорността вината върху управителя. Налице са няколкократните предложения за корекции, за промяна на обстоятелствата, които са били гласувани въпреки сключената обществена поръчка.

Ще ви кажа, г-жо Дончева, аз се сещам, че при приемането на Наредбата за паркиране, поради неяснотата, която беше внесена, ние направихме така - заради копчето премахнахме целия балтон. За какво говоря? В постоянните комисии беше входирано предложение на „Новото време” за освобождаване на определена зона от паркоместата за зоната на действие на т.нар. „синята зона”. Понеже Вие не можахте да го дефинирате тогава и сложихте цялата точка 7 в Наредбата и вместо 13 имена елиминирахте 57 паркоместа. Можете да проверите дали е така или не. След това „Паркинги и гаражи” прави постъпки за корекция и към Общинска администрация, и към ВТОС. Защото точка 7 от Вашето предложение е цяла зона, от лявата и от дясната страна на хотел Етър. Тя обхваща зоната от началото – където паркират автобусите до хотел „Етър”, до Интерхотела и с Вашето изказване Вие спомагате само за увеличаването на тези задължения. Това е едно от обстоятелствата, поради които „Паркинги и гаражи” в момента отчитат загуба, защото при сключването на договора те имат заявена стойност за услугата, която община В. Търново трябва да им извърши за направената услуга.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Г-жа Дончева имаше предвид първото тримесечие, а тези промени са направени от 1 април.

Г-н Азманов е тук и той най-точно може да отговори. Ако го няма, съгласен съм всеки да говори от негово име, но при положение, че той е тук, нека да му дадем възможност.

Г-жа ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА: Г-н Димитров, дори и да се е получила такава грешка, която обсъждахме с колегите, става въпрос за първите три месеца, в които зоната си работеше в нормални граници и въпреки това тя акумулира тази загуба. Следователно, ако следите мисълта ми, ще разберете, че следователно има и други причини, за да не работи тази зона. Второ, по отношение на отчета за вторите шест месеца, аз може и да съм го чела, но говоря, че не се е обсъждал в комисиите и тук да изслушаме и администрацията, и г-н Азманов какви са тези причини и да коментираме резултата.

Позволете ни и ние да разбираме нещичко, вие да не ни насочвате, за да можем и ние все пак да си кажем мнението по различните въпроси.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Надявам се, че г-н Азманов наистина ще дойде и ще защити това, за което става дума, но аз казах, че обстоятелствата, поради които се случват всички тези събития, едно от тях е именно нашите неправилни решения, защото ако някой си е направил труда да прочете и докладите, и договора, ще види колко е реалната печалба на община В. Търново (а не на дружеството за изминалата година) която се изразява в няколкостотин хиляди лв., мисля че 255 000 лв. Така че е хубаво да има някаква проследяемост защо, откъде и докъде се е стигнало, за да можем наистина да сложим фактите на масата и да се вземат мерки. Повтарям, че себестойността при сключването на тази услуга е 19 стотинки на база 800 паркоместа. Хубаво е да се прочете целият договор, да се направи анализ на отчета и тогава да започнем да коментираме.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Според мен тук трябва да се избягват такива квалификации: „ВТОбС взел неправилно решение”. Няма такова понятие неправилно решение. Не може всичките 37 човека да са взели неправилно решение.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Реплика към Вас, г-н Димитров. Аз може да се различавам от становището на г-жа Дончева и ще го изразя с гласуването си, но смятам за недопустимо, без да сте член на ПК по БФ да раздавате квалификации кой е кадърен и кой не е. И си вземете думите назад кой трябвало да бъде и кой не е, ако имате някакво достойнство. Казвам го като член на ПК по БФ. Има 12 комисии, тя е третата по брой заседания в ВТОС със 106 заседания. В нея винаги се е създавала среда на добра дискусия, това могат да потвърдят всички колеги от всички политически формации, така че абсурдно е Вие да квалифицирате по някакъв недостоен начин работата на г-жа Дончева в случая, а мисля, че и като колеги съветници на бива да говорим така.

  Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз също подкрепям, че трябва да бъдем етични.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Така или иначе икономиката е фактор на определени счетоводни, и математически обстоятелства и когато цифрите говорят, и боговете мълчат. Аз мисля, че с моето лично мнение по никакъв начин не изказвам и не квалифицирам някакви обстоятелства, от които някой трябва да се обиди. Това, че съм изразил несъгласие в посока председателството на една от постоянните комисии, не значи, че е форма на квалификация, но така или иначе, фактите, които всички ние би трябвало да коментираме в момента, са си такива и не е редно да ги преиначаваме.

  Г-н АЗМАНОВ – управител на общинско еднолично търговско дружество „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД: Благодаря за предоставената ми възможност. Моят образ сигурно е сатанизиран, защото се опитвам да обяснявам на всички хора, че аз не вдигам коли нито физически, нито фактически. Това го прави една машина по нареждане на представител от Министерството на вътрешните работи от службите за контрол на автомобилния транспорт, КАТ. Когато подадохме документи за участие в обществената поръчка, ние сме калкулирали цена за услугата 0,27 лв. на паркомясто при 850 паркоместа, 10-часов работен ден, седемчасова работна седмица. За да се направи калкулация на един разход, базата са били броя места, работно време и работните дни. Тогавашният кмет, под мотив, че има и друга фирма, която е закупила документи, ни каза да ревизираме цената колкото може по-надолу, за да има конкурентност. Наистина, и друга фирма беше закупила документи за участие. Ние, актуализирайки цената, я смъкнахме на 0,19 лв. на паркомясто при 850 паркоместа, при 10 часов работен ден, при седемдневна работна седмица. От нова година „Паркинги и гаражи„ работи по 8 часа на ден. Бяха 550, сега са 328 места. Не получавме заплащане за местата пред хотел „Етър”, въпреки че ги обслужваме. Получаваме издръжка за много малко места, на малка сума и тя е крайно недостатъчна. Скобите формираха загуба 8800 лв. през първото тримесечие. Всеки ще попита защо. Защото те имат минимални заплати, но разходът, който получават за поставяне на скоби, е калкулиран при 850 места. Логично е при 500 места нарушенията да са по-малко и те формират загуби от 8800 лв. От другата седмица екипът ще е един, защото не могат да се изпълняват нормите. С много усилия на съвестта си направих съкращения. От понеделник ще има нови съкращения.

Общината формира печалба от тази дейност. Миналата година беше близо 300 000 лв. печалба за общината, а първото шестмесечие е 84 000 лв. Това, че общината формира печалба, не значи, че „Паркинги и гаражи” не формира загуби, защото всички приходи при нас се превеждат на общината. Ще обясня и за талоните, тъй като г-жа Дончева го постави като въпрос. Талоните бяха поръчани от общината и много недобросъвестни граждани им правиха копия. Нямаме пропуск за това, защото „Паркинги и гаражи” поставяше сигнатура. Не съм го коментирал никъде по никакъв повод. Проверявахме го със специални уреди, за да разкриваме тези талони. Тези талони ги поръча общината. Аз бях изумен от вида на талоните, но аз взех мерки, за да можем да осъществяваме контрол, защото договорът, който подписахме с общината, беше за контрол времетраене на паркирането. Това е смисълът на договора. Всички сте забелязали табелите „самотаксуване”, което значи, че водачите сами се самотаксуват – дали с талони или чрез Ес Ем Ес, това е право на личен избор. Колко талони ще закупи човек, също е право на личен избор. Много са причините, поради които „Паркинги и гаражи” е в загуба. За да спре тази агония, която продължава, трябва да се вземат мерки. Аз съм сигнализирал писмено многократно и ВТОбС, в лицето на председателя му, и г-н Кмета с много мои предложения и идеи нещата да се балансират по някакъв начин. Ако не се балансират нещата, тази загуба, ще продължи и дори да не се задълбочава, трудно ще се покрие, защото сметките не са правени на такава база. Много добронамерени ваши колеги са ме съветвали, че трябва да се подаде молба за обявяване договора за нищожен поради неизпълнение на обстоятелствата от страна на общината. Аз съм доказано морален човек и никога няма да направя това спрямо общината. Бедата е, че не се ли вземат спешни мерки, тази агония ще продължи и тя ще води само до едно – късане на нерви, съкращаване на хора и отдалечаване от основната цел – ред и норма в паркирането.

Много неща бих могъл да кажа, въздържам се от навлизане в детайли поради напредналото време, но съм готов да отговоря на всички въпроси.

Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Деян Хаджийски - въздържал се, Тихомир Георгиев - въздържал се, Красимир Калчев - въздържал се, Божидар Ангелов - въздържал се, Николен Стойнов - въздържал се, Александър Нанков - въздържал се, Росен Иванов - въздържал се, Михаил Харалампиев – въздържал се, Ваня Павлова - въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – против, Иван Александров - въздържал се, Любен Велчев - против, Николай Георгиев - против, Калина Широкова - против, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше отхвърлено с 15 „за”, 5 „против”, 12 „въздържали се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): В последните години винаги съм бил противник на дейността на г-н Азманов. Гласувах „против”, защото още когато преди близо една година обсъждаме новата наредба и аз исках ясни гаранции и ясна обосновка, че въвеждането на новата наредба и сините зони ще подобри както работата, така и приходите, които влизат в ВТОС. За съжаление, това не се случи, макар че още в предишния мандат ни убеждаваха колко добре ще стане организацията, колко приходи ще има общината. Оказва се, че нещата дори станаха по-зле. Затова не подкрепих г-н Азманов.

Другото, което ми направи впечатление е гласуването на групата на ПП ГЕРБ – за първи път гласовете се разцепиха, което е радващо – че не гласуват единно, а понякога си позволяват и собствено мнение.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: След нашето гласуване мисля, че трябва да приемем и друго решение, тъй като срокът на г-н Азманов е до 18 септември. Предлагам ви да приемем решение да удължим срока за управление на г-н Азманов до провеждане на конкурс, защото иначе не виждам друг изход.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз искам една процедура, която съвпада донякъде с това, което каза г-н Тодоров, наистина да осигурим една приемственост.

Второ, аз не съм защитник, нито адвокат на г-н Азманов, даже съм имал спорове с него, но тази дейност беше започната с управител Борис Чобанов с всичкото ръмжене, което и аз включително съм правил, срещу закопчаването и тези репресивни санкции, без които не можем да минем. Този човек 10-12 години работи, не може по този начин - „и дим да го няма”. Колкото и да имаме претенции към него, не може така с лека ръка.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Искам да прегласуваме, защото смятам, че се прави нещо некоректно спрямо един управител на едно търговско дружество. Съжалявам, че го няма вносителят - кметът Панов. Аз изключително уважавам неговото мнение и това беше един от аргументите ми да го подкрепя. Не приемам неговата липса като начин да се разправяме поради лични интереси с г-н Азманов. Какво правим? Оставаме без дружеството на 18 септември. Правите предложение да му удължим до конкурса, за което нито сме питали кмета, нито знаем какво е становището на администрацията. Затова искам прегласуване.

Г-жа ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА: Ако е така, г-н Михов – да гласуваме, докато удължим срока да стоим тук, нямаше смисъл да влиза въобще като точка в дневния ред. Аз исках само да допълня: към този текст да има и някакъв срок – например три месеца, защото след един такъв конкурс, ние ще можем да коригираме и тези параметри, които явно пречат на дружеството, независимо кой е управителят.

Аз изразявам лично мнение, че картината, която представи г-н Азманов, наистина е тревожна. Моето предложение е добавим някакъв срок – може би три месеца или ако смятате, че друг срок е по-разумен, предложете го.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да ви кажа, че старият Общински съвет, заедно с Общинска администрация, включително и „Паркинги и гаражи” в лицето на Азманов, ние положихме максимално усилие да въведем някакви правила, защото автомобилният и пешеходният трафик бяха в пълен хаос. Има огромна разлика от това, което ние заварихме през 2007 г., и това, което започваме в момента през 2012 г. Положен е огромен труд, за да се стигне дотук и за общината има няколкостотин хиляди лева печалба за миналата година, но не и за дружеството.

Отделен е фактът, че се получава една тенденциозност или някакъв своеобразен наказателен вот лично към г-н Азманов. Питам защо, след като за миналата година в общината са влезли около 300 000 лв., както той казва.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Отново правим правен батак. Не може ние от името на администрацията да насрочваме конкурс, защото ние това правим – „до провеждане на конкурс”.

И аз ще ви питам сега: Само едно търговско дружество ли има общината? И когато приемахме анализа за общинска собственост, и когато ви говорих за всички търговски дружества - че внасят в бюджета 4000 лв. на година. Нима г-н Азманов трябва да извади всичките пари на останалите търговски дружества? И в крайна сметка нима тези, които гласуваха сините зони, в момента не тръгват те? Ние ставаме лицемери. Имам чувството, че започват някакви лични нападки. След като ние, община-собственик и дружество сме разделени, никакъв ред няма да има. Това е абсурд.

Вместо това да се види в комисиите и да се отговори на въпросите, в момента се играе някакъв театър. Аз в театри не участвам.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Вече е 15.05 часа. Имаме още 20 точки. Предлагам утре да продължим.

Г-н Ашиков подложи на прегласуване предложението по точка 19 от дневния ред:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – въздържал се, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - въздържал се, Тихомир Георгиев - въздържал се, Красимир Калчев - въздържал се, Божидар Ангелов - въздържал се, Николен Стойнов - въздържал се, Александър Нанков - въздържал се, Росен Иванов - въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – против, Любен Велчев - против, Николай Георгиев - против, Калина Широкова - против, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше отхвърлено с 16 „за”, 5 „против” и 8 „въздържали се”.

 

Заседанието беше закрито в 15.10 часа.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ