Начало Заседания Протоколи Протокол № 25 от 19.07.2012 г.

ПРОТОКОЛ № 25

 

от двадесет и петото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 19.07.2012 г. от 15.10 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 32 общински съветника. Отсъстват г-жа Петя Илиева, г-жа Анета Маноилова, г-н Драгош Методиев, г-н Стефан Михайлов Стефанов, г-н Мариян Кенаров.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че дневният ред на заседанието ще включва точките от дневния ред на двадесет и четвъртото заседание, които не са били разгледани по време на заседанието.

Председателят на ОбС подложи на гласуване дневният ред на заседанието. Дневният ред беше приет с 26 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Предоставяне от Държавата на Община В. Търново безвъзмездно право на управление върху имот държавна собственост Архитектурно-музеен резерват „Царевец“, гр. Велико Търново, Вх. № 898/11.07.2012 г.

2. Предоставяне от Държавата на Община В. Търново безвъзмездно право на управление върху имоти публична държавна собственост, Вх. № 894/11.07.2012 г.

3. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Габровци, Вх. № 860/06.07.2012 г.

4. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 858/06.07.2012 г.

5. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 863/06.07.2012 г.

6. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 867/06.07.2012 г.

7. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Леденик, с. Къпиново, с. Вонеща вода, Вх. № 862/06.07.2012 г.

8. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Леденик, Вх. № 865/06.07.2012 г.

9. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шереметя, Вх. № 866/06.07.2012 г.

10. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху общинска земя, Вх. № 877/09.07.2012 г.

11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. Дебелец, Вх. № 864/06.07.2012 г.

12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шереметя, Вх. № 878/09.07.2012 г.

13. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Леденик, Вх. № 879/09.07.2012 г.

14. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Момин сбор, Вх. № 881/09.07.2012 г.

15. Предварително съгласие по реда на чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗГ, с. Шереметя, Вх. № 861/06.07.2012 г.

16. Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 859/06.07.2012 г.

17.Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Арбанаси, Вх. № 880/09.07.2012 г.

18. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, включени в годишния план за 2012 година находящи се в гр. Велико Търново, Вх. № 889/11.07.2012 г.

19. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, включен в годишен план за 2012 година и находящ се в с. Ветринци, Вх. № 890/11.07.2012 г.

20. Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот находящ се промишлена зона „Дълга лъка“, Вх. № 891/11.07.2012 г.

21. Одобряване на проект за ПУП-план за застрояване, с. Леденик, Вх. № 839/03.07.2012 г.

22. Одобряване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване, гр. Килифарево, Вх. № 840/03.07.2012 г.

23. Одобряване на проект за ПУП-план за застрояване, с. Малки чифлик, Вх. № 852/06.07.2012 г.

24. Одобряване на проект за ПУП-план за застрояване, с. Малки чифлик, Вх. № 853/06.07.2012 г.

25. Отписване от активи на „Инвестстрой-92“ ЕООД В. Търново, Вх. № 873/09.07.2012 г.

26. Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 30.07.2012 г., Вх. № 854/06.07.2012 г.

27. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.04.2012-30.06.2012 година, Вх. № 887/10.07.2012 г.

28. Проект за ПУП, Вх. № 912/19.07.2012 г.

29. Проект за ПУП, Вх. № 913/19.07.2012 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне от Държавата на Община В. Търново безвъзмездно право на управление върху имот държавна собственост Архитектурно-музеен резерват „Царевец“, гр. Велико Търново, Вх. № 898/11.07.2012 г.

  Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Като комисия подкрепихме предложението, но аз искам да кажа нашето мнение по отношение на последващата процедура, защото ако Министерският съвет вземе такова решение, след това ще бъде сключен договор между Министерството на културата и общината и едно от добрите неща, които трябва да се случат след това e, че приходите от дейността ще влязат в общинския бюджет.

Аз искам да кажем в залата, че има и още една стъпка. Кой ще стопанисва след това? Държа за протокола да кажа като общински съветник, без да ангажирам комисията: в Закона е казано, че по-нататък продължават да се стопанисват от РИМ или от Археологически музей. Ние имаме РИМ. Неслучайно го казвам от тази трибуна, защото ще има и по-нататъшни стъпки и е важно да се знае какво ще се случва. Мисля, че тази стъпка е важна, предвид бъдещите действия, които ще се предприемат.

Много се говореше за „Свети четиридесет мъченици”, за това, че се предоставя. Нека да сме точни: и за този случай, и за Царевец, и за църквите, които са споменати в следващото по ред предложение: става дума за 10-годишен срок, а не въобще.

  Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: В Закона за културното наследство всичко е упоменато. Когато ви предложих за църквата „Св. 40 мъченици”, това беше идеята - тя да се стопанисва за 10-годишен срок от РИМ. Никой не е имал намерението да дава на концесия, както навремето имаше идея за „Звук и светлина”. Тогава аз станах и казах, че „Звук и светлина” трябва да си остане общинско предприятие. По същия начин всички музеи, които са на територията на общината, ще се стопанисват и управляват от РИМ, който има необходимите специалисти.

  Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Благодаря на г-н Кмета! Това наистина беше важно да се чуе от микрофона.

  Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 317

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 4, т. 1, ал. 5, 6 и 7 от ЗКН, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава принципно съгласие за безвъзмездно предоставяне на Община Велико Търново право на управление върху имот – изключителна държавна собственост Архитектурно-музеен резерват „Царевец“, гр. Велико Търново.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия във връзка с безвъзмездно предоставяне от Държавата на Община Велико Търново право на управление върху имот – изключителна държавна собственост – Архитектурно–музеен резерват „Царевец”, гр. Велико Търново.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне от Държавата на Община В. Търново безвъзмездно право на управление върху имоти публична държавна собственост, Вх. № 894/11.07.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 318

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал. 1 и 2 от ЗДС, чл. 6, ал. 2 от ППЗДС, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за безвъзмездно предоставяне от Държавата на Община Велико Търново право на управление върху имоти публична държавна собственост – културни ценности от национално значение както следва: църквите „Св. Димитър“ и „Св. Георги“ – гр. Велико Търново, църквите „Св. Димитър“, „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, „Св. Атанасий“, „Рождество Христово“ и „Св. Георги, Констанцалиевата и Хаджиилиева къща в с. Арбанаси.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия във връзка с безвъзмездното предоставяне от Държавата на Община Велико Търново право на управление върху имоти-публична държавна собственост както следва: църквите „Св. Димитър“ и „Св. Георги“ – гр. Велико Търново, църквите „Св. Димитър“, „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, „Св. Атанасий“, „Рождество Христово“ и „Св. Георги, Констанцалиевата и Хаджиилиева къща в с. Арбанаси.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Габровци, Вх. № 860/06.07.2012 г.

 

Кметът на с. Габровци: Подкрепям предложението.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 3 заедно с предложението на ПК по ЗГООС:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 319

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставена нива /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №032011, с площ 7,644 дка, ІХ категория, местност „Над Пъровци 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5232/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061004, с площ 2,642 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5233/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061008, с площ 1,297 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5234/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061009, с площ 0,403 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5235/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061016, с площ 1,027 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5236/24.04.2012 г.;

- изоставена нива /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №062007, с площ 1,605 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5237/24.04.2012 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- изоставена нива /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №032011, с площ 7,644 дка, ІХ категория, местност „Над Пъровци 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5232/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061004, с площ 2,642 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5233/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061008, с площ 1,297 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5234/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061009, с площ 0,403 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5235/24.04.2012 г.;

- вр. неизп. ливада /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №061016, с площ 1,027 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5236/24.04.2012 г.;

- изоставена нива /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №062007, с площ 1,605 дка, ІХ категория, местност „Николово 4”, землище с. Габровци, актуван с АОС № 5237/24.04.2012 г.

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

 

- за имот №032011 - в размер на 1 300 /хиляда и триста/ лева без ДДС;

- за имот №061004 – в размер на 500 /петстотин/ лева без ДДС;

- за имот №061008 – в размер на 400 /четиристотин/ лева без ДДС;

- за имот №061009 – в размер на 150 /сто и петдесет/ лева без ДДС;

- за имот №061016 – в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева без ДДС;

- за имот №062007 – в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева без ДДС.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

30% от достигнатата тръжна цена да постъпят по бюджета на с. Габровци.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 858/06.07.2012 г.

  Кметът на с. Ветринци: Подкрепям предложението.

  Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Това са имоти общо за 119 000 лв., плюс Старото кметство, около 200 000 лв. При 2 милиона приходи от общинска собственост ние даваме 7-8 % . Едно малко Ветринци, което е съхранило грижовно имотите си.

Г-жа Данева, осигурете поне авансово част от тези пари - 1500-2000 лв. за гробището, за да бъде довършено. Това ми е молбата.

И друго: искам да го кажа на кметовете на населените места, че като група на БСП ще направим една приятна изненада на първата септемврийска сесия, едно предложение за промяна. Тогава ще бъде входирано и ще се обсъжда в Общинския съвет.

  Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: В точката не е записано 30 %. За да не ставам на всяка точка, искам да кажа, че ние имаме решение на ПК по ОС – за всяко населено място да влизат 30 %, за да се изпълни законът. Нека да се изпълни чл. 8 от ЗОС – „в размер на 30 %”, и в тази точки и в останалите точки за всички населени места да си вървят с 30 %.

  Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 4 заедно с допълнението, внесено от г-н Тюфекчиев:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 320

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

1.1. незастроен урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 58 по плана на с. Ветринци, с площ от 748 кв.м., актуван с АОС № 3295/23.06.2006 г.;

1.2. незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от строителен квартал 58 по плана на с. Ветринци, с площ от 765 кв.м., актуван с АОС № 3296/23.06.2006 г.;

1.3. незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от строителен квартал 58 по плана на с. Ветринци, с площ от 692 кв.м., актуван с АОС № 3297/07.06.2006 г.

 

2. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 58 - в размер на 2 800 /две хиляди и осемстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ІІ от кв. 58 – в размер на 2 800 /две хиляди и осемстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ІІІ от кв. 58 – в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева без ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

30 % от достигнатата тръжна цена да постъпят по бюджета на с. Ветринци.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 863/06.07.2012 г.

  Кметът на с. Ветринци: Подкрепям становището си.

Изказвания не бяха направени.

  Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 321

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

1.1. незастроен урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 68 по плана на с. Ветринци, с площ от 910 кв.м., актуван с АОС № 3281/07.06.2006 г.;

1.2. незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от строителен квартал 68 по плана на с. Ветринци, с площ от 890 кв.м., актуван с АОС № 3282/07.06.2006 г.;

1.3. незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от строителен квартал 68 по плана на с. Ветринци, с площ от 860 кв.м., актуван с АОС № 3283/07.06.2006 г.;

1.4. незастроен урегулиран поземлен имот ІV от строителен квартал 68 по плана на с. Ветринци, с площ от 860 кв.м., актуван с АОС № 3284/07.06.2006 г.;

1.5. незастроен урегулиран поземлен имот V от строителен квартал 68 по плана на с. Ветринци, с площ от 799 кв.м., актуван с АОС № 3285/07.06.2006 г.;

 

2. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 68 - в размер на 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ІІ от кв. 68 – в размер на 3 300 /три хиляди и триста/ лева без ДДС;

- за УПИ ІІІ от кв. 68 – в размер на 3 100 /три хиляди и сто/ лева без ДДС;

- за УПИ ІV от кв. 68 – в размер на 3 100 /три хиляди и сто/ лева без ДДС;

- за УПИ V от кв. 68 – в размер на 3 100 /три хиляди и сто/ лева без ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

30 % от достигнатата тръжна цена да постъпят по бюджета на с. Ветринци.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ветринци, Вх. № 867/06.07.2012 г.

  Кметът на с. Ветринци: Подкрепям становището си.

  Изказвания не бяха направени.

  Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 322

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- незастроен урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 1 по плана на с. Ветринци, с площ от 20 540 кв.м., отреден „за обществено-обслужващи дейности”, актуван с АОС № 4743/11.10.2010 г.

- незастроен урегулиран поземлен имот ХІ от строителен квартал 33 по плана на с. Ветринци, с площ от 690 кв.м., актуван с АОС № 4886/19.05.2011 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

2.1. незастроен урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 1 по плана на с. Ветринци, с площ от 20 540 кв.м., отреден „за обществено-обслужващи дейности”, актуван с АОС № 4743/11.10.2010 г.;

2.2. незастроен урегулиран поземлен имот ХІ от строителен квартал 33 по плана на с. Ветринци, с площ от 690 кв.м., актуван с АОС № 4886/19.05.2011 г.;

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 1 - в размер на 65 900 /шестдесет и пет хиляди и деветстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ХІ от кв. 33 – в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева без ДДС.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

30 % от достигнатата тръжна цена да постъпят по бюджета на с. Ветринци.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Леденик, с. Къпиново, с. Вонеща вода, Вх. № 862/06.07.2012 г.

  Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Писмените становища на кметовете на с. Къпиново, с. Леденик и с. Вонеща вода са тук. Кметовете подкрепят предложението.

  Изказвания не бяха направени.      

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 323

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- трайно насаждение /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №250.9, с площ 1,082 дка, ІІІ категория, местност „с. Къпиново-§4”, по план на новообразуваните имоти землище с. Къпиново, актуван с АОС № 5124/15.02.2012 г.;

- овощна градина /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №521.9, с площ 0,557 дка, VІІІ категория, местност „Патрика 1”, по план на новообразуваните имоти землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5262/16.05.2012 г.;

- нива /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №203964, с площ 0,426 дка, VІІІ категория, местност „Баира”, по план за земеразделяне на землище с. Леденик, актуван с АОС № 5228/17.04.2012 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- трайно насаждение /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №250.9, с площ 1,082 дка, ІІІ категория, местност „с. Къпиново-§4”, по план на новообразуваните имоти землище с. Къпиново, актуван с АОС № 5124/15.02.2012 г.;

- овощна градина /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №521.9, с площ 0,557 дка, VІІІ категория, местност „Патрика 1”, по план на новообразуваните имоти землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5262/16.05.2012 г.;

- нива /земи по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №203964, с площ 0,426 дка, VІІІ категория, местност „Баира”, по план за земеразделяне на землище с. Леденик, актуван с АОС № 5228/17.04.2012 г.;

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

 

- за имот №250.9 - в размер на 930 /деветстотин и тридесет/ лева без ДДС;

- за имот №521.9 – в размер на 500 /петстотин/ лева без ДДС;

- за имот №203964 – в размер на 1 095 /хиляда деветдесет и пет/ лева без ДДС;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

30 % от достигнатата тръжна цена да постъпят по бюджета на съответното населено място.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Леденик, Вх. № 865/06.07.2012 г.

 

  Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: В писменото си становище на кметът на с. Леденик подкрепя предложението.

  Изказвания не бяха направени.      

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 324

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от строителен квартал 11 по плана на с. Леденик, Вилна зона „Чуката”, с площ от 811 кв.м., актуван с АОС № 5252/08.05.2012 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІV от строителен квартал 11 по плана на с. Леденик, Вилна зона „Чуката”, с площ от 833 кв.м., актуван с АОС № 5251/08.05.2012 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот V от строителен квартал 11 по плана на с. Леденик, Вилна зона „Чуката”, с площ от 944 кв.м., актуван с АОС № 5250/08.05.2012 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от строителен квартал 11 по плана на с. Леденик, Вилна зона „Чуката”, с площ от 811 кв.м., актуван с АОС № 5252/08.05.2012 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІV от строителен квартал 11 по плана на с. Леденик, Вилна зона „Чуката”, с площ от 833 кв.м., актуван с АОС № 5251/08.05.2012 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот V от строителен квартал 11 по плана на с. Леденик, Вилна зона „Чуката”, с площ от 944 кв.м., актуван с АОС № 5250/08.05.2012 г.

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ ІІІ от кв. 11 - в размер на 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ІV от кв. 11 – в размер на 3 600 /три хиляди и шестстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ V от кв. 11 – в размер на 4 000 /четири хиляди/ лева без ДДС.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

30 % от достигнатата тръжна цена да постъпят по бюджета на с. Леденик

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шереметя, Вх. № 866/06.07.2012 г.

  Кметът на с. Шереметя: Подкрепям становището си.

Изказвания не бяха направени.        

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 325

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- трайни насаждения /земи по §4 ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №83123.74.33, с площ 1,068 дка, VІІ категория, местност „Голямата чешма”, по план на новообразуваните имоти землище с. Шереметя, актуван с АОС № 4943/08.09.2011 г.;

- трайни насаждения /земи по §4 ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №83123.74.30, с площ 3,438 дка, VІІ категория, местност „Голямата чешма”, по план на новообразуваните имоти землище с. Шереметя, актуван с АОС № 4947/08.09.2011 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- трайни насаждения /земи по §4 ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №83123.74.33, с площ 1,068 дка, VІІ категория, местност „Голямата чешма”, по план на новообразуваните имоти землище с. Шереметя, актуван с АОС № 4943/08.09.2011 г.;

- трайни насаждения /земи по §4 ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №83123.74.30, с площ 3,438 дка, VІІ категория, местност „Голямата чешма”, по план на новообразуваните имоти землище с. Шереметя, актуван с АОС № 4947/08.09.2011 г.;

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за имот №83123.74.33 - в размер на 5 530 /пет хиляди петстотин и тридесет/ лева без ДДС;

- за имот №83123.74.30 – в размер на 13 460 /тринадесет хиляди четиристотин и шестдесет/ лева без ДДС;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

30 % от достигнатата тръжна цена да постъпят по бюджета на с. Шереметя.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху общинска земя, Вх. № 877/09.07.2012 г.

  Изказвания не бяха направени.      

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 326

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 54, ал.1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно Заповед № РД 22-1512/17.09.2011 г. на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за учредяване право строеж за изграждане на гаражни клетки върху недвижим имот частна общинска собственост:

1.1. пет броя гаражни клетки с размери 3,50/6,50 и ЗП в размер на 22,75 кв.м. в УПИ І от строителен квартал 151 по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно КККР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор № 10447.514.201, актуван с АОС № 5285/18.06.2012 г.;

 

2. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД в размер на, както следва:

2.1. за всяка една от пет броя гаражни клетки с размери 3,50/6,50 и ЗП в размер на 22,75 кв.м. в УПИ І от строителен квартал 151 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на   3 800,00 /три хиляди и осемстотин/ лева;

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху недвижимия имот, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. Дебелец, Вх. № 864/06.07.2012 г.

  Г-н Ашиков съобщи, че кметът на гр. Дебелец е представил становище, с което подкрепя предложението.

  Изказвания не бяха направени.      

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 327

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 106 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №5012/22.11.2011 г., представляващо 106/1178 идеални части от УПИ V-566 от строителен квартал 30 по ПУП на гр. Дебелец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Иван Петров Петков с адрес гр. Дебелец, ул. „Н. Агънски” №8, Деян Петров Петков с адрес гр. Велико Търново, ул. „Стара планина” №2 и Нейко Брайнов Петков с адрес гр. Дебелец, ул. „П. Р. Славейков” №5.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от УПИ V-566 от строителен квартал 30 по ПУП на гр. Дебелец, с площ от 106 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 1 993 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Иван Петров Петков с адрес гр. Дебелец, ул. „Н. Агънски” №8, Деян Петров Петков с адрес гр. Велико Търново, ул. „Стара планина” №2 и Нейко Брайнов Петков с адрес гр. Дебелец, ул. „П. Р. Славейков” №5.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шереметя, Вх. № 878/09.07.2012 г.

  Кметът на с. Шереметя: Подкрепям становището си.

  Изказвания не бяха направени.      

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 328

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 84 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5283/07.06.2012 г., представляващо 84/759 идеални части от поземлен имот №83123.93.2 по план на новообразуваните имоти на землище с. Шереметя, територия по §4 от ЗСПЗЗ, останалата част от който е собственост на Маргарита Пенчева Стойчева и Валери Стоянов Стойчев.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот №83123.93.2 по план на новообразуваните имоти на землище с. Леденик, територия по §4 от ЗСПЗЗ, с площ от 84 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 290 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Маргарита Пенчева Стойчева и Валери Стоянов Стойчев.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Леденик, Вх. № 879/09.07.2012 г.

 

  Кметът на с. Леденик: Подкрепям становището си.

  Изказвания не бяха направени.      

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 329

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 73 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5227/12.04.2012 г., представляващо 73/711 идеални части от поземлен имот №226.12 по план на новообразуваните имоти на землище с. Леденик, територия по §4 от ЗСПЗЗ, останалата част от който е собственост на Цаньо Митев Цанев с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „България” №38, вх.В, ап.4.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот №226.12 по план на новообразуваните имоти на землище с. Леденик, територия по §4 от ЗСПЗЗ, с площ от 73 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 395 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Цаньо Митев Цанев с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „България” №38, вх.В, ап.4.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Момин сбор, Вх. № 881/09.07.2012 г.

  Кметът на с. Момин сбор: Подкрепям становището си.

  Изказвания не бяха направени.      

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 330

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 163 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5277/19.05.2012 г., представляващо 163/763 идеални части от поземлен имот №503.3 по план на новообразуваните имоти на землище с. Момин сбор, територия по §4 от ЗСПЗЗ, останалата част от който е собственост на Петър Димитров Петров с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” №9, вх.Б, ет.5, ап.13.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот №503.3 по план на новообразуваните имоти на землище с. Момин сбор, територия по §4 от ЗСПЗЗ, с площ от 163 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 895 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Петър Димитров Петров с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” №9, вх.Б, ет.5, ап.13.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗГ, с. Шереметя, Вх. № 861/06.07.2012 г.

  Кметът на с. Шереметя: Подкрепям становището си.

  Изказвания не бяха направени.      

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 331

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.73 ал.1 т.2, чл.75 ал.2 т.3 от ЗГ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за промяна предназначението на части от поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, както следва:

-                                                  имот №000306, с НТП: гора в земеделски земи, VІІІ категория, землище с. Шереметя, местност „Могилата”, с площ на имота – 26,881 дка;

във връзка с обект: „Изграждане на регионално депо за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, референтен № BG161PO005/10/2.10/07/22, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, землище с. Шереметя, община Велико Търново; част: комуникационно-транспортна план-схема – пътна връзка.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението за промяна предназначението на имота.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 859/06.07.2012 г.

  Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Пчелище подкрепя предложението с писмено становище.      

Изказвания не бяха направени.        

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 332

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6   от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 94-ММ-1057/23.05.2012 г. от д-р Маньо Николов, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Пчелище, сградата на ФЗП, с обща площ - 16,00 кв.м. /в т.ч. кабинет 10,80 кв.м., коридор и сервизни помещения 5,20 кв.м. /, при месечна наемна цена 14,00 лв. с предназначение ветеринарен кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Арбанаси, Вх. № 880/09.07.2012 г.

  Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Арбанаси подкрепя предложението с писмено становище.    

Изказвания не бяха направени.        

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков – за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 333

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и предложение вх. № 1001-17/27.06.2012 год. на Кмета на с. Арбанаси, Великотърновски общински съвет:

 

I. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в с. Арбанаси, сградата на Кметството, представляващ помещение с обща площ 9,00 кв.м за срок от 5 /пет/ години и предназначение разполагане на техническа апаратура при начална тръжна цена 140,00 лв. на месец.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, включени в годишния план за 2012 година находящи се в гр. Велико Търново, Вх. № 889/11.07.2012 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков – за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 334

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1.Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, както следва : „Незастроен УПИ ХІІ – „за производствени и складови дейности” от кв. 170 по ПУП на гр. Велико Търново, Гаров район , представляващ ПИ с идентификатор № 10447.512.109 по КККР на гр.В.Търново ; „Незастроен УПИ VІІІ – „за сервизна работилница на МВР” от кв. 170 по ПУП на гр. Велико Търново, Гаров район”, представляващ ПИ с идентификатор № 10447.512.110 по КККР на гр. Велико Търново” - собственост на Община Велико Търново.

 

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота и дълготрайни активи на имота, сключването на договори за наем, за съвместна дейност, за обезпечаване на вземания, които имат за предмет имота по т. 1, освен с разрешение на Общинския съвет.

 

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, включен в годишен план за 2012 година и находящ се в с. Ветринци, Вх. № 890/11.07.2012 г.

  Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: След като грижовното съхраняване на имоти преди 15 минути даде възможност да напълним касата на общинския бюджет от продажби по ЗОС, Ветринци дава своя принос с грижовното съхраняване на Старото кметство да се допълни изтънялата каса на Агенцията по приватизация.

Същността на изказването ми е следната: Кметът пое лично ангажимент да бъде съхранена паметната плоча и поставена на подходящо място около този терен. Там е минала четата на Бачо Киро и е отседнала в това кметство. Община В. Търново се задължава чрез евентуалния инвеститор или сама тя да го направи.

Предложението ми е плочата да бъде поставена на подходящо място около този терен за сметка на инвеститора или на общината. Това може да бъде дадено и изискване към потенциалния купувач.

И да не забравим тези 30 % от приватизацията!

  Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Да вменим на Надзорния съвет да бъде съхранена паметната плоча и да бъде поставена на подходящо място. Към точката добавяме следното: „При реализиране на сделката с общинската собственост да бъде съхранена паметната плоча на подходящо място”.

  Предложението на г-н Витанов относно паметната плоча беше поставено на гласуване и прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов – за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков – за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 335

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ : „Застроен УПИ VІІ от кв.34 по плана на с. Ветринци, с площ от 600 кв.м., заедно с построена в него сграда ( старо кметство), със ЗП 74 кв.м.” - собственост на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота и дълготрайни активи на имота, сключването на договори за наем, за съвместна дейност, за обезпечаване на вземания, които имат за предмет имота по т. 1, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

4. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 г. към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с. Ветринци на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на горепосочения имот.

Паметната плоча да бъде съхранена и поставена на подходящо място.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот находящ се промишлена зона „Дълга лъка“, Вх. № 891/11.07.2012 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов – за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков – за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 336

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Включва в годишния план за приватизация за 2012 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, както следва : „Незастроен УПИ ХХХІІ 25 – „за производствено-складови дейности” от кв. 572 по ПУП на гр. Велико Търново, Промишлена зона „Дълга лъка” , представляващ ПИ с идентификатор № 10447.517.192 по КККР на гр. Велико Търново - собственост на Община Велико Търново.

 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота и дълготрайни активи на имота, сключването на договори за наем, за съвместна дейност, за обезпечаване на вземания, които имат за предмет имота по т. 1, освен с разрешение на Общинския съвет.

 

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП-план за застрояване, с. Леденик, Вх. № 839/03.07.2012 г.

  Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Леденик е внесъл писмено становище в подкрепа на предложението.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 21. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 337

 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-03 от 29.05.2012г. на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на част от полски път ПИ № 999031 – с площ от 3864 кв.м за изграждане на път с трайна настилка, който ще обслужва имоти с променено предназначение / решение № КЗЗ-6, т.26 от 07.10.2008г. на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните/.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване, гр. Килифарево, Вх. № 840/03.07.2012 г.

  Г-н Ашиков съобщи, че кметът на гр. Килифарево е внесъл писмено становище в подкрепа на предложението.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 22. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 338

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Великотърновският общински съвет:

 

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № 091023, местност „Горни хармани” и ПИ № 091087, местност „Кълни дол”, землище на гр.Килифарево – разделяне на ПИ № 091023 на два имота – ПИ № 091.090 като се включва и част от ПИ № 091.055 – полски път, и ПИ № 091.089, като се предвижда и полски път в източна и северна посока – ПИ № 091.025 в очертанията на новообразувания ПИ № 091.089, разделяне на ПИ № 091.087, местност „Кълни дол”, землище на гр.Килифарево на два имота – ПИ № 091.091 и ПИ № 091.092 – за пътна връзка от път ІІ-55; подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуваните ПИ № 091.090 и ПИ № 091.091 – промяна предназначението на земята за „обществено обслужване” – предвижда се свободно застрояване на обществено- обслужващи сгради, при височина 10 м, линии на застрояване – ограничителни, за разширение на обект:”Автобаза” с подобекти - Търговски комплекс, бензиностанция, автосервиз, паркинг за тирове, заведение в ПИ № 091.085 / променено предназначение на имота с Решение № КЗЗ-5 от 10.07.2006г. на Областна дирекция „Земеделие и гори” Велико Търново/ .

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП-план за застрояване, с. Малки чифлик, Вх. № 852/06.07.2012 г.

  Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Малки чифлик е внесъл писмено становище в подкрепа на предложението.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 23.         Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 339

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, във връзка с реда по чл.50,ал.1 и чл.51,ал.1,т.3 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи, Великотърновският общински съвет:

 

Одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 46532.59.46, по плана на новообразуваните имоти по пар.4 от ЗСПЗЗ за промяна предназначението на имота и план - схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП. За поземлен имот № 46532.59.46, местност „Мечи дол”, землище на с.Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди” / запазва се съществуващата сграда в имота и се предвижда ново застрояване/ при следните устройствени показатели:

           височина на сградите – до 10 м;

           плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

           коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

           минимална озеленена площ – 60% ;

           начин на застрояване – свободно / е/ ;

           Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП-план за застрояване, с. Малки чифлик, Вх. № 853/06.07.2012 г.

  Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Малки чифлик е внесъл писмено становище в подкрепа на предложението.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 24.         Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 340

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, във връзка с реда по чл.50,ал.1 и чл.51,ал.1,т.3 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 46532.59.44, по плана на новообразуваните имоти по пар.4 от ЗСПЗЗ за промяна предназначението на имота и план - схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП. За поземлен имот № 46532.59.44, местност „Мечи дол”, землище на с.Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди” / запазват се съществуващите сгради в имота и се предвижда ново застрояване/ при следните устройствени показатели:

           височина на сградите – до 10 м;

           плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

           коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

           минимална озеленена площ – 60% ;

           начин на застрояване – свободно / е/ ;

           Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване от активи на „Инвестстрой-92“ ЕООД В. Търново, Вх. № 873/09.07.2012 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов – за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков – за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Николай Георгиев – за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 341

 

1.   На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 14, ал.1, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново на вземания за сметка на не разпределената печалба на дружеството по счетоводен баланс на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново към 31.03.2012 г. натрупани от „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново на стойност 19 962.98 лв., както следва:

- оборотна ведомост на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново за 03/2012 - извадка на сметка 611-8 незавършено производство – 1 бр. общо за 19 962.98 лв.;

 

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

 

3. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 30.07.2012 г., Вх. № 854/06.07.2012 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов – за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков – за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Николай Георгиев – за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 342

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221, т. 4 и т. 11 от Търговския закон, чл. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 16.07.2012г. и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

 

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 31.07.2012 г. /следващия ден/ след проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София на 30.07.2012г.  

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.04.2012-30.06.2012 година, Вх. № 887/10.07.2012 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 27.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 343

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.04.2012 – 30.06.2012 година в размер на 150 /сто и петдесет/ лева по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

2.Съгласно Заповед №2/16.05.2012 г. и Заповед №3/04.06.2012 г. на Великотърновски общински съвет, разходите за командировки в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина за отчетния период 01.04.2012 – 30.06.2012 година са в размер на 240 евро /двеста и четеридесет / по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Проект за ПУП, Вх. № 912/19.07.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 28.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 344

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ и решение № КЗЗ-04 от 05.07.2012г.,т.5, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет:

 

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел за външно ел захранване - 20 кV на обект: „Базова станция № VTR-0141 – Нацовци” в ПИ № 012037 за нуждите но „Мобилтел „ ЕАД, землище на с.Големаните, с трасе преминаващо през имоти в землищата на с.Големаните и гр.Килифарево: ПИ № 001028 – пасище,публична общинска собственост, № 001025 – път, публична общинска собственост, № 001007 – път, публична общинска собственост, 040020 – път, публична общинска собственост и № 012037 – частна общинска собственост по КВС на с.Големаните и ПИ № 001675 – местен път, публична общинска собственост по КВС на гр.Килифарево.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНСНО: Проект за ПУП, Вх. № 913/19.07.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 29.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 345

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ и решение № КЗЗ-04 от 05.07.2012г.,т.4, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет:

 

Одобрява подробен устройствен план - план за застрояване относно промяна предназначението на част от ПИ № 012037 / площ от 300 кв.м./, местност «Могилищник», землище на с.Големаните за ретранслатор – разполагане на «Базова станция № VTR-0141 – Нацовци” за нуждите на „Мобилтел „ ЕАД - решетъчна кула с обтяжки с височина 30 м; линии на застрояване – ограничителни

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

Заседанието беше закрито в 16.20 часа.

                                                       

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

          

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ