Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 26-то заседание - 13.09.2012 г. (проект)

Дневен ред на 26-то заседание - 13.09.2012 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на двадесет и шесто заседание, което да се проведе на 13.09.2012 г. /четвъртък/, от 17.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони на град Велико Търново, Вх. № 990/10.09.2012 г.

2. Възлагане на дейности на РИМ – Велико Търново във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – публична държавна собственост – Групова недвижима археологическа културна ценност „Велика лавра”, гр. В. Търново, Вх. № 991/10.09.2012 г.

3. Прекратяване на Договор за управление от 15.09.2000 г., сключен между Управителя на „ОДПГ” ЕООД – В. Търново и Община Велико Търново и определяне на Управител на „ОДПГ” ЕООД – В. Търново, Вх. № 987/10.09.2012 г.

4. Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. В. Търново, район Гарата, Вх. № 994/11.09.2012 г.

5. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. В. Търново, Промишлена зона, Вх. № 995/11.09.2012 г.

6. Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособени части от имуществото на „Инвестстрой – 92” ЕООД – В. Търново, Вх. № 996/11.09.2012 г.

7. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в с. Ветренци, Вх. № 997/11.09.2012 г.

8. Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел захранване 20 кV за обект:”Автобаза”, местност „Кълни дол”, землище на гр. Килифарево, Вх. № 998/11.09.2012 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ