Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 27-то заседание - 27.09.2012 г. (проект)

Дневен ред на 27-то заседание - 27.09.2012 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на двадесет и седмо заседание, което да се проведе на 27.09.2012 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2012 година.,Вх. № 951/10.08.2012 г.

2. Утвърждаване промените по приходната и разходната част на бюджета за периода 01.07.2012-31.08.2012 г., Вх. № 1005/17.09.2012 г.

3. Съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по ОП „Околна среда“ 2007-2013 г., Вх. № 937/02.08.2012 г.

4. Промяна в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 884/10.07.2012 г.

5. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за шестмесечието на 2012 г., Вх. № 948/09.08.2012 г.

6. Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2011 г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 976/29.08.2012 г.

7. Питане от Камен Алексиев, Вх. № 900/12.07.2012 г.

8. Питане от Румен Димитров, Вх. № 1035/20.09.2012 г.

9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 882/09.07.2012 г. и Вх. № 1010/18.09.2012 г.

10. Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, помещение представляващ „бар-бюфет“, Вх. № 1027/20.09.2012 г.

11. Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособени части от имуществото на „Инвестрой-92“ ЕООД – В. Търново, Вх. № 1028/20.09.2012 г.

12. Определяне на обект от първостепенно значение по реда на ЗОС, Вх. № 1006/17.09.2012 г.

13. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 45 от ЗДС, Вх. № 1013/18.09.2012

14. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 45 от ЗДС, с. Миндя, Вх. № 1014/18.09.2012 г.

15. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, Вх. № 1024/18.09.2012 г.

16. Молба за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, Вх. № 1025/18.09.2012 г.

17. Удължаване срока на договор за предоставен за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост, Вх. № 1023/18.09.2012 г.

18. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 960/15.08.2012 г.

19. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. №1022/18.09.2012 г.

20. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Балван, Вх. № 1011/18.09.2012 г.

21. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Леденик и с. Русаля, Вх. № 1019/18.09.2012 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1016/18.09.2012 г.

23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци и с. Малки чифлик, Вх. № 1018/18.09.2012 г.

24. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1020/18.09.2012 г.

25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1021/18.09.2012 г.

26. Утвърждаване на експертни оценки, с. Ялово, Вх. № 1015/18.09.2012 г.

27. Прекратяване на собственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1017/18.09.2012 г.

28. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Шереметя, Вх. № 1007/17.09.2012 г.

29. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 1012/18.09.2012 г.

30. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 929/10.07.2012 г.

31. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №941/06.08.2012 г.

32. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №942/06.08.2012 г.

33. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №943/06.08.2012 г.

34. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 999/11.09.2012 г.

35. Отписване от активите на „Инвестрой-92“ ЕООД гр. В. Т-во на ДМА след извършена продажба чрез публичен търг на обект „Бетонов център“, Вх. № 939/03.08.2012 г.

36. Информация за изпълнение на Решение № 302/03.07.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 902/13.07.2012 г.

37. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР -1924” АД, Вх. № 910/18.07.2012 г.

38. Доклад за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, Вх. № 940/03.08.2012 г.

39. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 834/28.06.2012 г.

40. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Цветомила Георгиева Генчева, Вх. № 958/14.08.2012 г.

41. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Иванова Симеонова, Вх. № 959/14.08.2012 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ