Начало Заседания Протоколи Протокол № 26 от 13.09.2012 г.

 ПРОТОКОЛ № 26

 

от двадесет и шестото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 13.09.2012 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново.

Присъстват 33 общински съветника. Отсъстват г-жа Юлияна Дончева, г-н Любен Велчев, г-н Росен Иванов и г-н Михаил Харалампиев.

 

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновски общински съвет – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред:

 

1. Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони на град Велико Търново, Вх. № 990/10.09.2012 г.

2. Възлагане на дейности на РИМ – Велико Търново във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – публична държавна собственост – Групова недвижима археологическа културна ценност „Велика лавра”, гр. В. Търново, Вх. № 991/10.09.2012 г.

3. Прекратяване на Договор за управление от 15.09.2000 г., сключен между Управителя на „ОДПГ” ЕООД – В. Търново и Община Велико Търново и определяне на Управител на „ОДПГ” ЕООД – В. Търново, Вх. № 987/10.09.2012 г.

4. Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. В. Търново, район Гарата, Вх. № 994/11.09.2012 г.

5. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. В. Търново, Промишлена зона, Вх. № 995/11.09.2012 г.

6. Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособени части от имуществото на „Инвестстрой – 92” ЕООД – В. Търново, Вх. № 996/11.09.2012 г.

7. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в с. Ветренци, Вх. № 997/11.09.2012 г.

8. Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел захранване 20 кV за обект:”Автобаза”, местност „Кълни дол”, землище на гр. Килифарево, Вх. № 998/11.09.2012 г.

 

След което г-н Ашиков, предложи в дневния ред да влезе нова точка – трета, с входящ № 1001 от 12.09.2012 г. относно Промяна в Приложение № 16 от Решение № 101 от 16.06.2012 г. на ВТОбС.

 

Други предложения за промяна на дневния ред не бяха направени.

Г-н Ашиков подложи на гласуване включването на новата точка в дневния ред. С 29 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма, точката беше включена в дневния ред.

Целият дневен ред беше приет с 28 гласа „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони на град Велико Търново, Вх. № 990/10.09.2012 г.

2. Възлагане на дейности на РИМ – Велико Търново във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – публична държавна собственост – Групова недвижима археологическа културна ценност „Велика лавра”, гр. В. Търново, Вх. № 991/10.09.2012 г.

3. Промяна в Приложение № 16 от Решение № 101 от 16.06.2012 г. на ВТОбС, Вх. № 1001/ 12.09.2012 г.

4. Прекратяване на Договор за управление от 15.09.2000 г., сключен между Управителя на „ОДПГ” ЕООД – В. Търново и Община Велико Търново и определяне на Управител на „ОДПГ” ЕООД – В. Търново, Вх. № 987/10.09.2012 г.

5. Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. В. Търново, район Гарата, Вх. № 994/11.09.2012 г.

6. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. В. Търново, Промишлена зона, Вх. № 995/11.09.2012 г.

7. Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособени части от имуществото на „Инвестстрой – 92” ЕООД – В. Търново, Вх. № 996/11.09.2012 г.

8. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в с. Ветренци, Вх. № 997/11.09.2012 г.

9. Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел захранване 20 кV за обект:”Автобаза”, местност „Кълни дол”, землище на гр. Килифарево, Вх. № 998/11.09.2012 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони на град Велико Търново, Вх. № 990/10.09.2012 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Първо искам да благодаря на г-н Кмета и на всички нас за това признание, което получихме, с едно пожелание: четири години последователно да бъдем „номер едно”.

Гласувах „въздържал се”, защото презумпцията за организиране на извънредна сесия е, че има точки, които касаят неотложност, а според мен точките от точка 4 до точка 8 не са такива.

По точка 1 ще подкрепя, защото според мен това е изключително добро начинание, което ще доведе до едно по-добро съжителстване на всички райони в гр. В. Търново и ще даде възможност на всички наши съграждани да се почувстват значими. Не приемам и отхвърлям коментарите, които се публикуваха, че има квартали, в които се строи повече или по-малко. Това е невярно; поне аз и моите колеги вземаме решения, с които се опитваме да наложим едно балансирано управление спрямо нашите съграждани.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 1. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 346

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1/ Приема обхвата на зоните на въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново и възлага на Кмета да го представи пред Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ за оценка и одобрение.

2/ Обхватът на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, които са част от него, няма да бъдат променяни за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Възлагане на дейности на РИМ – Велико Търново във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – публична държавна собственост – Групова недвижима археологическа културна ценност „Велика лавра”, гр. В. Търново, Вх. № 991/10.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 347

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал. 6 от ЗКН и Решение №386/17.05.2012 г. на Министерски съвет на Република България, Великотърновски общински съвет:

 

1. Възлага на Регионален исторически музей – Велико Търново дейностите, свързани с опазване на предоставените за управление с Решение №386/17.05.2012 г. на Министерски съвет на Република България недвижими културни ценности, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство.

2. Възлага на Кмета на община Велико Търново да уреди с договор отношенията между Община Велико Търново и Регионален исторически музей – Велико Търново.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Приложение № 16 от Решение № 101 от 16.06.2012 г. на ВТОбС, Вх. № 1001/ 12.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – въздържал се, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението по беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 348

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Решение №72/16.01.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Решение №386/17.05.2012 г. на Министерски съвет и Договор с Изх. № РД11-00-162/13.08.2012 г. между Министерство на културата и Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Променя Приложение 16 от Решение №101/16.02.2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за управление от 15.09.2000 г., сключен между Управителя на „ОДПГ” ЕООД – В. Търново и Община Велико Търново и определяне на Управител на „ОДПГ” ЕООД – В. Търново, Вх. № 987/10.09.2012 г.

 

Г-Н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: На комисията разгледахме тази точка. Този проект за решение се състои от шест точки. Първите две точки са за прекратяване договора на стария управител и неосвобождаването му от отговорност. Точките от 4 до 6 касаят избора на новия управител. Правя процедурно предложение решението да се раздели на две части: първата част да включва точка 1 и точка 2 от проекта за решение, а втората част – останалите точки от проекта за решение: 3, 4, 5, 6.

Процедурното предложение беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тези, които са работили с мен в стария Общински съвет знаят, че за мен темата за транспорта и паркирането беше лична кауза, особено когато бях председател на тази комисия. Аз знам какво ми струва на мен да се преборя със съответните институции, които безотговорно неглижираха проблема. Знам какво ми струва да ги накарам да седнем на една маса и да приемем, че всичко зависи от нас и от органите на реда, от РПУ, защото дотогава всички те, чието задължение е въвеждането на ред в паркирането, бягаха от отговорност. Знам за напрежението тогава поради паркирането по тротоарите и на други места тогава. Това, което виждаме днес, е плод на огромен труд от страна на ОбА и на ОбС. В този труд бяха вложени много ресурси. На мен ми костваше доста бели коси. Защото никой не искаше да се занимава с тази тема и въпреки всичко ние стигнахме до едно определено ниво, при което гражданите на В. Търново не говорят вече за най-големия проблем – паркирането, а за други обстоятелства. С това можем да се гордеем в настоящия момент.

Сред нас обаче има колеги, които не искат да разсъждават държавнически и да вземат прагматични решения, а съвсем емоционално правят предложения вследствие на които ние стигнахме до този казус. Аз бях подготвил един икономически анализ, за да запозная какво е свършено за 10-12 години и какви са икономическите резултати съобразно възможностите, задълженията и функциите на това дружество, защото в различните години те са били коренно различни. Минали сме от паркоместа, паркинги, сини зони, зони за кратковременно паркиране и сега минаваме на зони за платено паркиране. Все още обаче се говори, че във В. Търново имаме сини зони. Категорично заявявам, че ние нямаме сини зони. И моля, не заблуждавайте великотърновци , че имаме сини зони, защото според мен да се насажда на великотърновци, че имаме сини зони, това означава да увеличаваме недоволството на част от гражданите и да ги направим съмишленици към други големи общини, където обстоятелствата са много по-различни от нашите.

По точка 1 и точка 2 не съм съгласен и няма да ги подкрепя.

Съжалявам, че колегите, които направиха предложение за освобождаване на управителя, отсъстват. Няма да прочета сега този икономически анализ, за който говорих в началото и в който съм вложил много труд, за да може на едно следващо заседание, ако стане въпрос, да го представя. Предполагам, че те в един по-следващ период ще се подготвят и ще мотивират своето предложение, тъй като идват избори и там на тях ще им се налага да дават обяснение какви са били техните причини за това предложение за освобождаване на управителя.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: За разлика от Румен Димитров аз нямам нито един бял косъм от транспорта и от „Паркинги и гаражи”, макар че косата ми е по-бяла от неговата, но не мога да стана съучастник на едно действие, което бих нарекъл политическо лицемерие. Абсурдно е на миналата сесия г-н Кметът да предлага договорът на управителя да бъде удължен, а ПП ГЕРБ да не подкрепи това. Нормално е управляващите да си стиковат нещата.

Абсурдно е отношението към един човек, който е управител 12 години, т.е. една трета от стажа му е минал в „Паркинги и гаражи”. Аз бях един от хората, които скачаха тогава – при назначаването му. Цялата ни група беше против това назначаване на г-н Азманов, но това вече е станало. Човекът е поел дружеството от една ситуация и го е довел до нещо по-добро. Но аз не мога да приема отношението към него. Това е вторият случай, първият беше д-р Драганчев. Да се готви третият. Имаше една книга на Любомир Левчев. Първият разказ се казва „Кой е следващият”, в него пише точно за това и той е писан за случай във В. Търново. Очевидно ние продължаваме само че с недотам добра химикалка.

Предложението и молбата ми е: г-н Кмете, дайте по по-друг начин в такива ситуации. Нека да благодарим на човека за това, което е направил, (сигурно и добро, и лошо) оставил е здраве, усилия, заедно с другите.

Аз лично ще се въздържа за освобождаването. Право на кмета е и никой не го оспорва, но начинът, по който беше направено, ме кара да се въздържа. Не знам дали новият управител знае на какви пачи яйца сяда, какво е състоянието сега. Дано да успее!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Заради това ГЕРБ се различава от останалите партии – че няма заповеди, които да казват как да се гласува.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Има субординация на властта, която на вас не ви е известна или не я спазвате. Практика е да уважаваме предложението на г-н Кмета, който е представител на ГЕРБ. За това говоря. А че беше театър, на който не си заслужава да се ръкопляска поради лошо изпълнените роли, г-н Ашиков.

Т. 1 и т. 2 от Предложение с Вх. № 987/10.09.2012 г. бяха подложени на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 8 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 349

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и Раздел І от Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 15.09.2000г., Великотърновски общински съвет прекратява Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 15.09.2000г с Недко Тодоров Азманов с ЕГН ......, Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747”, сключен между него и Община Велико Търново считано от 17.09.2012г.     

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет не освобождава от отговорност Недко Тодоров Азманов.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз ще се изкажа малко по-заобиколно и няма да коментирам за политическите партиии, но това, което направихте в момента е все едно нашият кмет, който е най-активният в цялата страна според присъдената награда, след определено време вие да му искаме импийчмънт. Същият е аналогът с това дружество. Няма друго дружество, което да е дало толкова пари в хазната на общината и вие да освободите с лека ръка. За мен топката е вдигната високо и не мога да приема вашата позиция. Обстоятелствата са такива. Вероятно всеки от вас, който е взел вече решението си, има своите подбуди – лични, икономически, законодателни и др. Но ако говорим за факти и закони, аз мисля, че не само трябваше той да бъде освободен, а трябваше да бъде възнаграден този управител.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Вие знаете, че такива дружества не се правят с цел да има печалба, затова нека не бъркаме нещата. Приходите му бяха 2000-3000 лв., а през последното шестмесечие дружеството беше на загуба. Тук не търсим печалба, а търсим да има такава организация, че когато имаме някаква работа или когато дойдат туристи и искат да посетят дадено място, да има къде да се спре.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предложението за освобождаването на г-н Азманов по предложението на колежката беше защото за първото тримесечие и шестмесечие дружеството има отрицателни показатели. Всички знаете какви бяха коментарите и какви са ангажиментите спрямо подписания договор от проведена обществена поръчка, а относно това дали дружеството трябва или не трябва да отчита печалба, това също беше вкарано в диалога на колегите и беше една от основните причини да бъде искана неговата оставка.

Г-н АШИКОВ: Ще продължим с точките 3, 4, 5 и 6 от предложението с Вх. № 987/10.09.2012 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще помогна на колегата, като няма да говоря нито „за”, нито против него, защото едва ли тук е мястото да говорим за неговите лични качества, но моята позиция ще бъде „въздържал се”. По този начин аз ще помогна на колегата и ще му дам шанс да се докаже, като в същия момент заявявам от тази трибуна, че аз имам претенции, че след Недко Азманов по темата за транспорта и паркирането в община В. Търново аз съм най-подготвен. В миналия мандат аз се опитвах да направя нещо, а вие – точно обратното. И сега какво правим? Хубавите неща – на масата, а лошите - под. Наистина ако колегата има желание да се наложи като добър администратор и управленец ще направим всичко възможно да му помогнем.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Имам процедурно предложение да гласуваме.

Т. 3, 4, 5 и 6 от Предложение с Вх. № 987/10.09.2012 г. бяха подложени на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – въздържал се, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 350

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.14, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет определя за Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747 – Иван Ламбов Димитров с ЕГН....., л.к.№ ....., издадена на ..... от МВР-гр.Велико Търново, с адрес гр.Горна Оряховица, ул. „Тунджа”, №49, вх.А с диплома за завършено висше образование, Серия Н, № 001047, ВНВУ „Васил Левски”, специалност „Двигатели с вътрешно горене”.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747 с лицето, определено по т.3. за срок до провеждане на конкурс.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново ЕИК 104523747.

4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново на заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Искам да се отбележи за протокола, че нямаме две различни точки. Имаме една точка, която е с входящ номер и имаме две решения и гласуваме два пъти, така както можеше всяка една от шестте точки да гласуваме поотделно. Това са две гласувания в една точка.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Това са две решения.

Г-н Ашиков даде думата на новият управител на ОДПГ ЕООД.

Г-н ИВАН ДИМИТРОВ: Уважаеми общински съветници, казвам се Иван Димитров, на 44 години съм, имам висше образование – НВУ във ВТ. Имам стаж 25 години, като повечето е в системата на МВР и на МО. По-голямата част от стажа ми е преминал в системата на МВР, в оперативните служби. Запознат съм в общ план каква ще бъде спецификата на работата. Няма да е лесно, но за мен животът без трудности не е интересен. Ако встъпя в длъжност първоначално ще се постарая да се извърши един пълен одит и една инвентаризация в какво състояние е дружеството, за да мога да придобия обща представа в какво състояние се намира. Занапред ще държа в пълна прозрачност работата на дружеството както пред г-н Кмета, така и пред ОбС. Благодаря на г-н Кмета и на ОБС за гласуваното доверие!

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. В. Търново, район Гарата, Вх. № 994/11.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 351

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45,ал.5,т.1 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 334 / 19.07.2012 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва : за „ Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.512.109 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 1 370 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІ - ”за производствени и складови дейности” от кв.170 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Гаров район - 57 440 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.512.110 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 6 685 кв.м., за който имот е отреден УПИ VІІІ - „за сервизна работилница на МВР” от кв. 170 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Гаров район – 274 560 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС . Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на всеки един от посочените в т. 1 обособени обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за „ Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.512.109 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 1 370 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІ - ”за производствени и складови дейности” от кв.170 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Гаров район” - 5 700лева ; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447. 512.110 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 6 685 кв.м., за който имот е отреден УПИ VІІІ- „за сервизна работилница на МВР” от кв. 170 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Гаров район ”–   27 400 лева.

3. Търговете за продажба на всеки един от посочените в т. 1 обособени обекти да се проведат при следните условия : дата на търга - на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

 5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.512.109 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 1 370 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІ - ”за производствени и складови дейности” от кв.170 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Гаров район” - 17 200 лева; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.512.110 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 6 685 кв.м., за който имот е отреден УПИ VІІІ - „за сервизна работилница на МВР” от кв. 170 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Гаров район”– 82 300 лева.

     Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорените цени, заедно с дължимия ДДС, и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. В. Търново, Промишлена зона, Вх. № 995/11.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров – за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 352

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 , чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45,ал.5,т.1 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 336 / 19.07.2012 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема анализ на правното състояние за продажба на общински нежилищен имот , находящ се в гр.Велико Търново , Промишлена зона „Дълга лъка” , представляващ : „ Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.517.192 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 681 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХХХІІ 25 - „за производствено-складови дейности” от стр.кв.572 по ПУП-ПР на гр.В.Търново” и определя начална цена за същия в размер на 48 350 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС . Сделката се облага с ДДС .

2. За посочения в т. 1 на това решение обект да се проведе търг с явно наддаване при стъпка в размер на 4 800 лева над определената начална цена.

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга - на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева ( с ДДС ). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер на 14 500 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF.

6. Заплащането на договорената цена, заедно с дължимия ДДС, и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума,заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обекта - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособени части от имуществото на „Инвестстрой – 92” ЕООД – В. Търново, Вх. № 996/11.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 353

 

 На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 , чл.31,ал.1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 ,ал.7 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 284/21.06.2012 г. година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

 

 1. Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново,представляващи обособени обекти от сгради , построени в поземлен имот с идентификатор № 10447. 502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, както следва : за „Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с : 8,4584 % ид. части от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 , 33,2165% ид. части от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.3 , 18,8988 %   ид. части от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.6 ; 9,6430 % ид.части от общоползвани площи на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 и 1,7225 % ид. части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189” – 299 700 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; за „Гараж , с идентификатор 10447.502. 189.1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 20 % идеални части от общите части на сградата и 1,4116 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 ” - 9 240 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; за „Гараж , с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 20 % ид. части от общите части на сградата и 1,4116 % ид.части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 ” - 9 100 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС. Сделките се облагат с ДДС .

 2. Определя начин за продажба на всеки един от посочените в т. 1 обособени обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва: за „Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с : 8,4584 % ид. части от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 , 33,2165% ид. ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.3 , 18,8988 % ид.ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.6 ; 9,6430% ид. ч. от общоползвани площи на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 и 1,7225 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189” – 14 900 лева ; за „Гараж ,с идентификатор 10447.502.189. 1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 20 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502. 189 ” -   900 лева ; за   „Гараж , с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 20 % ид.ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 ” - 900 лева.

 3. Търговете за продажба на всеки един от посочените в т. 1 обособени обекти да се проведат при следните условия : дата на търга - на 28-ия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

 4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

 5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за „Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с : 8,4584 % ид. части от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 , 33,2165% ид. ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.3 , 18,8988 % ид.ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.6 ; 9,6430% ид. ч. от общоползвани площи на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 и 1,7225 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189” – 89 900 лева ; за „Гараж , с идентификатор 10447.502. 189.1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 20 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502. 189 ” - 2 700 лева ; за   „Гараж , с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 20 % ид.ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 ” - 2 700 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорените цени, заедно с дължимия ДДС, и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в с. Ветренци, Вх. № 997/11.09.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението по беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 354

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 , чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 335 / 19.07.2012 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема анализ на правното състояние за продажба на общински нежилищен имот , находящ се в с.Ветринци и представляващ : „Застроен УПИ VІІ от кв.34 , с площ от 600 кв.м.,заедно с построена в него сграда ( старо кметство) със ЗП 74 кв.м.” и определя начална цена за същия в размер на 12 132 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС. Сделката се облага частично с ДДС .

 2. За посочения в т. 1 на това решение обект да се проведе търг с явно наддаване при стъпка в размер на 600 лева над определената начална цена.

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга - на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева ( с ДДС ). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер на 3 600 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF.

6. Заплащането на договорената цена, заедно с дължимия ДДС, и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обекта - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел захранване 20 кV за обект:”Автобаза”, местност „Кълни дол”, землище на гр. Килифарево, Вх. № 998/11.09.2012 г.

 

Г-н ДИМИТЪР СЪБЕВ – кмет на гр. Килифарево: Подкрепям предложението.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще остана верен на принципите си и ще гласувам „против”, още повече че по повод на представените ни документи имаше коментар на човек, който е присъствал на една от комисиите, за липсващи документи.

Предложението по беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 355

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, и Решение № К33-18 от 22.08.2012 г., точка 14, на Комисията за земеделски земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновски общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцелен план за трасе на външно ел захранване 20 kV, за обект „Автобаза“ в ПИ № 091085, местност „Кълни дол“, землище на гр. Килифарево, като трасето на ел кабела започва от железен решетъчен стълб от съществуващ електропровод 20 kV, попадащ в ПИ № 091016 – нива, частна собственост, продължава по ПИ № 091055 – полски път, публична общинска собственост и достига до ПИ № 091085.

На основание чл. 215 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново пред Великотърновски административен съд.

 

Заседанието беше закрито в 18.05 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ