Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 26 от 13.09.2012 г. Решение № 346

Решение № 346

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони на град Велико Търново, ДБФП № BG161РО001/1.4.-07/2010/008 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие“, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“, Бюджетна линия: BG161РО001/1.4-07/2010

 

РЕШЕНИЕ № 346

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1. Приема обхвата на зоните на въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново и възлага на Кмета да го представи пред Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ за оценка и одобрение.

2. Обхватът на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, които са част от него, няма да бъдат променяни за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ