Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 26 от 13.09.2012 г. Решение № 347

Решение № 347

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО:   Възлагане на дейности на Регионален исторически музей- Велико Търново във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – публична държавна собственост – Групова недвижима археологическа културна ценност „Велика лавра”, гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 347

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал. 6 от ЗКН и Решение №386/17.05.2012 г. на Министерски съвет на Република България, Великотърновски общински съвет:

1. Възлага на Регионален исторически музей – Велико Търново дейностите, свързани с опазване на предоставените за управление с Решение №386/17.05.2012 г. на Министерски съвет на Република България недвижими културни ценности, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство.

2. Възлага на Кмета на община Велико Търново да уреди с договор отношенията между Община Велико Търново и Регионален исторически музей – Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ