Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 26 от 13.09.2012 г. Решение № 349

Решение № 349

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 15.09.2000г., сключен между Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747 и Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 349

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и Раздел І от Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 15.09.2000г., Великотърновски общински съвет прекратява Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 15.09.2000г с Недко Тодоров Азманов с ЕГН ..., Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747”, сключен между него и Община Велико Търново считано от 17.09.2012г.     

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет не освобождава от отговорност Недко Тодоров Азманов.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ