Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 26 от 13.09.2012 г. Решение № 350

Решение № 350

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Определяне на Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747.

 

РЕШЕНИЕ № 350

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.14, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет определя за Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747 – Иван Ламбов Димитров с ЕГН...., л.к.№ ....., издадена на ........ от МВР-гр.Велико Търново, с адрес гр.Горна Оряховица, ул. „Тунджа”, №49, вх.А с диплома за завършено висше образование, Серия Н, № 001047, ВНВУ „Васил Левски”, специалност „Двигатели с вътрешно горене”.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747 с лицето, определено по т.3. за срок до провеждане на конкурс.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново ЕИК 104523747.

4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново на заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104523747.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ