Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 26 от 13.09.2012 г. Решение № 353

Решение № 353

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 353

           

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 , чл.31,ал.1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 ,ал.7 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 284/21.06.2012 г. година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново,представляващи обособени обекти от сгради , построени в поземлен имот с идентификатор № 10447. 502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, както следва : за „Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с : 8,4584 % ид. части от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 , 33,2165% ид. части от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.3 , 18,8988 %   ид. части от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.6 ; 9,6430 % ид.части от общоползвани площи на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 и 1,7225 % ид. части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189” – 299 700 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; за „Гараж , с идентификатор 10447.502. 189.1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 20 % идеални части от общите части на сградата и 1,4116 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 ” - 9 240 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; за „Гараж , с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 20 % ид. части от общите части на сградата и 1,4116 % ид.части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 ” - 9 100 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС. Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на всеки един от посочените в т. 1 обособени обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва: за „Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с : 8,4584 % ид. части от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 , 33,2165% ид. ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.3 , 18,8988 % ид.ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.6 ; 9,6430% ид. ч. от общоползвани площи на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 и 1,7225 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189” – 14 900 лева ; за „Гараж ,с идентификатор 10447.502.189. 1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 20 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502. 189 ” -   900 лева ; за   „Гараж , с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 20 % ид.ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 ” - 900 лева.

3. Търговете за продажба на всеки един от посочените в т. 1 обособени обекти да се проведат при следните условия : дата на търга - на 28-ия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за „Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с : 8,4584 % ид. части от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 , 33,2165% ид. ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.3 , 18,8988 % ид.ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.6 ; 9,6430% ид. ч. от общоползвани площи на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 и 1,7225 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189” – 89 900 лева ; за „Гараж , с идентификатор 10447.502. 189.1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 20 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502. 189 ” - 2 700 лева ; за   „Гараж , с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 20 % ид.ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 ” - 2 700 лева.

   Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорените цени, заедно с дължимия ДДС, и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ