Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 26 от 13.09.2012 г. Решение № 355

Решение № 355

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – Парцелен план за трасе на външно ел. захранване 20 kV, за обект: „Автобаза“ в ПИ № 091085, местност „Кълни дол“, землище на гр. Килифарево

 

РЕШЕНИЕ № 355

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, и Решение № К33-18 от 22.08.2012 г., точка 14, на Комисията за земеделски земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновски общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцелен план за трасе на външно ел захранване 20 kV, за обект „Автобаза“ в ПИ № 091085, местност „Кълни дол“, землище на гр. Килифарево, като трасето на ел кабела започва от железен решетъчен стълб от съществуващ електропровод 20 kV, попадащ в ПИ № 091016 – нива, частна собственост, продължава по ПИ № 091055 – полски път, публична общинска собственост и достига до ПИ № 091085.

 

На основание чл. 215 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново пред Великотърновски административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ