Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 28-то заседание - 02.10.2012 г. (проект)

Дневен ред на 28-то заседание - 02.10.2012 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на двадесет и осмо заседание, което да се проведе на 02.10.2012 г. /вторник/, от 17.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 960/15.08.2012 г.

ПК по ОС - Подкрепя предложението

2. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. №1022/18.09.2012 г.

ПК по ОС - Подкрепя предложението

3. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Балван, Вх. № 1011/18.09.2012 г.

ПК по ОС и УТТП - Подкрепя предложението, ПК по ЗГООС - Цената на обекта да се вдигне на 500 лв. и да се включи клауза по договора, обекта да се ползва по предназначение

4. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Леденик и с. Русаля, Вх. № 1019/18.09.2012 г.

ПК по ОС и ЗГООС - Подкрепят предложението

5. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1016/18.09.2012 г.

ПК по ОС и УТТП - Подкрепят предложението

6. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци и с. Малки чифлик, Вх. № 1018/18.09.2012 г.

ПК по ОС, ЗГООС и УТТП - Подкрепят предложението

7. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1020/18.09.2012 г.

ПК по ОС и УТТП - Подкрепят предложението

8. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1021/18.09.2012 г.

ПК по ОС и УТТП - Подкрепят предложението

9. Утвърждаване на експертни оценки, с. Ялово, Вх. № 1015/18.09.2012 г.

ПК по ОС и ЗГООС - Подкрепят предложението

10. Прекратяване на собственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1017/18.09.2012 г.

ПК по ОС, УТТП и ЗГООС - Подкрепят предложението

11. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Шереметя, Вх. № 1007/17.09.2012

ПК по ОС, УТТП и ЗГООС - Подкрепят предложението

12. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 1012/18.09.2012 г.

ПК по ОС, УТТП и ЗГООС - Подкрепят предложението

13. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 929/10.07.2012 г.

ПК по ОС, УТТП и ЗГООС - Подкрепят предложението

14. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №941/06.08.2012 г.

ПК по ОС, УТТП и ЗГООС - Подкрепят предложението

15. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №942/06.08.2012 г.

ПК по ОС, УТТП и ЗГООС - Подкрепят предложението

16. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №943/06.08.2012 г.

ПК по ОС, УТТП и ЗГООС - Подкрепят предложението

17. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 999/11.09.2012 г.

ПК по ОС, УТТП и ЗГООС - Подкрепят предложението

18. Отписване от активите на „Инвестрой-92" ЕООД гр. В. Т-во на ДМА след извършена продажба чрез публичен търг на обект „Бетонов център", Вх. № 939/03.08.2012 г.

ПК по ИВСПИЕСМВ и БФ - Подкрепят предложението

19. Информация за изпълнение на Решение № 302/03.07.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 902/13.07.2012 г.

ПК по НПУОР и ИВСПИЕСМВ - Приемат за сведение

20. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР -1924" АД, Вх. № 910/18.07.2012 г.

ПК по ИВСПИЕСМВ и СТДМ - Приемат за сведение

21. Доклад за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка" АД, Вх. № 940/03.08.2012 г.

ПК по ИВСПИЕСМВ - 2 гласа „за", 3 гласа „въздържали се", ПК по БФ - Приема за сведение

22. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Пазари - Велико Търново" ООД, Вх. № 834/28.06.2012 г.

ПК по ИВСПИЕСМВ - Приема за сведение

23. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Цветомила Георгиева Генчева, Вх. № 958/14.08.2012 г.

ПК по ЗСД - Да се опрости, ПК по БФ - Не подкрепя предложението

24. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Иванова Симеонова, Вх. № 959/14.08.2012 г.

ПК по ЗСД - Е солидарна с предложението за решение, ПК по БФ - Не подкрепя предложението

25. Информация относно официално посещение на спортна делегация в гр. Ниш, Република Сърбия.