Начало Заседания Протоколи Протокол № 27 от 27.09.2012 г.

 ПРОТОКОЛ № 27

 

от двадесет и седмото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 27.09.2012 г. от 9.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстват 35 общински съветници. Отсъстват г-жа Калина Широкова и г-н Мирослав Маринов.

 

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновски общински съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум за провеждане на заседанието и обяви проекта за дневен ред:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2012 година.,Вх. № 951/10.08.2012 г.

2. Утвърждаване промените по приходната и разходната част на бюджета за периода 01.07.2012-31.08.2012 г., Вх. № 1005/17.09.2012 г.

3. Съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по ОП „Околна среда“ 2007-2013 г., Вх. № 937/02.08.2012 г.

4. Промяна в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 884/10.07.2012 г.

5. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за шестмесечието на 2012 г., Вх. № 948/09.08.2012 г.

6. Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2011 г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 976/29.08.2012 г.

7. Питане от Камен Алексиев, Вх. № 900/12.07.2012 г.

8. Питане от Румен Димитров, Вх. № 1035/20.09.2012 г.

9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 882/09.07.2012 г. и Вх. № 1010/18.09.2012 г.

10. Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, помещение представляващ „бар-бюфет“, Вх. № 1027/20.09.2012 г.

11. Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособени части от имуществото на „Инвестрой-92“ ЕООД – В. Търново, Вх. № 1028/20.09.2012 г.

12. Определяне на обект от първостепенно значение по реда на ЗОС, Вх. № 1006/17.09.2012 г.

13. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 45 от ЗДС, Вх. № 1013/18.09.2012

14. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 45 от ЗДС, с. Миндя, Вх. № 1014/18.09.2012 г.

15. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, Вх. № 1024/18.09.2012 г.

16. Молба за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, Вх. № 1025/18.09.2012 г.

17. Удължаване срока на договор за предоставен за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост, Вх. № 1023/18.09.2012 г.

18. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 960/15.08.2012 г.

19. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. №1022/18.09.2012 г.

20. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Балван, Вх. № 1011/18.09.2012 г.

21. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Леденик и с. Русаля, Вх. № 1019/18.09.2012 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1016/18.09.2012 г.

23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци и с. Малки чифлик, Вх. № 1018/18.09.2012 г.

24. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1020/18.09.2012 г.

25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1021/18.09.2012 г.

26. Утвърждаване на експертни оценки, с. Ялово, Вх. № 1015/18.09.2012 г.

27. Прекратяване на собственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1017/18.09.2012 г.

28. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Шереметя, Вх. № 1007/17.09.2012 г.

29. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 1012/18.09.2012 г.

30. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 929/10.07.2012 г.

31. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №941/06.08.2012 г.

32. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №942/06.08.2012 г.

33. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №943/06.08.2012 г.

34. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 999/11.09.2012 г.

35. Отписване от активите на „Инвестрой-92“ ЕООД гр. В. Т-во на ДМА след извършена продажба чрез публичен търг на обект „Бетонов център“, Вх. № 939/03.08.2012 г.

36. Информация за изпълнение на Решение № 302/03.07.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 902/13.07.2012 г.

37. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР -1924” АД, Вх. № 910/18.07.2012 г.

38. Доклад за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, Вх. № 940/03.08.2012 г.

39. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 834/28.06.2012 г.

40. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Цветомила Георгиева Генчева, Вх. № 958/14.08.2012 г.

41. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Иванова Симеонова, Вх. № 959/14.08.2012 г.

След което, г-н Ашиков предложи точка 7 и 8, касаещи питания, да отпаднат поради отсъствието на Кмета на Общината, както и в дневния ред да влезе като нова точка, седма, предложение с входящ номер 1038 от 24.09.2012 г. относно „Преминаване Ученическо общежитие, стопанисвано от СОУ „Г. С. Раковски” към новооткритото Спортно училище - гр. В. Търново”.

 

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за предложения и изказвания по проекта за дневен ред.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя две предложения, като съответно първото предложение относно „Прозрачността при провеждане на конкурс” бъде точка 11 от дневния ред на заседанието, а именно:

„Във връзка с проведения конкурс за директор на дирекция „Правна” на община В. Търново на 17.09.2012 г. се обръщам към Вас с предложение за прозрачност на същия и крайните резултати от него. Това предложение е продиктувано на първо в качеството ни на общински съветник съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА, тъй като работата на ВТОС е обвързана до голяма степен с дейността на тази дирекция и ние се вълнуваме от спазването на основните принципи при провеждането на такъв конкурс, а именно: откритост и достъпност, обективност и безпристрастност и пълна прозрачност, залегнали в Закона за администрацията и Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и други нормативни актове.

В тази връзка предлагам следния проект за решение: „Възлагаме на Кмета да ни предостави концепциите на кандидатите за този пост, както и протоколите за работата на почитаемата комисия да бъдат оповестени публично на сайта на Общината, за да може обществеността да се запознае с фактите.

В случай, че в качеството ни на общински съветници предложението ни не бъде уважено, моля да се съобразите с конституционното ни право на граждани за получаване на информация, което е залегнало в чл. 2, ал. 3 от Закона за администрацията.”

По повод това предложение искам да ви подчертая, че това, че досега не е правено, не значи, че сега ние не можем да го инициираме и да го направим. Все някога има първи път.

Точка 12, която предлагам на вниманието на общински съвет е отново за извършване на проверка в общинска администрация на Община Велико Търново. На изминалото заседание на ОС зададох въпроси, свързани с компетенциите на част от служителите на администрацията. Видно от отговора на Кмета, аз оставам с впечатлението, че няма да търпи и толерира нарушения и пропуски, направени от служителите.

На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 21 ал. 1, т. 23 от Правилника на ВТОС правя предложение със следния проект за решение:

 

1. „Провеждане на проверка от отдел „Финансов контрол” към дирекция „Бюджет и финанси” относно дейността на отделите „Управление на собствеността” и отдел „Териториално развитие в община В. Търново” за съответствието на дейностите, които следва да осъществяват двата отдела и съобразяването им със законодателството през последните няколко години, считано от началото на месец януари 2006 г. до края на месец юли 2012 г., като за отдел „Управление на собствеността” това са всички действия на отдела при изпълнение на законите и наредбите - издадени заповеди, подписани договори, проведени процедури по ЗОС, наредбите и др. А за отдела „Териториално развитие” освен дейността му, пряко свързана с горепосочения отдел, да бъдат проверени действията на Началник отдела по повод изпълнение на законодателството относно актуализиране на разписния лист за собственост, намиращ се в община В. Търново. Как се осъществяват действията по него и в какъв срок се прави нанасянето на собствеността, тъй като би следвало да е налице и да има взаимна връзка между Агенцията по вписванията и Общинска администрация.

2. В едно с тази проверка да ни се направи пълна такава на обстоятелствата, при които община В. Търново води или е водила съдебни дела по въпроси, свързани с тези отдели. Резултатите от извършената проверка да бъдат предоставени на вниманието на ВТОС не по-късно от три месеца.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Имам един въпрос към Председателския съвет, тъй като аз разполагам с един дневен ред, в който примерно т. 8 е „Включване в годишен план за приватизация”, т. 9 е „Приемане и анализ на правно състояние, а в сегашния дневен ред имаме т. 8 „Питане на Румен Димитров”, т. 9 „Прекратяване на съсобственост чрез продажба”. Днес внесохте нова точка, която да бъде входирана към предварителния дневен ред и как се получава така между единия дневен ред до обявяването на другия дневен ред? В крайна сметка включването на нови точки на мен не ми е ясно и затова отправям въпроса си към Председателския съвет по кой дневен ред трябва да се работи и как се формира дневният ред, тъй като ние, от БСП, въобще нямаме достъп до Председателския съвет, който определя дневния ред.

  Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Тъй като предложението постъпи по-късно, комисията се събра и затова така сме го вкарали.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Да върна отговора на г-н Тюфекчиев, който косвено отправя нападки към Председателския съвет. Да, г-н Тюфекчиев, по принцип сте прав и Вие сте коректен, като показвате обявения дневен ред, но имаше промяна в обстоятелствата, с което председателят на този ОС се съобрази и свика извънредно заседание, на което аз лично присъствах, и г-н Михайлов, и по този начин имаше кворум. Ние споделихме нашите виждания, че това, което се случва, е прецедент за Председателския съвет, в който аз участвам. Предполагам, че е прецедент и за всички други председателски съвети, но въпреки всичко дадохме възможност гражданинът, който беше депозирал едно писмо до председателя наистина да остане с впечатлението, че ние не искаме да пренебрегваме какъвто и да е сигнал, каквато и да е молба и преценихме, че ако има дебати, то те трябва да бъдат публични и от микрофоните и по никакъв начин да не оставяме съмнение в коректността на Председателския съвет.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Действително, точките, които са заложени да разгледаме днес, са твърде много, но аз си позволявам да ви помоля да включим още една съвсем кратка точка като информация. Касае се за следното: от името на ОС аз бях представител в Република Сърбия по време на срещите на нашия хандбален женски отбор. Искам да ви дам една кратка информация, защото тя касае нас, като общественици, и ви моля да я включите!

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз искам да попитам: Защо не е включен един въпрос, каквото беше решението на комисията? Има едно писмо на министъра на финансите от 30 юли 2012 г. То се отнася до изключително чувствителна тема, каквато е плащането на ветераните от войните и се отнася до регламентиране на нов ред, до нарушенията, които са ставали. Аз не знам, вероятно в община В. Търново няма такива, но беше станало национален проблем, защото плащанията се забавиха, прекратиха се такива и в писмото си финансовият министър заявява общо-взето, че ако има нарушения, няма да има плащания и ние взехме решение кметът да ни информира как са нещата в община В. Търново. Това е тема, която се отнася за хора, които са си давали здравето и живота за защита интересите на Република България.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: По това няма никакъв спор. В момента изискваме допълнителна информация и когато я съберем, ще бъде включено в заседанието на ОС. Нямаме пълната информация в момента. В момента тя влиза при нас.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Почти година вече местният парламент работи, взема своите решения, но един от проблемите, който е ясен на всички колеги и на всички, които следят нашата работа, е, че ние имаме дефицит на правни становища по много от въпросите, които ние решаваме. Приветствам идеята на Общинска администрация да приведе в ред правното обслужване на община В. Търново, но това според мен също трябва да става прозрачно, да става по критерии, които са общоизвестни на всички нас, трябва да става така, че този, който ще се нагърби с тази изключително голяма тежест – да застава със своя подпис и със своето становище под проектите, които влизат тук и които взима както администрацията, така и настоящият ОС. Ние трябва да знаем тези решения, трябва да познаваме тези хора, да познаваме техните качества и в този смисъл аз също апелирам да бъде подкрепено предложението на г-н Димитров и информацията за проведения конкурс за директор на дирекция „Правна” да бъде публично оповестена, за да може общинските съветници да се запознаят с правилата за провеждане на този конкурс, с критериите и най-вече с конкретните резултати, които са постигнали участвалите в този конкурс. Тази прозрачност е необходима на всички нас за нашата бъдеща работа.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за отпадане на точка 7 и точка 8. Предложението беше прието с 32 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Ашиков подложи на гласуване включване на нова точка 7 относно преминаване на Ученическо общежитие, стопанисвано от СОУ „Г. С. Раковски”, към Спортното училище. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Председателят на ОбС подложи на гласуване включването в дневния ред като т. 11 на предложението на г-н Димитров относно прозрачността при провеждане на конкурси. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

Предложението на г-н Димитров за включване на нова точка в дневния ред относно извършване на проверка в Общинска администрация на община В. Търново беше подложено на гласуване и отхвърлено с 8 „за”, 1 „против”, 26 „въздържали се”.

Предложението на г-н Харалампиев като последна точка в дневния ред да бъде включена точка относно информация за посещението в гр. Ниш, Сърбия беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше поставен на гласуване и приет с 34 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2012 година.,Вх. № 951/10.08.2012 г.

2. Утвърждаване промените по приходната и разходната част на бюджета за периода 01.07.2012-31.08.2012 г., Вх. № 1005/17.09.2012 г.

3. Съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по ОП „Околна среда“ 2007-2013 г., Вх. № 937/02.08.2012 г.

4. Промяна в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 884/10.07.2012 г.

5. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за шестмесечието на 2012 г., Вх. № 948/09.08.2012 г.

6. Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2011 г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 976/29.08.2012 г.

7. Преминаване Ученическо общежитие, стопанисвано от СОУ „Г. С. Раковски” към новооткритото Спортно училище - гр. В. Търново”, Вх. № 1038/24.09.2012 г.

8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 882/09.07.2012 г. и Вх. № 1010/18.09.2012 г.

9. Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, помещение представляващ „бар-бюфет“, Вх. № 1027/20.09.2012 г.

10. Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособени части от имуществото на „Инвестрой-92“ ЕООД – В. Търново, Вх. № 1028/20.09.2012 г.

11. Определяне на обект от първостепенно значение по реда на ЗОС, Вх. № 1006/17.09.2012 г.

12. Прозрачността при провеждане на конкурс

13. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 45 от ЗДС, Вх. № 1013/18.09.2012

14. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 45 от ЗДС, с. Миндя, Вх. № 1014/18.09.2012 г.

15. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, Вх. № 1024/18.09.2012 г.

16. Молба за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, Вх. № 1025/18.09.2012 г.

17. Удължаване срока на договор за предоставен за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост, Вх. № 1023/18.09.2012 г.

18. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 960/15.08.2012 г.

19. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. №1022/18.09.2012 г.

20. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Балван, Вх. № 1011/18.09.2012 г.

21. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Леденик и с. Русаля, Вх. № 1019/18.09.2012 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1016/18.09.2012 г.

23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци и с. Малки чифлик, Вх. № 1018/18.09.2012 г.

24. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1020/18.09.2012 г.

25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1021/18.09.2012 г.

26. Утвърждаване на експертни оценки, с. Ялово, Вх. № 1015/18.09.2012 г.

27. Прекратяване на собственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1017/18.09.2012 г.

28. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Шереметя, Вх. № 1007/17.09.2012 г.

29. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 1012/18.09.2012 г.

30. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 929/10.07.2012 г.

31. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №941/06.08.2012 г.

32. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №942/06.08.2012 г.

33. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №943/06.08.2012 г.

34. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 999/11.09.2012 г.

35. Отписване от активите на „Инвестрой-92“ ЕООД гр. В. Т-во на ДМА след извършена продажба чрез публичен търг на обект „Бетонов център“, Вх. № 939/03.08.2012 г.

36. Информация за изпълнение на Решение № 302/03.07.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 902/13.07.2012 г.

37. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР -1924” АД, Вх. № 910/18.07.2012 г.

38. Доклад за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, Вх. № 940/03.08.2012 г.

39. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 834/28.06.2012 г.

40. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Цветомила Георгиева Генчева, Вх. № 958/14.08.2012 г.

41. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Иванова Симеонова, Вх. № 959/14.08.2012 г.

42. Информация относно официално посещение на спортна делегация в гр. Ниш, Република Сърбия.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2012 година.,Вх. № 951/10.08.2012 г.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Мисля, че по тази точка трябва малко повече време, защото обсъждаме отчета за касовото изпълнение на бюджета и на Инвестиционната програма за половин година, а нямаше нито един представител от Общинска администрация. Г-н Маринов се обади, че има проблем с детето – проблем, който може да бъде уважен и разбран, но е абсурдно да няма нито един човек, който да обясни за какво става дума. Даже и сега, като въведение, никой от Общинска администрация не става да сподели поне две-три думи.

Второ, когато гледахме отчета за първото тримесечие, ние взехме едно решение и там ясно е записано: „Информация и анализ”. Чисто формално точката не е така озаглавена. Защо? Питам първо ОА и второ Председателя и Председателството защо те не осигуриха този анализ. Аз споделих с г-жа Данева, че това е неуважение към ОА. И аз отправям тези думи към всички колеги, включително и към мнозинството. Няма да говоря как се сравнява 30 юни 2012 г. с 30 12.2012, може би четири-пет пъти, но това са дреболиите. Има много други по-сериозни неща. Ето как е озаглавена първата страница: „Информация за предприетите действия по Програма за оптимизиране на разходите по бюджета на община В. Търново и изпълнението му в условията на финансова криза”. Ако четете внимателно, вие ще видите, че няма нито един текст, който да кореспондира с тази програма. Има само един – за съкращаването на разходите за 40 мобилни телефона.

На следващо място: има едни такива изводи, на които да се чудиш да се смееш ли, да плачеш ли. Ще ви цитирам някои от тях: „Приходите от общински такси бележат спад от еди-колко си лева. Това се дължи на факта, че много от търговските дружества и едноличните търговци изпитват финансови затруднения относно плащането на такса „Смет” и се въздържат от ползването на технически и административни услуги, които извършва община В. Търново”.

На следващо място: забележете, че дофинансирането на делегирани от държавата дейности се качва с 25 %. Вие помните, че когато отчитахме, през 2011, от името на БСП беше споделено, че всеки дванадесети лев от данъкоплатеца във В. Търново отива за разходи, които са задължение на държавата. Сега ги качваме на 25 %, в абсолютни цифри - 91 000 лв. Къде е отговорът? Защо се получава така? Изводът накрая, който изобщо не кореспондира с реалната ситуация, е следният: „Към настоящия момент финансовото състояние в община В. Търново е стабилно в резултат от изпълнение на разписаните дейности в Програмата за оптимизиране на разходите по бюджета на община В. Търново и изпълнението му. Отчетът за изпълнението на тази програма, както е озаглавен този текст, е описан по следния начин: „Действията, които община В. Търново е предприела, са разписани в Програмата за оптимизиране разходите…” Описани са, но дайте отчет! Няма такъв отчет.

Уважаеми дами и господа от администрацията, уважаема г-жо Данева, срещу вас има хора, които са професионалисти, пред вас има хора, които вие най-малкото трябва да уважавате и ако те не го правят, уважаеми колеги, нека ние да се самоуважаваме, а ние можем да направим това, когато пратим на трупчета този отчет, анализ, или както го наречем, с кавички или без кавички. Това е абсурдно. Вие подигравате ли се с нас? Или поне аз го чувствам така. Помолих едно момче, сега първолак, да ми преброи нулите в отчета и той брои: „Едно, две три четири десет… Стигна до 800 и не случайно, 800 нули и беше на половината на отчета. А нататък?

За изпълнението на приходите и разходите сигурно някой друг ще говори, но аз лично съм разочарован от това, което чета и тревожен от това, че не се дава някаква визия – като не се изпълняват едни или други приходи, какво правим? Не виждам това.

Ето защо не само че няма да го подкрепя, аз ще гласувам „против” това, което ни е представено.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Витанов, Вие наистина сте много прав за някои неща. Аз няма да бъда груб в момента и ще запазя добрия тон и дано тези, които би следвало да ме слушат внимателно, да си направят един бърз и кратък анализ върху това, което ще кажа. В момента ще направя жест единствено и само към кмета, затова защото аз съм казал, че ще му помага до мига, в който аз разбирам, а не някой друг дойде и ми каже, че той работи против нас, против великотърновската общественост. Но в потвърждение на това, което казвате, г-н Витанов, аз отчитам, че колкото повече се опитваме всички ние да помагаме на кмета, толкова повече в тази сграда има фактори, които правят обратно пропорционално на нашите усилия и го заявявам публично по микрофона.

Да, има проблеми в бюджета, но засега ще запазя умерен тон и се надявам, че кметът ще има достатъчно технологично време да види за какво става дума и постепенно да оправим нещата заедно. В този ред на мисли не приемам обстоятелството, че когато Общинска администрация седне и говори с нас, общинските съветници, независимо по какъвто и да е повод, и поеме някакъв негласен ангажимент, казвам негласен ангажимент, защото всички, които присъствахме на последната среща, там бяхме над десет общински съветници, там присъстваха членове на Общинска администрация, които приеха ангажимент към нас в определени срокове да ни информират с конкретна информация и това не само че не се случи, но и за пореден път ни унизяват.

Въпреки всичко гласуването ми днес за бюджета ще е последният компромис, който правя днес на администрацията, включена в този ангажимент – да съдейства и помага на кмета в управлението на община В. Търново.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Приемането на касовото изпълнение на бюджета е една процедура. Това са действия, които са се случили вече назад във времето. От тази гледна точка ние няма как да не приемем информацията, тя е вменена и във функциите на Общинския съвет, но има няколко момента, които са притеснителни и искам да ги споделя. Това е изключително слабото изпълнение от продажбата на общинско имущество и невъзможността да бъдат финансирани определени дейности, които са заложени в бюджета и в Инвестиционната програма поради липсата на тези приходи. Тук проблемът е как да се намери вариант и как да бъдат пренасочени средства, за да не останат непокрити тези дейности, някои от които са жизненоважни и определящи и за населениет места, и за община В. Търново и то в началото на есенно-зимния период. Само ще дам един пример: изкърпването на дупките по уличната мрежа – проблем, който изглежда незначителен, но е изключително съществен през зимния сезон. Вече е краят на месец септември и трябва да бъдем запознати с виждането и с действията, които ще бъдат предприети по решаването на този проблем. В тези условия няма инвеститорски интерес, очевидно е, но по какъв начин ще бъдат реализирани тези дейности, за които сме гласували като политика и които към настоящия момент няма как да се случат.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колега Ламбев, искам да ме разберете един път завинаги: аз нямам нищо лично към Вас като физически субект, но не съм съгласен с всичко това, което в момента Вие изнасяте. Или вероятно това, че в момента сме в предизборна кампания, следвайки философията, че нещо трябва да се каже, за да се чуе и да се отрази, ние в момента говорим глупости по микрофоните. Не е вярно, г-н Ламбев, Вие и Вашият политически формат участвахте в кандидаткметска кампания. Вие си имахте програма за управление, концепции и стратегии. Разгледахте ли ги да видите какво пише в тях? Упражнихте ли някои от тях именно в председателството на комисията, която Вие представлявате? Нещо реализирано ли е по Ваша лична инициатива? Какво направихте Вие и екипът, с който работите, за да подобрите всичко това, което в момента отчитате пред нас като проблем. Това не е проблем, това е даденост, следствие на нещо, което ми подсказва, че ние не сме си свършили работата както трябва и аз Ви заявявам, че има какво да се направи в тази посока.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Надзорният съвет по приватизация и следприватизационен контрол не е управителен съвет, т.е. ние надзираваме работата на органа, наречен Общинска агенция за приватизация.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Ламбев, да излезете и да кажете, че трябва да продаваме на всяка цена, под себестойност, това не е начин на управление.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Председател, остро възразяваме като група на БСП за това, че Вие нарушавате Правилника. Г-н Ламбев направи изказване, г-н Димитров му направи реплика. Г-н Ламбев направи дуплика и оттам нататък Вие нямате право да давате думата на г-н Димитров по този въпрос. Много Ви моля, спазвайте Правилника! Остър протест от всички там, които сме на осмия ред, може би има и колеги от другите редове - ето г-н Михов и той се присъединява.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Първият, който наруши Правилника, бяхте Вие. Вие превишихте времето си за изказване с три минути и седем десети.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз смятам, че нещата трябва да се разделят на две, защото се смесват неправилно в момента. Тази точка, което разглеждаме, представлява една финансово-счетоводна статистика и ако някой смята, че тя не е съставена правилно или че има нещо нередно в изминалия период, нека да не подкрепи и Отчета за бюджета, но ако говорим за по-сериозните неща, които започна г-н Ламбев или които г-н Витанов иска, тогава трябва да направим по-сериозен дебат за управлението и как нулите да станат единици в положителния смисъл на думата. Аз съм съгласен, че има нули, особено в приватизационната част, но не виждам администрацията какво трябва да направи, за да приватизира. Да намери инвеститори, или ако е върнала някой инвеститор, кажете да обесим този, който е върнал инвеститора.

Нека да не смесваме тези неща! Аз смятам, че няма нищо нередно в този отчет. Ако искаме да правим анализ и дебат по управлението на Общината и как да направим бюджета и приходната част по-големи, да го направим, но в самостоятелна точка, минало през комисиите, както си му е редът.

Г-н МАРИЯН МАРИНОВ: Аз искам да обърнете внимание откога е входящият номер на този материал. Отчетът за полугодието беше подаден в началото на август и ние веднага след това вкарахме този материал, за да има достатъчно време да бъде обсъдено до септемврийската сесия и да ни бъдат зададени всички въпроси, които ние очаквахме да се появят. Ние сме видели тавтологията, която имаше, но тъй като материалът вече беше пуснат, затова не сме вкарвали втори материал.

Това, което искам да кажа е че това е една снимка на финансовото състояние, съпоставено с предходни години, и ние не можем да определим политиките, които ще се водят от ВТОС. Той трябва да вземе решение какво да се прави със собствеността и как да се прави и да вмени на Администрацията какви действия да предприеме, в каква насока да поеме като ангажименти и като мероприятия.

Това, което г-н Витанов отбелязва - че е намаляла събираемостта от такси: да, текущата събираемост от такси е намаляла, защото това, което е събрано, е от принудителни мерки, а не от обичайното плащане на такса „Смет”. Това са действията, които започнаха още в началото на миналата година, техните резултати излязоха през месец февруари-март т.г. и затова ние имаме събрани принудително с административни мерки над 500 000 лв. Това, което се казва, че не са използвани технически услуги – да, ние почти не даваме разрешение за строеж, за което се плащат солени такси, ние почти не издаваме скици, които също са с високи цени. Това е причината да кажем, че икономическите субекти почти не ползват техническите услуги.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Аз искам да се обърна към г-н Ламбев за забележките по изпълнението. Считам, че на този етап не трябва да се притесняваме относно изпълнението по инфраструктурата на населените места, тъй като тя е последваща отчета. От петък по сметките на община В. Търново вече има 1 500 000 лв., преведени от Министерството на финансите за инфраструктура в града, за улична мрежа, специално за улици, по които има ремонтни работи по водния проект. Така че вероятно още не следващата сесия ние ще ви предложим там, където в Инвестиционната програма има източник „Собствени приходи” да ги прехвърлим от града към населените места. Това, в което искам да ви уверя, е, че от октомври ще започнат всички ремонтни дейности в населените места по изкърпване на уличната мрежа. Има изготвен график от дирекция „ТСУ”.

Вчера имах среща с кметовете на населените места, както и с кметските наместници. Мисля, че те по никакъв начин не са ощетени в дейностите си до този момент. Те работят по много проекти, знаете по местни инициативи с Решение на Общинския съвет се отпуснаха 160 000 лв. Много голяма част от тях са направили прекрасни места в техните населени места – младежки клубове, детски площадки. Всеки кмет е кандидатствал и е преценил какво да направи в своето населено място. Трябва да ви кажа, че наистина са направили много добри проекти с участието на населението и там се случват добри неща.

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – въздържал се, Ваня Павлова - въздържал се, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - против, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 2 „против”, 7 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 356

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Информация за предприетите действия по Програмата за оптимизиране на разходите по бюджета на Община Велико Търново и изпълнението му в условията на финансова криза;

2. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2012 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея;

3. Инвестиционна програма 2012 година - Отчет към 30.06.2012 година - Приложение №3.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ (отрицателен вот): От дебата, който чухме за шестмесечието (а утре е последният ден от деветмесечието) изводът е следният: не се изпълнява с темповете, с които беше приет бюджетът на общината в рамките. На практика по някои параграфи сме на 8 %, което превръща годишния бюджет в мандатна програма, да не кажа и в петилетна. На последната сесия ви казах, че тези, които се разпореждат с общинската собственост през пръсти, нямат моралното основание после да казват, че няма средства.

И в крайна сметка, като гледам, пари има, но има за пиар. Когато свършат парите за пиар, тогава вече работата става много зле.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване промените по приходната и разходната част на бюджета за периода 01.07.2012-31.08.2012 г., Вх. № 1005/17.09.2012 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Бях си намислил въпрос, на който г-жа Данева отчасти отговори преди малко, но съм длъжен да го поставя: става дума за този 1 500 000 лв., за които в медиите се говореше, че бяха обещани. Видно е, че вече са по сметките, видно е, че на следващата сесия ще ни бъде предложена нова актуализация на бюджета. Доколкото разбрах, тези средства са предвидени за цялостно асфалтиране на улиците, по които се осъществява „водният проект”. Разбира се, това поражда един въпрос: а средствата, които са предвидени за изпълнителите на асфалтиране, какво ще стане с тях? Второ: само за тези улици ли ще бъде, или ще може от тези пари да се пренасочат и за ремонт на други обекти, така че с голям интерес очакваме предложението на Общинска администрация за разпределението на тези средства и ако има възможност, моето лично становище е, че биха могли да се решат доста въпроси не само за града и за градската инфраструктура, но и за населените места, за което апелираме всички ние. Иначе предложенията са рутинни и аз предлагам да ги подкрепим.

СНЕЖАНА ДАНЕВА: Такъв случай досега не сме имали и е малко по-особен, но ние вече сме наясно как ще протече технологията по разплащане с изпълнителите с риск да няма опасност за двойно финансиране по европейския проект. По проекта има предвидени средства за асфалтиране на частта, която е разкопана. За да стане цялостното асфалтиране, вероятно изпълнителят на водния проект трябва да наеме като подизпълнител този, който ще асфалтира цялостно уличната мрежа, и разчетите помежду им ще бъдат отделни: частта, която е по проекта, ще се фактурира отделно по проекта, частта, която е останалата, ще се фактурира към тези 1 500 000 лв. Остатъкът от цялостното асфалтиране ще бъде пренасочен за други обекти. Няма да са само тези, тъй като вероятно там ще останат определен брой средства. Затова казвам, че тези средства, които останат от цялостното изпълнение, ще бъдат пренасочени като източник на финансиране в Инвестиционната програма, където няма изпълнение - например „Приватизация”. Ние сме отправили писмо до финансиращия орган, имаме положително становище, че може нещата да се фактурират по този начин.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Когато говорим за сериозни неща, аз ще стъпя върху Правилника на Общинския съвет и бих искал той да се спазва и в този ред на мисли бих искал, както е записано там, председателите на водещите постоянни комисии да представят доклада на комисията.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 357

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет:

 

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета за периода 01.07.2012-31.08.2012 г. година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година /Приложение №1/, както следва:

 

 

І. ПО БЮДЖЕТА

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

 

 

 

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

 

 

 

 

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІI тр.

Приходи и доходи от собственост

 

2400

-3 877

-3 877

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

-3 916

-3 916

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-3 916

-3 916

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

39

39

-Дирекция "Образование"

 

 

 

39

39

Общински такси

 

 

 

2700

1 250

1 250

За ползване на общежития и други по образованието

2708

1 250

1 250

-Дирекция "Образование"

 

 

 

1 250

1 250

Други неданъчни приходи

 

 

3600

609

609

- Получени застр.обезщет.в т.ч.:

 

3611

249

249

-Дирекция "Образование"

 

 

 

249

249

- Други неданъчни приходи

 

3619

360

360

-Дирекция "Образование"

 

 

 

360

360

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

2 018

2 018

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

2 018

2 018

-Дирекция "Образование"

 

 

 

2 018

2 018

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

 

2400

467

467

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

106

106

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

2405

106

106

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

361

361

-Дирекция "Образование"

 

 

 

361

361

Други неданъчни приходи

 

 

3600

623

623

- Реализирани курсови разлики, в т.ч.:

3601

-32

-32

- Дирекция Образование

 

 

 

-32

-32

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

 

3611

655

655

- Дирекция Образование

 

 

 

655

655

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-106

-106

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-106

-106

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

3702

-106

-106

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

3 096

3 096

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

3 096

3 096

- Община Велико Търново

 

 

 

0

 

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

3 096

3 096

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина

4600

3 151

3 151

- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз

4610

3 151

3 151

-Дирекция "Образование"

 

 

 

3 151

3 151

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

7 231

7 231

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

7 231

7 231

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

 

 

 

 

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Трансфери от/за държавни предприятия

6400

2 005

2 005

получени трансфери /+/

 

 

6401

2 005

2 005

-Дирекция "Образование"

 

 

6401

2 005

2 005

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

2 005

2 005

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

9 236

9 236

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

9 236

9 236

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

 

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

 

 

 

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

 

0 лв

 

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-241 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

241 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

0 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-27 895 лв

 

 

Център за социални услуги

 

 

27 895 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

0 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

 

 

 

1. Функция 3 Образование

 

 

 

 

17 005 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

11 880 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

5 125 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

22 096 лв

Група 3 Култура

 

 

 

 

22 096 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

19 000 лв

 

 

Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

3 096 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

39 101 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

6 200 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

7 000 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

-800 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

218 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

218 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

123 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

123 лв

 

- в т. ч.:

Център за социални услуги

 

 

123 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Функция 6Жилищно строителство, БКС и опазване

 

 

    на околната среда

 

 

 

 

5 440 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

 

 

5 380 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

5 880 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

-500 лв

 

Група 2 Опазване на околната среда

 

 

60 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-2 300 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

-1 140 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

1 200 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

2 300 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

-40 646 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

 

 

6 277 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-15 505 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

17 942 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

1 140 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

500 лв

 

 

Кметство Дебелец

 

 

 

2 200 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 3 Култура

 

 

 

 

-46 923 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-47 723 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

800 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

 

 

-1 200 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

 

 

0 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 6 Други дейности по икономиката

 

-1 200 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-1 200 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-29 865 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

9 236 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

9 236 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по ОП „Околна среда“ 2007-2013 г., Вх. № 937/02.08.2012

Изказвания не бяха направени Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана Бояджиева - за, Валентин Ламбев - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 358

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1 и чл. 13 от Закона за общинския дълг, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по ОП „Околна среда“ 2007-2013 по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“, Процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации между000 и 10 000 е.ж“, като следва да осигури собствен принос към финансирането на проекта не по-малко от 3 % от допустимите разходи;

2. Дава принципно съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта, в случай на финансиране от ОП „Околна среда“ 2007-2013;

3. В случай на финансиране на проекта от ОП „Околна среда“ 2007-2013 и след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, задължава Кмета на Община Велико Търново да представи последващо предложение за поемане на общински дълг с конкретни параметри, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 884/10.07.2012 г.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: ПК СТДМ подкрепя предложението със следното допълнение: „Да се допълни, че тарифата не касае мероприятия, организирани от федерация на съответния великотърновски клуб, съобразно Спортния календар”.

ПК по ОС предлага следното допълнение: „След думата „краткосрочно” в скоби се записва „До един месец”, а като ал. 2 към чл. 11 а – „При провеждане на мероприятия с общественозначим характер Кметът на Общината може да позволи безвъзмездно ползване”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Да, ПК по БФ подкрепя предложението, но там предложих да се даде „било” – „става”, тъй като нито на първо четене, нито на второ беше дадено. Все пак да сравним какъв е бил наемът и какво става с наредбата. Беше отговорено, че е на второ четене и не може да се внасят такива информации, но нека чисто информативно да се даде с едно допълнение или приложение. Аз не знам кой е водил протокола и как е станало, нямам спомен дали взехме изрично решение, но смятам, че е нормално, а аз сега трябва да гласувам насляпо. Не знам защо това не е направено? Не е отразено в протокола на комисията или нещо друго?

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Подчертавям, че говоря като председател на ПК НПУОР и съгласно Правилника.

Промените в тази наредба са нормативно определени. Комисията разгледа предложените поправки. За съжаление, нямахме официалните становища на двете комисиите, които са ги гледали преди нас, но нямаше никакви забележки по размера на тарифите.

Припомням на г-н Витанов, че тези промени са предизвикани от нормативните промени и няма „старо”, те се вкарват като нови текстове. Ако си спомняте, предходния дебат беше по различни конкретни въпроси – за размера на таксите, за това какво ще се ползва срещу тях. Тези неща са разгледани от специализираните комисии и по същество няма съществени поправки, затова ПК по НПУОР подкрепя проекта за решение единодушно.

Г-н Ашиков постави на поименно гласуване предложението на ПК за СТДМ:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н Ашиков постави на поименно гласуване предложението на ПК по ОС:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Ашиков предложи промените в Наредбата да се гласуват анблок и постави на гласуване предложението.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване наредбата на второ четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Наредбата беше приета с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 359

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за следните промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 

Създава се нова алинея към чл.10 с текст:

Чл.10 /ал.6/ „Имотите публична общинска собственост, предоставени за стопанисване на ДКС „Васил Левски” и ОП „Спортни имоти и прояви”, се управляват съответно от техните директор и управител.”

 

Създава се нов чл.11а

Чл.11а /ал.1/ Имотите публична общинска собственост, които са част от спортните комплекси, стопанисвани от ДКС „Васил Левски” и ОП „Спортни имоти и прояви”, могат да бъдат отдавани за краткосрочно /до един месец/ и възмездно ползване без решение на Общинския съвет и без провеждане на търг или конкурс.

/ал.2/ При провеждане на мероприятия с обществено значим характер Кмета на Общината може да позволи безвъзмездно ползване.

/ал.3/ Цените за ползването на площите по ал.1 се определят съобразно тарифа, утвърдена с решение на Общинския съвет.

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет утвърждава Тарифа за цените при ползване на ДКС „Васил Левски”.

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет утвърждава Тарифа за цените при ползване на СК „Ивайло”.

 

  • Тарифата не касае мероприятия организирани от федерация на съответния великотърновски клуб, съобразно спортния календар.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за шестмесечието на 2012 г., Вх. № 948/09.08.2012 г.

  Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Искам да споделя няколко неща, включително от името на групата на БСП. За пореден път - информация. И какво от това? Второ: ние попитахме управителите две неща, когато те ни информираха в комисията. Първото нещо беше: „Плащат ли се редовно работните заплати?” Нямаше дружество, което да каже, че не плаща. Това е добре. Второ, ние взехме едно решение на миналия отчет да се редуцират максимално вземанията на фирмите, т.е. те да си търсят това, което имат да вземат от доставчици. Всички фирми докладваха, че това се върши. Колко се върши, не знам. Г-н Кенаров постави въпроса, който и аз поставям: ние трябва да престанем да гледаме на медицинските дружества просто като на фирми по Търговския закон. Там не е важно каква е печалбата, загубите трябва да отчетем евентуално, но виждаме например как д-р Рачева съкращава работните заплати, доколкото си спомням с 30 %. Това политика ли е? И ако е, на какво се дължи? Да съкратим 30 %, значи да накараме докторите и другия персонал да си търсят работа. Ние казваме да се свият разходите и най-лесното е да се свият разходите, като или намалим заплатите, или свием други разходи, които дават отражение върху качеството на здравеопазването. И там именно може би трябва да фокусираме нашето внимание. Не толкова какви са едни числа, които ни се дават тук, а какво здравеопазване осигуряваме на нашите съграждани с тези числа. Диспансерите закъсват и продължават да закъсват, включително и д-р Парчев с Психодиспансера – пак поради промяната на методиката.

Аз си мисля, че трябва ние да възложим на кмета и на г-н Ашиков те да поставят остро и ребром въпроса с финансирането на диспансерите в Сдружението на общините и в други обединения. Тук правихме какво ли не, но в края на краищата всичко опира до парите, които държавата трябва да дава или най-малко до методиката, която трябва да ги определи. Нещата не са в нас. Ние каквото можем, сме го направили с нашите оскъдни възможности. Но държавата прави точно обратното – тези диспансери да закъсат и да фалират.

Ние оттук нататък трябва да гледаме добре какво е качеството на медицинските услуги, които предлагаме, не толкова да държим на финансовото дередже. Нека да възложим на кмета, чрез двамата негови колеги – г-н Карабаджаков и г-жа Данева, и на председателя на Общинския съвет остро да поставят пред съответните форуми – Сдружението на общините, на председателите на общинските съвети и по всички други канали, проблема с финансирането на диспансерите, защото мисля, че републиканският бюджет е готов в суров вариант и ще почне да се обсъжда буквално след някой друг ден и ако пак правим нещата по този начин и догодина, какво ще правим в тази зала, след като отчитаме поредното изпълнение или неизпълнение на общинските фирми.

  Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: За диспансера - с фармацевтите е направена програма, където са отложени във времето плащанията. Те като приходи, ако нямат тези стари задължения, в момента почти могат да се издържат, но тези стари задължения просто ни тежат като воденичен камък и там е проблемът как ще се балансират нещата във времето и да може да се разплатят постепенно, защото в един момент ще ги осъдят и ще ги блокират.

  Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Това, което каза г-н Витанов, е донякъде правилно, но не съвсем. Резултатите са отрицателни, но тенденцията е към изчистване на голяма част от задълженията. Заплатите не са толкова намалени, колкото се цитира. Ние изслушахме Управителите на всички медицински дружества един по един и те представиха нещата, че има сплотеност в колективите и няма тенденция за напускане на медицинските кадри. Другото, което казаха, е, че основната част от тези задължения са стари задължения вследствие заведените дела за неизплатени заплати в миналия период, когато те не са били управители. И третото, което е: вследствие на набелязаните мерки съвместно от финансовия екип на Общината и ПК по ЗСД се наблюдава положителна тенденция.

Наредбата най-вероятно ще претърпи някакви промени, но ние не трябва да гледаме на нея като панацея, която ще оправи абсолютно всичко. Мисля, че тенденцията в медицинските дружества е добра и стабилизирана са и се забелязва леко стопяване на тези дългове.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 5. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 360

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет:

Приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за първото полугодие на 2012г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2011 г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 976/29.08.2012 г.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: В комисията коментирахме нещо, което не знам защо не е отразено в становището: Кметът да предприеме мерки по обявяване процедура по ликвидация на фирми, които съществуват само на книга. Ние ги водим тук и хабим листи. Ето само няколко от случаите: „Евробазар В. Търново АД” – 20 %. Г-н Камбов е на 80 г., живее във Варна още и докато е жив и здрав, дано да можем да ликвидираме тази фирма, която на практика нищо не е правила. Фирма „Ариел” даже не знам какво е правила. ВТО „Мултиком” – също. Мисля, че можем да го запишем – да махнем тези фирми оттук.

Последно – „Хлебопроизводство и сладкарство”. Одиесята е известна, ние отчитаме нещо и дотам. Знам, че са положени много усилия, но резултатът е никакъв. Но има вече специализирана прокуратура, съд и други институции и да дадем това на съответните органи, за да можем да вземем нещо.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За разлика от общоприетата форма на поведение аз отново ще бъда доста критичен в коментара си относно няколко от дружествата, в които община В. Търново участва и партнира. Мисля, че Общинският съвет трябва на извънредно заседание да се запознае конкретно със самите тях – говоря за „Пазари”, говоря за „Етър-1924”. Това е първата и последната сигнална лампа, която аз към настоящия момент ви задавам и искам да ви помоля наистина да обърнете внимание, защото нещата стават по-зле.

Тук е моментът да подчертая вече поведението на нашия представител в „Пазари”, където той ги моли за разговори, моли ги за решение на въпросите, които към днешна дата все още пренебрегват нашата позиция, разбира се, чрез представителя. Тези две дружества са свързани както с нас, така и със собствениците и там се случват едни интересни, любопитни неща, които великотърновската общественост трябва да знае, а не да коментира по електронните форуми, че общинските съветници били навлеци и те не правели нищо за това, това и това.

Затова категорично няма да подкрепя това предложение и ви моля да се замислите върху това, което току-що изнесох пред вас.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Точката е информация за 2012 и малко излиза от хронология, защото касае 2011 г. но все пак съм длъжен да дам една информация пред целия Общински съвет за проведено Общо събрание на „Пазари – В. Търново” от 25.06.2012 г., което засяга отчетите на дружеството за 2011 г. Събранието е проведено в съответствие с получената тогава покана. Гласуванията от моя страна там са така както е решението на Общинския съвет. Докладвам, че в тогавашното решение имаше една точка: „Задължава представителя на Общината в Общото събрание да представи доклад и протокол от Общото събрание в еднодневен срок след провеждането му. Събранието беше на 28.06.2012 г. Аз съм дал този доклад още същия ден в 14.30 часа и съм изпълнил това мое задължение.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 6. Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 11 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 361

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

 

Приема информацията за резултатите от дейността на Търговските дружества за 2011г. в които Община Велико Търново е съдружник.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Преминаване Ученическо общежитие, стопанисвано от СОУ „Г. С. Раковски” към новооткритото Спортно училище - гр. В. Търново”, Вх. № 1038/24.09.2012 г.

Г-жа МАРИЯНА БОЯДЖИЕВА: Общежитието, за което става дума, е действащо и остава на територията на СОУ „Г. С. Раковски”, но предвид това, че ние подкрепихме създаването на Спортното училище във В. Търново и това вече е реализирано, затова е необходимо. Двете комисии – по ОН и СТДМ разгледахме снощи предложението. То предизвика сериозно обсъждане в двете комисии. Ние направихме корекция в основното предложение, внесено от Кмета - да се счита за безплатно ползването от учениците от Спортното училище за учебната година, която започна – 2012- 2013 г., базирайки се и на опита на други общини в страната, които използват тази практика – изцяло безплатно. Има и такива, в които престоят на учениците в общежитието се заплаща. Сумата, която се заплаща, не е висока. При 5 % от минималната работна заплата би трябвало да плащат около 14 лева месечно. Точно това предизвика и дискусията – че заплащането ще подейства до голяма степен дисциплиниращо и за родителите, и за учениците, но предвид на това, че Спортното училище сега тръгва, вече възстановено, това може да бъде един знак на Общинския съвет и на община В. Търново към родителите и учениците за тази учебна година. Решението беше взето с 1 глас „въздържал се” от двете комисии. Не си позволихме да вземем по-дългосрочно решение, за да можем да видим как ще тръгне през тази учебна година, за да може догодина Общинският съвет да прецени дали пак да бъде безплатно, или тази мярка да бъде променена. Затова исках да обясня какво предизвика това предложението. Предлагам от името на двете комисии да подкрепите тази промяна в проекта за решение.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 7 заедно с промяната предложена от ПК по ОНК и ПК по СТДМ.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов – въздържал се, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 362

 

  На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Възлага на Директора на Спортно училище – Велико Търново административно-стопанското управление на Ученическо общежитие в сградата на СОУ „Г.С.Раковски“.

2. Учениците от Спортно училище Велико Търново, които ползват общежитие в гр. Велико Търново да не заплащат такса по реда на чл. 25, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново за учебната 2012/2013 г.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 882/09.07.2012 г. и Вх. № 1010/18.09.2012 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Неслучайно взех този обем, за да ви покажа, че аз не искам и няма да се поддам на чуждо вмешателство, което да повлияе върху взетото от мен решение, както е било досега, както и ще бъде в бъдеще. Аз искам да направя официална забележка на председателя – че в Правилника е записано как и по какъв начин трябва да се входират документи в ОбС. Не приемам начина, по който се представя някакъв формуляр, с който общинските съветници трябва да се запознаем. Аз да участвам на заседание на ОбС или да чета, или да си подготвям анализа за същия.

Аз ще акцентирам само върху няколко от обстоятелствата, които адвокат Бораджиев иска вероятно да информира ОС. Разбира се, там са цитирани няколко закона, но са цитирани по начин, по който удовлетворява адвоката. Нещата, които ще изложа в момента, ще бъдат отново сигналната лампа повече никога да не изпадаме в ситуация в ОС, в която ВАС не признава силово вземане на решения. Неслучайно ви го показвам, защото това, което ви показвам в момента, е Решение № 11082 на ВАС, който решава, че осъжда община В. Търново да заплати… Тук, в това решение е за това, че бившият кмет заедно с председателствана от него комисия вземат решение против обществеността на В. Търново. Тогава аз и още група съветници направихме всевъзможното, за да докажем нашата правота. Ако се сещате, става въпрос за паркирането, за начина, по който се осъществяваше дейността на „Паркинги и гаражи”. За да докажем, че наистина трябва да се съобразяват с нас, ние бяхме принудени да стигнем до национални медии, за да провокираме нашето присъствие в комисии, които ние считахме, че работят по нецелесъобразен начин. Това решение на ВАС доказва нашата правота.

Аз не съм съгласен с някои от тезите, които се защитават тук, защото се цитира Законът за задълженията и договорите, където е описан начинът на разпореждането с имотите – продажба, замяна и дарение, но в същия закон, който цитира колегата, няма да кажа името му, чл. 223 гласи: „Правилата за продажбата се прилагат съответно и при замяна, като всеки от заменителите се счита за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава”. Така че аз не приемам обстоятелството някой да ми вменява дали съм прав, или не съм прав. Маркирам ви само определени абзаци от становището, което е представено на всички ни, защото тук има неща, които аз категорично не приемам. А дали съм прав, или не, не го решава нито въпросният адвокат, нито който и да е друг адвокат. В България си имаме институции, които казват кой е крив и кой е прав - съдебните институции.

Аз искам да направя официално предложение към всички вас по тази точка относно „Спиране на разпоредителни сделки с имот общинска собственост, находящ се в гр. В. Търново, ул. „Стефан Стамболов № 79, ПИ 6215, кв. 253 и изясняване на правния казус със същия”.

На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Правилника на ВТОС правя предложение със следния проект за решение:

1. Изясняване на обстоятелствата по придобиване на съсобственост в имота, съгласно НА № 111, том 1, рег. № 2296, дело № 86 от 2011 г. на нотариус Стойна Колева и останалите нотариални актове – 113, том 1, рег. № 2372, дело 88 от 2011 г., НА 114, том 1, рег.№ 2376, дело 89 от 2011 г., НА 120, том 1, рег. № 2552, дело 94 от 2011 г., НА 119, том 1, рег. № 2548, дело 93 от 2011 г., като се следи за нарушения на чл. 33 от ЗС.

Ако се установят такива нарушения, ОС – В. Търново следва да вземе решение за атакуване на сделките по реда на чл. 26 от ЗЗД, във връзка с чл. 33 от ЗС.

2. Саниране или отказ от такова на взетото решение за заплащане на обезщетение за ползване на имота по взето решение съгласно Протокола от 09.09.2011 г. от среща на съсобственици.

3. Саниране или отказ от такова за разделяне на имота на два самостоятелни обекта, тъй като това действие вече е предприето от община В. Търново, съобразно взето решение по Протокол от среща на съсобствениците на 27.03.2012 г.

4. Саниране или отказ от такова по отношение взетото Решение от съсобствениците за признаване на ТД „Трапезица – 1902” за съсобственик с 2.6 % идеални части от сградата. Ако ОС – В. Търново не одобри взетото решение по Протокола – точка 5 от 27.03.2012 г., то следва да отмени свое Решение от 19.04.2012 г. за прекратяване на двете дела, съобразно Предложение на Кмета на Общината, вх. № 678 от 17.04.2012 г.

5. Следва да се изяснят обстоятелствата, касаещи разделянето на имота на два самостоятелни обекта, като във връзка с това се установи налице ли е превишаване на права и злоупотреба с власт от страна на лицата, положили подписите си в Преписката по разделяне на имота.

Тези, които работят с мен вече втори мандат, знаят много добре, че аз никога нищо случайно не правя. В тази връзка ви моля ви да се сетите за момента, в който вие отказахте да направим проверка на двата отдела в Общинска администрация, защото много скоро вие ще разберете за какво иде реч – т.е. дали община В. Търново печели от начина, по който част от администрацията администрира и изпълнява своите решения или губи и то в пъти, много пари, които са на нашите данъкоплатци.

Разбира се, аз няма как да подкрепя тази точка, защото направеното от мен предложение в ПК по ТСУ е ясно, че ние, като публични личности, като общински съветници, призвани да управляваме собствеността и финансите на великотърновци, преди всичко трябва да защитаваме тези интереси и дори и при най-малкото съмнение ние да искаме изясняване на обстоятелствата, но не в последната секунда да ни бъдат предоставени доклади, становища или каквото и да е, а наистина, дори ако вие прецените, да бъде създадена работна група, да се изясни изцяло правният казус и след това да предприемем разпореждане със същия имот.

Да, знам, чух от колегите, че днес в един от ежедневниците има коментари, имало е инвестиционно намерение, за което аз не знам защо никой не говори. Защо г-н Председател, не бяха създадени обстоятелства общинските съветници да бъдат запознати именно с това предложение. Всички ние знаем и сме свидетели и към настоящия момент, че имаме експресни заседания на постоянните комисии, т.е. ако заседанията на ОС са от 9.00 часа, ние провеждаме заседанието от 8-30 часа, т.е. ако има желание, ако има ясно изразена позиция един проблем да бъде решен, трябва да има пълна яснота. Неслучайно зададох въпрос на кмета има ли, или няма заповед, спусната от него, относно подаваната информация и в преписките, които се дават към ОС. Защото съобразно тази информация, която съществува в преписките, аз мога да ви докажа по категоричен начин, че информацията не е коректна и чрез нея ОС се подвежда във вземането на решението, като решението, което ни се предлага под форма на предложение, в някои случаи е подвеждащо само защото на нас не ни се предоставят пълните преписки по конкретните казуси от „а” до „я”, за да може не страничните фактори да ни пускат в последната секунда становища и доклади, а именно ние, хората, които сме призвани да вземаме решенията по съответните казуси, да се произнасяме: „да” или „не”.

В 11.00 часа беше обявена 10-минутна почивка.

След почивката г-н Ашиков отново даде думата на общинските съветници за изказвания по т. 8.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: На предишната сесия, когато разглеждахме този въпрос, изразих становище, но няма отговор на въпросите, които поставих, и ще повторя това, което казах. Наистина искам да се отделят двете неща - между собственост и бизнес. Уважавам бизнеса, който прави инвеститорът, който има желание да купи имота. Той е емблема за качество и туризъм в гр. В. Търново, но отново ви поставям въпроса - технически, законосъобразно и целесъобразно. Всеки един имот, който се продава, се включва в годишната програма за продажба. Това е технически въпрос, който с едно изречение може да се реши и да се включи, но останалите неща, които говорихме на предишната сесия, които обсъждахме и в комисиите, не получават отговор. Затова искам да изчистим казуса и да не превръщаме точката в „Нафтено стопанство” – 2, т.е. за да спасяваме ситуацията, да гласуваме някак набързо, неориентирано, неинформирани и после да се чудим какви отговори да даваме, и в същото време да решим един голям проблем, защото тук са от Туристическото дружество, тук е инвеститорът, не знам дали са тук другите съсобственици. Основният въпрос е доброволната делба с цел ликвидиране на съсобственост. Каква съсобственост ликвидираме ние? Продължаваме ли да бъдем съсобственици в другия имот? Продължаваме. Какво остава за Общината, при положение, че те имат близо 94 % от този имот?

Цената на кв.метър. Не подценявам, нито омаловажавам оценките, които са направени, но аз вчера влязох в сайта за недвижими имоти „Имоти БГ”: магазин, заведение в центъра на гр. В. Търново, средна цена на кв. метър – 985 евро. Напълно сте наясно, че всички сделки се извършват на данъчна оценка, за да се избегнат данъци и такси. Ето цената, за която всеки човек, който тръгне да купува и да продава, си прави справката там. Това е два пъти повече. Това е по целесъобразността.

Относно разделянето на имота на два отделни обекта, за което говорих предния път. До месец юни е един обект, след това стават два отделни обекта без санкция на ОС. Зададох въпрос: Кой е иззел правомощията на ОС? Ако беше минала сесия и бяхме ги разделили, в момента проблем нямаше да има. Това не устройва нито инвеститора, нито съсобствениците, нито нас. На практика, ние в момента извършваме нещо, за което не знаем какво ще се случи после: няма ли някой да атакува сделката, няма ли да започнат да я проверяват компетентните органи и докъде ще се стигне, защото може никъде нищо да не излезе по медии, по вестници и т.н., но протоколите остават. Ето един протокол, (съжалявам, че Кметът го няма) от 27 март от срещата между Кмета на Общината, Велислав Димитров, адвокат Паскалев, представител на Туристическото дружество. Един от въпросите: „Счита, че е необходимо да се направи предложение пред ОС и в този смисъл поддържа предложението, което е входирал, готов е да предприеме действия за изготвяне на проект за разделяне на сградата самостоятелни обекти – ресторант и хотел, и отразяването им с отделни идентификатори на кадастралната карта”. Кметът на Общината накрая заявява, че решаването на поставените въпроси не е в неговата компетентност, като по всеки от тях трябва да има решение на ОС. Кое е правилното и законосъобразното волеизявление на г-н Кмета – това, което е заявил в този протокол и което съответства на закона или това, което днес е внесено като предложение.

Оставям това на вашето внимание, но не искам това да се обръща отново в този мандат на „Старо нафтено стопанство”. Имам чувството, че това е една голяма генерална репетиция за бъдещи такива действия – било то Старото военно училище, наедро и набързо, защото бюджетът е празен. На кмета Рашев му трябваха адвокати в края на третия мандат, в момента започваме с адвокати в началото на мандата, малко е смешно. Нека управляващото мнозинство да си вземе решенията – било то политически или икономически. Оставям на вашата съвест вземането на решението. Подкрепям предложението за отлагането на точката и за изчистването на въпросите. Тази точка не е заложена в бюджета, но според мен тя трябва да бъде направена така, че всички страни да бъдат удовлетворени и най-важното – да защитим обществения интерес.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Ще задам няколко въпроса и съм сигурен, че няма да получа отговор, но се надявам на следващите комисии, срещи и сесии да получим такъв отговор. Първият въпрос е: как тази точка влезе в дневния ред, след като миналата седмица в четвъртък на разширения Председателски съвет тя не фигурираше в дневния ред. Бяха ни предоставен оценките, които виждате, и трябваше да приемем за информация. Кой подмени дневният ред и кой включи точката за днешното заседание?

Второ, сутринта, като дойдохме тук на работа, ни се представи едно становище от адвокат Бораджиев, когото аз лично уважавам. Въпросът ми е: Кой даде заданието на адвокат Бораджиев да даде това становище? Кметът ли, ОС ли? Кой? Някой му е възложил да даде това становище?

Трето, в медиите прочетохме преди няколко дена, че има заявен инвеститорски интерес от фирма „Христо Христов” – Г. Оряховица ЕООД. Входирано е на 24.09.2012 г. В протоколите имаме, че има извършена графологична експертиза, извършена на 26.09.2012 г. от Христо Минчев, който е експерт криминалист. Въпросът ми е: Кой предостави на Велислав Димитров тази информация? Това предложение на тази фирма на Христо Христов, която не съм чувал и не познавам, се входира в Информационния център на 24.09.2012 г. Как г-н Димитров се е сдобил с оригинала на това предложение? Знаем, че кметът издаде изрична заповед, с която въведе режим на документооборота. Най-малкото след ден-два отиват при него за подпис. Някой е изнесъл тази информация, това инвестиционно предложение. Нали разбирате, че този, който е правил графологичната експертиза, не го е дръпнал от интернет. Явно в Общинската администрация има теч на информация към определени хора за определено нещо.

Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Смятам, че е право на ВТОС да завиши предоставените ни оценки. Затова правя предложение най-високата посочена цена да се завиши с 20 %. Предлагам това да бъде цената от 500 000 лв.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам за пореден път да изразя своето недоумение от това, което присъства на фона на всички нас. Явно това е практика - разминаването на позицията на Кмета и на неговите представители в ОС. От това, което наблюдавам, включително и от вчерашното заседание на постоянните комисии, виждам, че този разнобой рефлектира и върху вземането на решения в ОС –В. Търново. Уважаеми колеги от ГЕРБ, ако не сте, моля ви, прочетете протокола от по-миналото заседание, когато г-н Кметът лично застана пред вас и ви посочи каква е приемливата цена да бъде реализирана продажбата на този имот, ако вие гласувате за същата. Аз поне си спомням някаква цена от около 800 000 евро. Доколко се припокрива виждането на кмета с вашата позиция? В стария ОС аз си позволих едно своеволие да кажа: „В един цирк сме и си знаем номерата”.

Дайте да изчистим казуса, нека ОА да парафира, да резолира становище, не ние, че проблемът юридически е чист и аз ще го гласувам с две ръце, но ще бъда освободен от тежестта, че след това трябва да давам обяснение някъде. В стария ОС също имаше подобен случай. Тогава коментирахме темата с кортовете. Отново ни бомбардираха със становища как няма никакви проблеми и какво се случва в момента? Един съдебен процес, в който малко или много и ние сме участници, защото сме дали нашето решение. Затова ви казвам да отложим точката, ОА да се подпише, че казусът е юридически чист и след това го гласуваме.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Правя процедурно предложение да прекратим дебатите и да преминем към гласуването на конкретната точка.

Предложението на г-н Тодоров беше подложено на гласуване и прието с 24 „за”, 9 „против” и 1 „въздържал се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров относно спирането на разпоредителните сделки с имота. Предложението беше отхвърлено със 7 „за”, „против” няма и 27 „въздържали се”.

Предложението на г-н Хаджийски относно актуализиране на предложената цена беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Драгош Методиев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Йордан Грозданов - въздържал се, Юлияна Дончева – въздържал се, Иван Александров - за, Любен Велчев - въздържал се, Николай Георгиев - въздържал се, Пламен Радонов - против, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – против.

Предложението беше отхвърлено с 16 „за”, 5 „против” и 12 „въздържали се”.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: След като не приехме тази цена, която предложи г-н Хаджийски, трябва да видим на каква цена ще заложим в нашето предложение. Аз ви предлагам най-високата оценка от тези, които ни е предоставена – 408 000 лв.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ (отрицателен вот): Уважаеми общински съветници, в момента не можете да оправите целесъобразността, а какво остава за законосъобразността. Ставаме смешни. И много съжалявам за колегите от последния ред, съчувствам им, ще дойде и за вас десети ноември.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя процедурно предложение за отлагане на точката, тъй като към настоящия момент ние вече нямаме конкретно предложение с цена и навлизаме в един наистина комичен патос, който олицетворява кое всъщност управлява във В. Търново – мнозинство с определени обстоятелства или наистина общински съветници, които са представители на община В. Търново, на избирателите от община В. Търново. Затова неслучайно казах: Много моля така формираното мнозинство: не ни въвличайте всички! Не искам да бъда въвлечен в едни съдебни казуси и след това да ходя и да се обяснявам. Направете го както трябва. Вярно е, че не знаете как, но има начин, ослушайте се, поразпитайте. Има начин да се случи това, което искате да направите, но се съобразете. В закона е дефинирано: законосъобразно и целесъобразно. Примерите назад зад нас са достатъчно красноречиви, че когато подхождаме емоционално и чрез силово възложение за гласуване на точките винаги потърпевшите сме всички ние, които сме извън тази зала.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Предложението се прави по следния начин: предлага се 500 000 лв., но не получи подкрепа. Отиваме на 400 000 лв. Затова аз ви предлагам следната формулировка, ако не мине предложението на Румен Димитров, което аз ще подкрепя. Предложението ми е следното: ако решението бъде взето с необходимия брой гласове, то сделката да се реализира на 500 000 лв. Г-н Тодоров, така се прави предложение, а не от 500 000 лв. да минаваме на 400 000 лв. Аз вече почвам да имам съмнения защо се получава това.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Нека вземем най-високата оценка и да сложим точно 20 % над най-високата цена – 408 000 лв. Изчислих, че сумата е 489 691, 20 лв.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Не знам какво се случва в групата на ГЕРБ, но искрено се забавлявам с тях. Деян Хаджийски казва 500 000 лв., не се приема, Т. Тодоров предлага 400 000 лв., не се приема, Тихомир Георгиев става – 489 000 лв. Някой друг от групата на ГЕРБ може да дойде и да направи ново предложение между 400 000 и 500 000 лв. до пълното изреждане на цялата група от 13 човека.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да отправя реплика към последно изказващия се и към г-н Димитров: нека да не се занимаваме с другите партии и с вътрешните им отношения. Никой от нас не се е занимавал с вас.

Г-н ЛЮБЕН ВЕЛЧЕВ: Цената на един имот е тази, която се плаща при закупуването. Ако община В. Търново и ние искаме да продадем имота, той трябва да е на разумна цена, за която да има купувач. Ние можем да му сложим 3 000 000 лв. и да си го продаваме… Ние отиваме на максималната оценка и на максималните проценти, които могат да бъдат добавени към нея. Ние ще направим това, ще го гласуваме, но дали кандидат-купувачът няма да се откаже? Трябва да намерим някакъв оптимален вариант и за двете страни.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Оттеглям предложението си.

Г-н Ашиков обяви, че ще подложи на гласуване процедурните предложения по реда на постъпването им.

Предложението на г-н Румен Димитров за отлагане на точката беше отхвърлено с 7 „за”, „против” няма, 25 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Тодор Тодоров за най-високата оценка, предложена от лицензирания оценител – 408 000 лв.:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - против, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - против, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Милен Михов - въздържал се, Йордан Грозданов - въздържал се, Юлияна Дончева – въздържал се, Иван Александров - въздържал се, Любен Велчев - въздържал се, Пламен Радонов - против, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - против, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – против.

Предложението беше отхвърлено с 12 „за”, 8 „против”, 10 „въздържали се”.

Предложението на г-н Тихомир Георгиев за завишаване на най-високата цена, дадена от оценителя, с 20 %, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - въздържал се, Йордан Грозданов - въздържал се, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - против, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - въздържал се, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – против.

Предложението беше прието с 21 „за”, 4 „против”, 8 „въздържали се”.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): В момента ние присъствахме на един театър, който демонстрира публично политическото преразпределение в ОС – В. Търново, което и когото касаят въпроси, свързани с определени изключително критични казуси доказва кой кой е в този ОС. По никакъв начин не мога да приема публичните декларации, които се тиражират в ежедневниците, местни и национални, че БСП са опозиция на ГЕРБ, че виждате ли този формат е опозиция на оня формат. С какво и как, по какъв начин? Затова неслучайно вземам отношение, защото всичко ще бъда потънало в мъгла отвсякъде, но ще остане записано, защото вашето присъствие в момента пише историята на тази Община заедно с този ОС. И бъдете сигурни, че въпросът не приключва дотук.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): Отхвърли се заявен инвеститорски интерес, който би могъл да напълни бюджета на Общината в размер на 1 800 000 лв. Първо отхвърлихме един инвеститор, който искаше да купи целия имот и общината се лиши минимум от 1 400 000 лв. В момента няма кой вече да купи този имот, дано Паскал Паскалев и Георги Димитров да го стегнат, но дали ще стане, не знам. Второ: това, което ми направи впечатление: при предложена цена от 500 000 лв. за нашия дял беше отхвърлено, беше приета по-ниската цена. С каква логика, не мога да разбера.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване цялото предложение по т. 8 с цената от 489 691, 20 лв.:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - против, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - въздържал се, Йордан Грозданов - въздържал се, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - против, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - въздържал се, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – против.

Предложението беше прието с 21 „за”, 6 „против”, 6 „въздържали се”.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Оспорвам резултата и предлагам да прегласуваме предложението, тъй като се видя кои хора са заинтересувани от тази точка и излязоха. Затова искам прегласуване – защото ние, останалите съветници, които работим без разлика по всички точки, сме тук, но тези, които ги интересува само една точка, станаха и си заминаха вече.

Г-н Ашиков подложи на прегласуване предложението по т. 8 с вх. № 882 от 09.07.2012 г. с цена 489 691,20 лв.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - против, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - въздържал се, Йордан Грозданов - въздържал се, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - против, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - въздържал се, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – против.

Предложението беше прието с 21 „за”, 6 „против”, 6 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 363

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 и чл.51 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- 93,91% идеални части от недвижим имот с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” №79, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10447.511.147.1.1 /едно нула четири четири седем точка пет едно едно точка едно четири седем точка едно точка едно/, целият с РЗП в размер на 349,28 кв.м. и предназначение „за обществено хранене” /ресторант „Щастливеца” на две нива/, заедно с 19,78% ид.ч. от земята – поземлен имот с идентификатор №10447.511.147, целият с площ от 380 кв.м., по КККР на гр. Велико Търново.

2. Определя цена на общинската част от недвижим имот с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” №79, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10447.511.147.1.1 /едно нула четири четири седем точка пет едно едно точка едно четири седем точка едно точка едно/, целият с РЗП в размер на 349,28 кв.м. и предназначение „за обществено хранене” /ресторант „Щастливеца” на две нива/, заедно с 19,78% ид.ч. от земята – поземлен имот с идентификатор №10447.511.147, целият с площ от 380 кв.м., по КККР на гр. Велико Търново, в размер на 489 691.20 лева без начислен ДДС, представляваща най – високата пазарна оценка, изготвена от оценител по ЗНО, в размер на 408 076, увеличена с 20 % . Цената следва да бъде заплатена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Вилислав Цветанов Димитров от гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав” №27, в качеството му на управител на „Вимар-Инвест” ООД Велико Търново, ЕИК 104686754.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” само защото исках да запазя авторитета на кмета на Община В. Търново – Даниел Панов, и авторитета на Общинския съвет. И моля всички тези, които впоследствие, участвайки в предизборните си кампании, тиражират кой на кого бил опозиция, нека се съобразяват с фактите, които току-що бяха обозначени пред всички!

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, помещение представляващ „бар-бюфет“, Вх. № 1027/20.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 364

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Включва в годишния план за приватизация за 2012 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, както следва : „Помещение , представляващо „бар-бюфет” , разположено в сутеренен етаж на Градска поликлиника, с административен адрес гр.В.Търново, ул.”Марно поле” 21” - собственост на Община Велико Търново.

 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота и дълготрайни активи на имота, сключването на договори за наем, за съвместна дейност, за обезпечаване на вземания, които имат за предмет имота по т. 1, освен с разрешение на Общинския съвет.

 

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособени части от имуществото на „Инвестрой-92“ ЕООД – В. Търново, Вх. № 1028/20.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Иван Александров - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 365

 

 На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4, ал. 4 , чл.31, ал.1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 ,ал.7 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 284/21.06.2012 г. година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет :

 1. Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново,представляващи обособени обекти от сгради , построени в поземлен имот с идентификатор № 10447. 502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, както следва : за „Магазин, разположен на партерен етаж, с идентификатор 10447.502. 189.2.1, съгласно КККР на гр. В. Търново и със ЗП 9,70 кв.м.,, заедно с 0,4363 % ид.ч. от общите части на сградата и 0,2791 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 – 4 900 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; за „Гараж,с идентификатор 10447. 502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново и със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % ид.ч. от общите части на сградата и 0,4697 % ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор №10447.502.189”- 11 750 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС . Сделките се облагат с ДДС .

 2. Определя начин за продажба на всеки един от посочените в т. 1 обособени обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва: за „Магазин, разположен на партерен етаж, със ЗП 9,70 кв.м., с идентификатор 10447.502. 189.2.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 0,4363 % ид. ч. от общите части на сградата и 0,2791 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 – 490 лева; за „Гараж,с идентификатор 10447. 502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % ид. ч. от общите части на сградата и 0,4697 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор №10447.502.189”- 1100 лева.

 3. Търговете за продажба на всеки един от посочените в т. 1 обособени обекти да се проведат при следните условия : дата на търга - на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

  4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

 5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за „Магазин, разположен на партерен етаж, със ЗП 9,70 кв.м., с идентификатор 10447.502. 189.2.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 0,4363 % ид. ч. от общите части на сградата и 0,2791 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 – 1 400 лева; за „Гараж,с идентификатор 10447. 502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % ид. ч. от общите части на сградата и 0,4697 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор №10447.502.189”- 3 500 лева.

  Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорените цени, заедно с дължимия ДДС, и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прозрачността при провеждане на конкурс

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Единствената цел, която съм си поставил, е ангажиментът, който сме поели всички ние - че този ОС ще бъде по-различен от всички, които са били преди нас. По-различен, защото ние търсим самоусъвършенстване в положителна насока. Неслучайно съм изредил две възможности и ви благодаря, че ги подкрепяте, но така или иначе, ОС, като орган, който е призван и по закон - задължен да гласува и да взема решения като законодателен орган, преди всичко трябва да взема решение единствено и само на фона на фактите и информацията, която ни се предлага на дневен ред. В тази връзка ние трябва да знаем какво се случва във всяко едно отношение в самата администрация, защото всичко това, което излиза от различните отдели на администрацията, то след това влиза като материали при нас и след това ние трябва да разгледаме, да оформим, да предложим преди да вземем решение. Точно заради повишаване на компетентността и качеството на нашата работа ние трябва да имаме яснота къде и кой го прави, има ли този човек необходимата компетенция, или не, защото ако човекът, който предлага или изготвя, няма необходимата компетенция и по една или друга причина е съумял да се включи в нашата ОА, нали се сещате, че после всичко това ляга върху нашите глави.

В тази връзка аз съм направил предложението си - при проведения конкурс искаме да видим кой кандидат с какво участва и по този начин ние да сме наясно от самото действие, което се извършва, и функцията, която изпълнява самата комисия по номинацията на съответния човек. Защото е крайно време е да спрем да се информираме от ежедневниците, а трябва да стъпваме върху фактите, приложени към материалите в ОС.

Тук е моментът да подчертая, че оставам незадоволен от неприемането на второто предложение, което беше аналог с първото относно изискването на проверката, защото наистина при всичко това, което се случва и в подписването на договорните взаимоотношения като страна възложител и страна изпълнител в съответните начинания, последиците са върху нашите глави. Моята информация, доколкото аз разполагам с необходимия ми обем, за да мога да направя конкретните предложения, доказва, че аз имам съвсем правилна преценка какво ще ни предстои като сътресения в ОС. Затова ви моля да подкрепите предложението ми!

Предложението по т. 11 беше подложено на гласуване и отхвърлено с 2 „за”, 2 „против”, 17 „въздържали се”.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ (отрицателен вот): Защо решихме конкретно за това предложение да искаме това? Защо не го искаме по принцип? Ако ОС е принципен, не може да разглежда това назначаване по този начин, а за всяко следващо да не искаме. Или трябваше да се отнася за всички. Защо решихме конкретно за този случай? Утре пак ще има конкурси. Според мен въпросът трябва да бъде принципно поставен, а не да се разглежда на парче.

Гласувах против проверката, защото това ще отнеме много време, месеци, а мисля, че в момента колегите имат достатъчно работа. Проверката, която г-н Димитров иска, е изключително мащабна и с отнемане на много капацитет от ОА. Има и други варианти – това да бъде предложено и да бъде включено в плана на одиторите или да бъде включено в плана на Вътрешно-контролния блок. Ако сега приемем това, това означава, че целият план, който предварително сме приели, е обречен на неизпълнение. Това ще отнеме месеци. Затова гласувах „против”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах против това, иначе с добро намерение, предложение, защото то не е законосъобразно. Член 21 от ЗМСМА определя какво може да решава ОС и същият закон определя какви са правомощията на кмета, който осъществява ръководството на администрацията. И не е това начинът чрез решение ние да търсим някаква информация или да оказваме контрол върху актовете на кмета, който е в изключителното си право да проведе конкурс и да назначава длъжностни лица в администрацията, включително и на ръководни длъжности. Такъв контрол се осъществява чрез питания, чрез други механизми и сега това е едно добро желание, облечено в недобра правна форма.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на обект от първостепенно значение по реда на ЗОС, Вх. № 1006/17.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 366

 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.6 от ЗОС, във връзка с §1 т.6 от ДР на ЗОС, Великотърновски общински съвет:

 

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г., като определя за общински обект от първостепенно значение обект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Велико Търново – реконструкция на ПСОВ, реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа” на Община Велико Търново по Оперативна програма „Околна среда”, Приоритетна ос 1: №BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, за да мога да се възползвам от правото си на отрицателен вот и да върна репликата на колегите.

По въпроса, коментиран от Стефан Михайлов. Предложението беше отворено и ако имаше добрата воля да бъде разширено, можеше да бъде направена корекция това да не се отнася единствено и само за този конкурс, напротив, това би могло да бъде една добра практика в нашата работа.

Г-н Михов каза, че е незаконосъобразно. Готов съм да споря, че нашата функция тук наистина е да работим не и единствено само с един закон. Г-н Михов, не четете само един закон, има достатъчно правомощия, които ни дава законодателството на България. И в конкретното предложение аз съм ви предложил два варианта.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз искам да напомня, че когато има отрицателен вот, се говори конкретно по точката, във връзка с която е отрицателният вот.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1013/18.09.2012

 

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Изпитвам радостни чувства, че дойде време ОС да разгледа един толкова важен въпрос, свързан с професионалната дейност на българските офицери и сержанти от запаса и резерва. Става въпрос за прехвърляне на имот от Министерството на отбраната към община В. Търново и тя от своя страна да го прехвърли на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Цялата кореспонденция между Съюза ни и ръководството на МО започна още от встъпването в длъжност на ген. лейтенанта от резерва Аньо Ангелов, който е министър на отбраната. Много от вас знаят, че офицерските и подофицерските съюзи са били закрити през 1947 г., вследствие на което нашият имот, който е бил Клуб на българските офицери и сержанти, разположен на ул. „Въстаническа” е бил национализиран, а след това продаден през 1978 г. от кмета Генджов. Предшествениците, които са ръководили нашия съюз, са водили 14-годишна борба за възстановяване на собствеността. Дойде време да се реши този въпрос и аз ви моля от позицията на вашето гражданско съзнание, на вашата доблест и чест, приемайки, че офицерството и сержантството, което е в запаса и резерва, е служило достойно на отечеството и аз си позволявам да употребя израза „аз съм служил в българската войска реално, там, където се носи дълбоко в съзнанието ми и великотърновският химн „Откога се е мила моя майнольо войска завървяла”.

Уважете нашето искане! Аз съм сегашния председател на Областния съвет на този съюз, избран по демократичен начин. Когато се устрои нашият клуб, аз ще ви поканя на парти (и това не е подкуп) изразявайки моето задоволство, че вие сте подкрепили една благородна гражданска позиция на част от стожера на българската национална сигурност.

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Предлагам точката да се прегласува, тъй като мисля, че професорът е в конфликт на интереси и не би следвало да гласува. Затова се въздържах, за да не ни атакуват.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Заявявам, че няма да участвам в гласуването.

Г-н Ашиков подложи на прегласуване предложението по т. 13:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 367

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на недвижим имот с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №58 – Клуб „Българско войнство”, представляващ: закусвалня, състояща се от търговска част, кухня, коридор, складове и сервизни помещения, със ЗП в размер на 237,83 кв.м. и складове, разположени в сутерена на сградата с площ от 43,33 кв.м., заедно с 10,667% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, за който е съставен акт за частна държавна собственост №586/06.03.2000 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТАТОЧКА ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, с. Миндя, Вх. № 1014/18.09.2012 г.

 

Г-н СТЕФАН СТЕФАНОВ: В дневния ред и за двете точки пише „чл. 45 от ЗОС”, а в проекта за решение пише „чл. 54”. Нека да се изчисти – става въпрос за чл. 54 от ЗОС.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 368

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на недвижим имот, находящ се в с. Миндя, представляващ УПИ ХІІ-66 от кв.11 по плана на селото с площ от 4 680 кв.м., заедно с построената върху земята масивна двуетажна сграда със ЗП в размер на 690 кв.м. – бивше помощно училище „Иван Вазов” – пансион и кухненски блок, за който е съставен акт за частна държавна собственост №3676/04.05.2011 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, Вх. № 1024/18.09.2012 г.

 

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Редно е като професор и учен да взема отношение по този въпрос, въпреки че съм напълно убеден, че ще подкрепим това, което е подкрепила и съответната комисия. Това, че имаме три малки института - по математика и информатика, по хидрология и метеорология, по управление и роботика, е чест за В. Търново. Аз даже виждам тяхното място някъде близо до Общината, с хубави златни букви „БАН”, а те бяха вкарани в едно от класните отделения, където съм бил курсант през 1963-1967 г. Във времето и пространството хората, интелигентната мисъл не са им решили проблема и сега, когато ние правихме това уточнение на кой етаж те да бъдат настанени, аз отивам още по-смело напред: когато се върши всичко онова по новия проект, тук, на територията на старото военно училище, дано се намери една прогресивна мисъл, едно интелигентно мислене у тези бъдещи инвеститори, нека да прозрат и да направят едно параклисче, не религиозно, а научно и отпред да пише „БАН – В. Търново”, защото тази академия ще обедини потенциала на хуманитариния и на военния университет и ще се сбъдне мечтата на покойния наш съгражданин академик Стефан Додунеков, който през 1988 г. направи това хубаво нещо. Ако беше жив, аз съм сигурен, че В. Търново щеше да използва неговия потенциал, на неговите ученици, на техните ученици, които работят по целия свят.

Сърдечно благодаря за онова, което подкрепихте по предната точка!

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 369

 

I.  На основание чл. 12 ал. 3 и чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с писма вх. №№ 13-7/31.08.2012 год. и 13-8/03.09.2012 год. от Зам. Председател на БАН, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 78, представляващ ІІІ етаж на административна сграда със ЗП 372,30 кв.м, включващ 8 броя помещения, коридор и санитарен възел на Българска академия на науките.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

ІІІ. Възлага на Управителя на “Инвестстрой 92” ЕООД да сключи договор за безвъзмездно ползване на имота.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, Вх. № 1025/18.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 370

 

I. На основание чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 63-151/12.09.2012 год. от Председателя на УС на сдружение „Търновски фотоклуб”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за провеждане на конкурс за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 78, етаж ІV, представляващ първото в дясно след санитарния възел помещение с обща площ 36,00 кв.м.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе конкурс за безвъзмездно ползване на имота за срок от 5 /пет/ години. До участие в него да бъдат допускани юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра.

ІІІ. Възлага на Управителя на „Инвестрой 92” ЕООД да сключи договор за безвъзмездно ползване на имота.                                                                                          

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за предоставен за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост, Вх. № 1023/18.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ще подложа на гласуване предложението по т. 17 с препоръката на ПК по СТДМ.

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров – за, Камен Алексиев.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 371

 

I. На основание чл. 51 ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 8 ал. 3 т. 3 и чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на части от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” № 18, представляващ закрита и открита лекоатлетическа писти, намиращи се на СК „Ивайло”- юг на Спортен клуб „Атлетика 2012”.

ІІ. Възлага на Управителя на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи договор за безвъзмездно ползване.

III. Предлага на Кмета да изиска от „Инвестрой 92“ ЕООД да окаже необходимата правна и техническа помощ във връзка с проекта.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Тъй като вече е 13.00 часа, предлагам да удължим заседанието с 2 часа съгласно нашия правилник.

Предложението за удължаване на заседанието беше прието с 16 „за”, „против” няма, 12 „въздържали се”.

След гласуването г-н Ашиков обяви 10-минутна почивка.

След почивката беше направена проверка на кворума. В залата присъстваха 9 общински съветници.

 

Г-н Ашиков обяви, че закрива заседанието поради липса на кворум и насрочва извънредно заседание на 02.10.2012 г. от 17.00 часа.

Заседанието беше закрито в 13.40 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ