Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 357

Решение № 357

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на промените по приходната и разходната част на бюджета за периода 01.07.2012-31.08.2012г. година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 357

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет:

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета за периода 01.07.2012-31.08.2012 г. година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година /Приложение №1/, както следва:

 

 

І. ПО БЮДЖЕТА

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

 

 

 

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

 

 

 

 

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІI тр.

Приходи и доходи от собственост

 

2400

-3 877

-3 877

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

-3 916

-3 916

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-3 916

-3 916

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

39

39

-Дирекция "Образование"

 

 

 

39

39

Общински такси

 

 

 

2700

1 250

1 250

За ползване на общежития и други по образованието

2708

1 250

1 250

-Дирекция "Образование"

 

 

 

1 250

1 250

Други неданъчни приходи

 

 

3600

609

609

- Получени застр.обезщет.в т.ч.:

 

3611

249

249

-Дирекция "Образование"

 

 

 

249

249

- Други неданъчни приходи

 

3619

360

360

-Дирекция "Образование"

 

 

 

360

360

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

2 018

2 018

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

2 018

2 018

-Дирекция "Образование"

 

 

 

2 018

2 018

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

 

2400

467

467

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

106

106

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

2405

106

106

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

361

361

-Дирекция "Образование"

 

 

 

361

361

Други неданъчни приходи

 

 

3600

623

623

- Реализирани курсови разлики, в т.ч.:

3601

-32

-32

- Дирекция Образование

 

 

 

-32

-32

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

 

3611

655

655

- Дирекция Образование

 

 

 

655

655

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-106

-106

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-106

-106

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

3702

-106

-106

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

3 096

3 096

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

3 096

3 096

- Община Велико Търново

 

 

 

0

 

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

3 096

3 096

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина

4600

3 151

3 151

- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз

4610

3 151

3 151

-Дирекция "Образование"

 

 

 

3 151

3 151

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

7 231

7 231

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

7 231

7 231

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

 

 

 

 

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Трансфери от/за държавни предприятия

6400

2 005

2 005

получени трансфери /+/

 

 

6401

2 005

2 005

-Дирекция "Образование"

 

 

6401

2 005

2 005

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

2 005

2 005

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

9 236

9 236

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

9 236

9 236

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

 

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

 

 

 

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

 

0 лв

 

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-241 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

241 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

0 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-27 895 лв

 

 

Център за социални услуги

 

 

27 895 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

0 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

 

 

 

1. Функция 3 Образование

 

 

 

 

17 005 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

11 880 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

5 125 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

22 096 лв

Група 3 Култура

 

 

 

 

22 096 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

19 000 лв

 

 

Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

3 096 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

39 101 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

6 200 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

7 000 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

-800 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

218 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

218 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

123 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

123 лв

 

- в т. ч.:

Център за социални услуги

 

 

123 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Функция 6Жилищно строителство, БКС и опазване

 

 

   на околната среда

 

 

 

 

5 440 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

 

 

5 380 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

5 880 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

-500 лв

 

Група 2 Опазване на околната среда

 

 

60 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-2 300 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

-1 140 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

1 200 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

2 300 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

-40 646 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

 

 

6 277 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-15 505 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

17 942 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

1 140 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

500 лв

 

 

Кметство Дебелец

 

 

 

2 200 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 3 Култура

 

 

 

 

-46 923 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-47 723 лв

 

 

Кметство Килифарево

 

 

800 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

 

 

-1 200 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

 

 

0 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 6 Други дейности по икономиката

 

-1 200 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-1 200 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-29 865 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

9 236 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

9 236 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ