Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 358

Решение № 358

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по ОП „Околна среда“ 2007-2013 по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“, Процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж“ и даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от определена банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди възстановяването им от ОП „Околна среда“ 2007-2013

 

РЕШЕНИЕ № 358

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1 и чл. 13 от Закона за общинския дълг, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по ОП „Околна среда“ 2007-2013 по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“, Процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации между000 и 10 000 е.ж“, като следва да осигури собствен принос към финансирането на проекта не по-малко от 3 % от допустимите разходи;

2. Дава принципно съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта, в случай на финансиране от ОП „Околна среда“ 2007-2013;

3. В случай на финансиране на проекта от ОП „Околна среда“ 2007-2013 и след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, задължава Кмета на Община Велико Търново да представи последващо предложение за поемане на общински дълг с конкретни параметри, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ