Начало Заседания Графици График на заседанията през I-вото полугодие на 2012 г.

График на заседанията през I-вото полугодие на 2012 г.

 

График на заседанията през І-вото полугодие на 2012 г. приет с Решение № 56 от 22.12.2011 г.:
 
Заседание 26.01.2012 г. Основни точки от дневния ред.
1. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община Велико Търново /съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА/;
2. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за II –ро полугодие на 2011 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;
3. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II –ро полугодие на 2011 г. и всички неснети от отчет решения;

 

Заседание 23.02.2012 г. Основни точки от дневния ред.
1. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;
2. Приемане на Бюджета на Община Велико Търново и Инвестиционната програма за 2012 г.;
3.  Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2011 г.;
4.  Приемане на годишен план за приватизация за 2012 г.;

 

Заседание 22.03.2012 г. Тържествено заседание.
1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”;
2. Удостояване с ежегодна награда „Велико Търново”;


Заседание 29.03.2012 г. Основни точки от дневния ред.
1. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
2. Приемане на информация за работата на РПУ – Велико Търново през 2011 г. и оценка за състоянието на обществения ред и спазване на Наредба № 1;


Заседание 19.04.2012 г. Основни точки от дневния ред.
1. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2011 г.;
2. Информация за дейността на смесените / с участието на Община Велико Търново/ търговски дружества за 2011 г.;


Заседание 17.05.2012 г. Основни точки от дневния ред.
1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за I –во тримесечие на 2012 г.;
2. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за I –во тримесечие на 2012 г.;

 

Заседание 21.06.2012 г. Основни точки от дневния ред.
1. Информация за дейността на РСО „Янтра” и за участието на Община Велико Търново в него;
2. Приемане на график за II – ро полугодие на 2012 г.


При провеждане на извънредни заседания на Великотърновски общински съвет, същите да се провеждат от 17.00 часа.