Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 363

Решение № 363

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 363

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 и чл.51 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- 93,91% идеални части от недвижим имот с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” №79, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10447.511.147.1.1 /едно нула четири четири седем точка пет едно едно точка едно четири седем точка едно точка едно/, целият с РЗП в размер на 349,28 кв.м. и предназначение „за обществено хранене” /ресторант „Щастливеца” на две нива/, заедно с 19,78% ид.ч. от земята – поземлен имот с идентификатор №10447.511.147, целият с площ от 380 кв.м., по КККР на гр. Велико Търново.

2. Определя цена на общинската част от недвижим имот с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” №79, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10447.511.147.1.1 /едно нула четири четири седем точка пет едно едно точка едно четири седем точка едно точка едно/, целият с РЗП в размер на 349,28 кв.м. и предназначение „за обществено хранене” /ресторант „Щастливеца” на две нива/, заедно с 19,78% ид.ч. от земята – поземлен имот с идентификатор №10447.511.147, целият с площ от 380 кв.м., по КККР на гр. Велико Търново, в размер на 489 691.20 лева без начислен ДДС, представляваща най – високата пазарна оценка, изготвена от оценител по ЗНО, в размер на 408 076, увеличена с 20 % . Цената следва да бъде заплатена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Вилислав Цветанов Димитров от гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав” №27, в качеството му на управител на „Вимар-Инвест” ООД Велико Търново, ЕИК 104686754.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ