Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 364

Решение № 364

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот : „Помещение , представляващо „бар-бюфет”, разположено в сутеренен етаж на Градска поликлиника, находящ се на ул.”Марно поле” 21 ,гр.В.Търново” - собственост на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 364

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Включва в годишния план за приватизация за 2012 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, както следва : „Помещение , представляващо „бар-бюфет” , разположено в сутеренен етаж на Градска поликлиника, с административен адрес гр.В.Търново, ул.”Марно поле” 21” - собственост на Община Велико Търново.

 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота и дълготрайни активи на имота, сключването на договори за наем, за съвместна дейност, за обезпечаване на вземания, които имат за предмет имота по т. 1, освен с разрешение на Общинския съвет.

 

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ