Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 365

Решение № 365

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 365

 

 На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4, ал. 4 , чл.31, ал.1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 ,ал.7 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 284/21.06.2012 г. година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет :

           

1. Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново,представляващи обособени обекти от сгради , построени в поземлен имот с идентификатор № 10447. 502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, както следва : за „Магазин, разположен на партерен етаж, с идентификатор 10447.502. 189.2.1, съгласно КККР на гр. В. Търново и със ЗП 9,70 кв.м.,, заедно с 0,4363 % ид.ч. от общите части на сградата и 0,2791 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 – 4 900 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС ; за „Гараж,с идентификатор 10447. 502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново и със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % ид.ч. от общите части на сградата и 0,4697 % ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор №10447.502.189”- 11 750 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС . Сделките се облагат с ДДС .

 2. Определя начин за продажба на всеки един от посочените в т. 1 обособени обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва: за „Магазин, разположен на партерен етаж, със ЗП 9,70 кв.м., с идентификатор 10447.502. 189.2.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 0,4363 % ид. ч. от общите части на сградата и 0,2791 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 – 490 лева; за „Гараж,с идентификатор 10447. 502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % ид. ч. от общите части на сградата и 0,4697 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор №10447.502.189”- 1100 лева.

 3. Търговете за продажба на всеки един от посочените в т. 1 обособени обекти да се проведат при следните условия : дата на търга - на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

 4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

  5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за „Магазин, разположен на партерен етаж, със ЗП 9,70 кв.м., с идентификатор 10447.502. 189.2.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 0,4363 % ид. ч. от общите части на сградата и 0,2791 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189 – 1 400 лева; за „Гараж,с идентификатор 10447. 502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % ид. ч. от общите части на сградата и 0,4697 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор №10447.502.189”- 3 500 лева.

  Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

 6. Заплащането на договорените цени, заедно с дължимия ДДС, и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

 7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

 8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

 9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

 10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ