Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 366

Решение № 366

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Определяне на обект от първостепенно значение по реда на ЗОС

 

РЕШЕНИЕ № 366

 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 т.6 от ЗОС, във връзка с §1 т.6 от ДР на ЗОС, Великотърновски общински съвет:

 

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г., като определя за общински обект от първостепенно значение обект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Велико Търново – реконструкция на ПСОВ, реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа” на Община Велико Търново по Оперативна програма „Околна среда”, Приоритетна ос 1: №BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ