Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 367

Решение № 367

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

 

РЕШЕНИЕ № 367

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на недвижим имот с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №58 – Клуб „Българско войнство”, представляващ: закусвалня, състояща се от търговска част, кухня, коридор, складове и сервизни помещения, със ЗП в размер на 237,83 кв.м. и складове, разположени в сутерена на сградата с площ от 43,33 кв.м., заедно с 10,667% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, за който е съставен акт за частна държавна собственост №586/06.03.2000 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ