Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 368

Решение № 368

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

 

РЕШЕНИЕ № 368

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на недвижим имот, находящ се в с. Миндя, представляващ УПИ ХІІ-66 от кв.11 по плана на селото с площ от 4 680 кв.м., заедно с построената върху земята масивна двуетажна сграда със ЗП в размер на 690 кв.м. – бивше помощно училище „Иван Вазов” – пансион и кухненски блок, за който е съставен акт за частна държавна собственост №3676/04.05.2011 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ