Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 369

Решение № 369

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 369

 

I. На основание чл. 12 ал. 3 и чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с писма вх. №№ 13-7/31.08.2012 год. и 13-8/03.09.2012 год. от Зам. Председател на БАН, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 78, представляващ ІІІ етаж на административна сграда със ЗП 372,30 кв.м, включващ 8 броя помещения, коридор и санитарен възел на Българска академия на науките.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

ІІІ. Възлага на Управителя на “Инвестстрой 92” ЕООД да сключи договор за безвъзмездно ползване на имота.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ