Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 370

Решение № 370

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Молба за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 370

 

I. На основание чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 63-151/12.09.2012 год. от Председателя на УС на сдружение „Търновски фотоклуб”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за провеждане на конкурс за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 78, етаж ІV, представляващ първото в дясно след санитарния възел помещение с обща площ 36,00 кв.м.

           

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе конкурс за безвъзмездно ползване на имота за срок от 5 /пет/ години. До участие в него да бъдат допускани юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра.

           

ІІІ. Възлага на Управителя на „Инвестрой 92” ЕООД да сключи договор за безвъзмездно ползване на имота.                                                                                                                                                                                                              

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ