Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г. Решение № 371

Решение № 371

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за предоставен за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 371

 

I. На основание чл. 51 ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 8 ал. 3 т. 3 и чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на части от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” № 18, представляващ закрита и открита лекоатлетическа писти, намиращи се на СК „Ивайло”- юг на Спортен клуб „Атлетика 2012”.

 

ІІ. Възлага на Управителя на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи договор за безвъзмездно ползване.

        

III. Предлага на Кмета да изиска от „Инвестрой 92“ ЕООД да окаже необходимата правна и техническа помощ във връзка с проекта.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ