Начало Заседания Протоколи Протокол № 28 от 02.10.2012 г.

ПРОТОКОЛ № 28

 

от двадесет и осмото заседание на Великотърновския общински съвет,проведено на 02.10.2012 г. от 17.10 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 30 общински съветника. Отсъстват г-жа Юлияна Дончева, г-н Стефан Михайлов, г-н Тихомир Георгиев, г-жа Калина Широкова, г-н Александър Нанков, г-н Милен Михов, г-н Любен Велчев.

 

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновски общински съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум за провеждане на заседанието и обяви проекта за дневен ред:

 

1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 960/15.08.2012 г.

2. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. №1022/18.09.2012 г.

3. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Балван, Вх. № 1011/18.09.2012 г.

4. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Леденик и с. Русаля, Вх. № 1019/18.09.2012 г.

5. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1016/18.09.2012 г.

6. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци и с. Малки чифлик, Вх. № 1018/18.09.2012 г.

7. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1020/18.09.2012 г.

8. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1021/18.09.2012 г.

9. Утвърждаване на експертни оценки, с. Ялово, Вх. № 1015/18.09.2012 г.

10. Прекратяване на собственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1017/18.09.2012 г.

11. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Шереметя, Вх. № 1007/17.09.2012 г.

12. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 1012/18.09.2012 г.

13. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 929/10.07.2012 г.

14. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №941/06.08.2012 г.

15. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №942/06.08.2012 г.

16. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №943/06.08.2012 г.

17. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 999/11.09.2012 г.

18. Отписване от активите на „Инвестрой-92“ ЕООД гр. В. Т-во на ДМА след извършена продажба чрез публичен търг на обект „Бетонов център“, Вх. № 939/03.08.2012 г.

19. Информация за изпълнение на Решение № 302/03.07.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 902/13.07.2012 г.

20. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР -1924” АД, Вх. № 910/18.07.2012 г.

21. Доклад за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, Вх. № 940/03.08.2012 г.

22. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 834/28.06.2012 г.

23. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Цветомила Георгиева Генчева, Вх. № 958/14.08.2012 г.

24. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Иванова Симеонова, Вх. № 959/14.08.2012 г.

25. Информация относно официално посещение на спортна делегация в гр. Ниш, Република Сърбия.

След което, г-н Ашиков предложи като нова точка 1 да влезе предложение с № 1057 от 01.10.2012 г. относно „Удължаване срока на запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на община В. Търново – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” – Етап І” поради удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предлагам да отпаднат точка 20 и точка 22 от представения ни проект за дневен ред.

Предлагам да включим нова точка под № 9 – предложение, направено от мен, за провеждане на извънредно заседание на ВТОС, на което да бъдат разгледани двете търговски дружества: Професионален футболен клуб „Етър-1924 АД” и „Пазари – В. Търново” ООД. Предлагам разглеждането на докладите да влезе за разглеждане на извънредната сесия, в която да бъдат разгледани двете търговски дружества.

Предложението на г-н Ашиков за включване на нова точка в дневния ред беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ще подложим на гласуване предложението на г-н Димитров точки 20 и 22 да отпаднат от дневния ред и на извънредна сесия да бъдат разгледани докладите на двете търговски дружества и състоянието на тези дружества.

Предложението на г-н Димитров беше отхвърлено с 12 „за”, „против” няма, 15 „въздържали се”.

Целият дневен ред, заедно с направените корекции, беше приет с 21 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Удължаване срока на запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ, Вх. № 1057/01.10.2012 г.

2. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 960/15.08.2012 г.

3. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. №1022/18.09.2012 г.

4. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Балван, Вх. № 1011/18.09.2012 г.

5. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Леденик и с. Русаля, Вх. № 1019/18.09.2012 г.

6. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1016/18.09.2012 г.

7. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци и с. Малки чифлик, Вх. № 1018/18.09.2012 г.

8. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1020/18.09.2012 г.

9. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1021/18.09.2012 г.

10. Утвърждаване на експертни оценки, с. Ялово, Вх. № 1015/18.09.2012 г.

11. Прекратяване на собственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1017/18.09.2012 г.

12. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Шереметя, Вх. № 1007/17.09.2012 г.

13. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 1012/18.09.2012 г.

14. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 929/10.07.2012 г.

15. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №941/06.08.2012 г.

16. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №942/06.08.2012 г.

17. Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №943/06.08.2012 г.

18. Одобряване проект за ПУП, Вх. № 999/11.09.2012 г.

19. Отписване от активите на „Инвестрой-92“ ЕООД гр. В. Т-во на ДМА след извършена продажба чрез публичен търг на обект „Бетонов център“, Вх. № 939/03.08.2012 г.

20. Информация за изпълнение на Решение № 302/03.07.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 902/13.07.2012 г.

21. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР -1924” АД, Вх. № 910/18.07.2012 г.

22. Доклад за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, Вх. № 940/03.08.2012 г.

23. Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 834/28.06.2012 г.

24. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Цветомила Георгиева Генчева, Вх. № 958/14.08.2012 г.

25. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Иванова Симеонова, Вх. № 959/14.08.2012 г.

26. Информация относно официално посещение на спортна делегация в гр. Ниш, Република Сърбия.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срока на запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ, Вх. № 1057/01.10.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - въздържал се, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 372

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 30% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/1.4-04/2009/002 „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала”-Етап-І”, явяващ се 145 546,59 лв. /сто четиридесет и пет хиляди петстотин четиридесет и шест лева и петдесет и девет стотинки/ със срок на валидност – 26 януари 2013 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 960/15.08.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - въздържал се, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 373

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет:

І. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, сградата на Общината, V етаж, представляващ коридорна площ до 2,00 кв.м за срок от 5 /пет/ години за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна цена 70,00 лв. на месец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. №1022/18.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов – въздържал се, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 374

 

І. На основание чл. 14, ал.2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, Промишлена зона „Зеленка”, ул. “Беляковско шосе” № 22 /Гробищен парк- южна част/, както следва:

 1. Част от имот с обща площ 202,03 кв.м /в т.ч. ателие 44,18 кв.м, спомагателна площ 19,15 кв.м и 138,70 кв.м незастроена площ/ при начална тръжна цена 210,00 лв. месечно.

 2. Част от имот с обща площ 133,85 кв.м /в т.ч. ателие 42,75 кв.м, спомагателна площ 20,80 кв.м и 70,30 кв.м незастроена площ/ при начална тръжна цена 205,00 лв. месечно.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на посочените по-горе имоти, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

ІІІ. Възлага на Управителя на “Обредни дейности” ЕООД да сключи договори за отдаване под наем със спечелилите търговете.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Балван, Вх. № 1011/18.09.2012 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Представено е писмено становище от кмета на Балван, който подкрепя предложението.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще гласувам против, тъй като това е наложена наша практика не само от сегашния, но и от стария ОС: след като кметът лично не е заявил позицията си има ли промяна в обстоятелствата откогато е заявил становището в подкрепа на предложението, мисля, че не трябва да го гласуваме.

Предлагам точката да се отложи за следващото заседание на ОС.

Предложението на г-н Димитров за отлагане на точката беше подложено на гласуване и прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Леденик и с. Русаля, Вх. № 1019/18.09.2012 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Представено е писмено становище от кметовете на двете села. Кметът на с. Леденик не е тук. В Правилника приехме, че ако има разпоредителна сделка и кметът отсъства, няма да разглеждаме точката. Предлагам да разделим точката и да гласуваме само за с. Русаля, тъй като кметът на с. Русаля присъства на заседанието.

Г-н САШКО НАЧЕВ - КМЕТ НА С. РУСАЛЯ: Няма промяна в обстоятелствата. Подкрепям предложението.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за разделяне на точката, като се отложи гласуването за с. Леденик и се подложи на гласуване само частта от предложението, касаеща село Русаля. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението по т. 5 – касаещо с. Русаля беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 375

 

І. На основание чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и експертни оценки на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, както следва:

 

1. Язовир- рибарник, намиращ се в землището на с. Русаля, местността „Яладжика”, ЕКНМ 53416, с обща площ 139,061 дка при минимална годишна конкурсна цена 3100,00 лв.

 

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

 

1. Предложена цена, не по-ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

  2.1. Размер на инвестиционните намерения.

  2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

  2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

  2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

  2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилите участници се задължават да изготвят за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестени конкурси за отдаване на имотите под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1016/18.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 376

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, жк „Картала”, ул. „Панайот Хитов” №13, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.506.110 по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ от 460,00 кв.м., с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, жк „Картала” представляващ УПИ ІІ от кв. 379, отреден „за жилищно строителство”, актуван с АЧОС №4868/04.04.2011 г.

 

2. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 30 700 /тридесет хиляди и седемстотин/ лева без ДДС;

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци и с. Малки чифлик, Вх. № 1018/18.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н ТОШКО НИКОЛОВ - КМЕТ НА С. ГАБРОВЦИ: Подкрепям предложението.

Г-н ИВАН ЧОЛАКОВ - КМЕТ НА С. МАЛКИ ЧИФЛИК: Подкрепям даденото от мен становище.

Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 377

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставени територии за трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №517.2, с площ 3,596 дка, V категория, местност „Долна ливада-Димитровци”, по план на новообразуваните имоти землище с. Габровци, актуван с АОС № 5297/31.07.2012 г.;

- трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №46532.67.82, с площ 0,709 дка, VІ категория, местност „Геновото”, по план на новообразуваните имоти землище с. Малки чифлик, актуван с АОС №5298/01.08.2012 г.;

- трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №83123.56.22, с площ 2,771 дка, ІV категория, местност „Робова чешма”, по план на новообразуваните имоти землище с. Шереметя, актуван с АОС №5299/02.08.2012 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- изоставени територии за трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №517.2, с площ 3,596 дка, V категория, местност „Долна ливада-Димитровци”, по план на новообразуваните имоти землище с. Габровци, актуван с АОС № 5297/31.07.2012 г.;

- трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №46532.67.82, с площ 0,709 дка, VІ категория, местност „Геновото”, по план на новообразуваните имоти землище с. Малки чифлик, актуван с АОС №5298/01.08.2012 г.;

- трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №83123.56.22, с площ 2,771 дка, ІV категория, местност „Робова чешма”, по план на новообразуваните имоти землище с. Шереметя, актуван с АОС №5299/02.08.2012 г.;

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №517.2- в размер на 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ лева;

- за имот №46532.67.82– в размер на 990 /деветстотин и деветдесет/ лева;

- за имот №83123.56.22 – в размер на 7 065 /седем хиляди шестдесет и пет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1020/18.09.2012 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-жа АЛБЕНА БЕРЕНСКА - КМЕТ НА С. БЕЛЯКОВЕЦ: Подкрепям предложението.

Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 378

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

1.1. незастроен урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 38 по плана на с. Беляковец, с площ от 640 кв.м., актуван с АОС № 3095/21.12.2005 г.;

1.2. незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от строителен квартал 38 по плана на с. Беляковец, с площ от 920 кв.м., актуван с АОС № 3096/22.12.2005 г.;

1.3. незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ от строителен квартал 38 по плана на с. Беляковец, с площ от 840 кв.м., актуван с АОС № 3099/22.12.2005 г.;

1.4. незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от строителен квартал 39 по плана на с. Беляковец, с площ от 1 280 кв.м., актуван с АОС № 3106/05.01.2006 г.

 

2. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 38 - в размер на 6 600 /шест хиляди и шестстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ІІ от кв. 38 – в размер на 9 500 /девет хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ХІІ от кв. 38 – в размер на 6 900 /шест хиляди и деветстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ІІ от кв. 39 – в размер на 10 700 /десет хиляди и седемстотин/ лева без ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1021/18.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-жа АЛБЕНА БЕРЕНСКА - КМЕТЪТ НА С. БЕЛЯКОВЕЦ: Подкрепям предложението.

Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – въздържал се, Петко Тюфекчиев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 379

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

1.1. незастроен урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 53 по плана на с. Беляковец, с площ от 1 310 кв.м., актуван с АОС № 3104/05.01.2006 г.;

1.2. незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от строителен квартал 53 по плана на с. Беляковец, с площ от 850 кв.м., актуван с АОС № 3103/05.01.2006 г.;

1.3. незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ от строителен квартал 53 по плана на с. Беляковец, с площ от 1 420 кв.м., актуван с АОС № 3101/05.01.2006 г.;

1.4. незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ от строителен квартал 53 по плана на с. Беляковец, с площ от 1 120 кв.м., актуван с АОС № 3105/05.01.2006 г.

 

2. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 53 - в размер на 10 600 /десет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ІІ от кв. 53 – в размер на 6 200 /шест хиляди и двеста/ лева без ДДС;

- за УПИ ХІІ от кв. 53 – в размер на 9 400 /девет хиляди и четиристотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ХІІІ от кв. 53 – в размер на 9 000 /девет хиляди/ лева без ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на експертни оценки, с. Ялово, Вх. № 1015/18.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ - КМЕТЪТ НА С. ЯЛОВО: Подкрепям предложението.

Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 380

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Утвърждава актуализирана начална тръжна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №016087 по картата на възстановената собственост на землище с. Ялово, представляващ полска култура /нива/ с площ от 3,865 дка, VІІІ и ІХ категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №4874/06.04.2011 г.– в размер на 1 230 /хиляда двеста и тридесет/ лева без начислен ДДС.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на собственост чрез продажба, с. Габровци, Вх. № 1017/18.09.2012 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н ТОШКО НИКОЛОВ - КМЕТЪТ НА С. ГАБРОВЦИ: Подкрепям предложението.

Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 381

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 486 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5278/21.05.2012 г., представляващо 486/1086 идеални части от поземлен имот №520.1 по план на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, територия по §4 от ЗСПЗЗ, останалата част от който е собственост на Ивайло Николаев Ненков и Даниел Николаев Ненков, двамата с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „П.Ю.Тодоров” №14.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот №520.1 по план на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, територия по §4 от ЗСПЗЗ, с площ от 486 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 670 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Ивайло Николаев Ненков и Даниел Николаев Ненков, двамата с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „П.Ю.Тодоров” №14.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Шереметя, Вх. № 1007/17.09.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТЕВ - КМЕТЪТ НА С. ШЕРЕМЕТЯ: Подкрепям предложението.

Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов – въздържал се, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 22 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 1012/18.09.2012 г.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Тъй като кметът на с. Леденик отсъства, предлагам да отложим разглеждането на точката.

Предложението за отлагане на точката беше прието с 18 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, Вх. № 929/10.07.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 14 беше подложено на гласуване и прието с 19 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 382

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-07/ 15.12.2011г., т.5,   Великотърновският общински съвет потвърждава заповед № РД 22-528/27.03.2012г. и одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 10447.16.668, местност „Козлуджа” в землището гр.Велико Търново за промяна предназначението на имота. За поземлен имот № 10447.16.668, местност „Козлуджа”, землище на гр.Велико Търново се определя предназначение за „производствено-складови дейности” / изграждане на „Складова база за водомери и топломери, В и К части, лаборатория за проверка на водомери и търговска част – магазин”/ при следните устройствени показатели:

           височина на сградите – до 12 м;

           плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 % ;

           коефициент на интензивност / Кинт/ - до 2,5 ;

           минимална озеленена площ – 20% ;

           начин на застрояване – свободно / е/ ;

           Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Няма да питам защо. Просто ще изкажа мнението си такова, каквото беше в ПК по ОС и мисля, че Общинският съвет прави поредната грешка, защото разпореждането какво, как и по какъв начин да се случи на определена територия в гр. В. Търново, мисля, че всички ние трябва да имаме стратегическа концепция. Не съм съгласен по този начин - на парче, да се разпореждаме с един от значимите, лицевите, челните парцели на входа на В. Търново. Там, където почти всички собственици знаеха, че щяха да се строят жилищни комплекси, вие в момента да подкрепяте предложение, с което тенденциозно се променя предназначението. Аз имам имот на Козлуджа от 1991-1992 г. Всички ние знаехме, че там ще се изгражда ниско жилищно строителство. В момента вие давате вашия вот за преобръщането надолу с краката на този прекрасен парцел. Не съм съгласен редом с моята собственост да има индустриална, промишлена зона, в каквото вие тенденциозно продължавате да обръщате.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Тук трябва да се Интегрираният проект. В него точно от тази зона нататък е дадено за развитие в тази насока - индустриални цели.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №941/06.08.2012 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н ИВАН ЧОЛАКОВ - КМЕТ НА С. МАЛКИ ЧИФЛИК: Подкрепям предложението.

Предложението по т. 15 беше подложено на гласуване. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 383

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-04 от 05.07.2012г.,т.2, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 46532.59.9, по плана на новообразуваните имоти на територия по пар.4 от ЗСПЗЗ, местност „Мечи дол”, в землището на с.Малки Чифлик за промяна предназначението на имота . За поземлен имот № 46532.59.9, местност „Мечи дол” в землището на с.Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди” и се предвижда жилищна сграда, при следните устройствени показатели:

          височина на сградата – до 10 м;

          плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

          коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

          минимална озеленена площ – 40% ;

          начин на застрояване – свободно / е/ ;

         Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

 На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №942/06.08.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н ИВАН ЧОЛАКОВ - КМЕТ НА С. МАЛКИ ЧИФЛИК: Подкрепям предложението.

Предложението по т. 16 беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 384

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-04 от 05.07.2012г.,т.1, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 46532.59.63, по плана на новообразуваните имоти на територия по пар.4 от ЗСПЗЗ, местност „Мечи дол”, в землището на с.Малки Чифлик за промяна предназначението на имота . За поземлен имот № 46532.59.63, местност „Мечи дол” в землището на с.Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди” и се предвижда жилищна сграда, при следните устройствени показатели:

           височина на сградата – до 10 м;

           плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

           коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

           минимална озеленена площ – 40% ;

           начин на застрояване – свободно / е/ ;

           Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. №943/06.08.2012 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н ИВАН ЧОЛАКОВ - КМЕТ НА С. МАЛКИ ЧИФЛИК: Подкрепям предложението.

Предложението по т. 17 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 385

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-04 от 05.07.2012г.,т.3, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 46532.64.20, по плана на новообразуваните имоти на територия по пар.4 от ЗСПЗЗ, местност „Под селото”, в землището на с.Малки Чифлик за промяна предназначението на имота . За поземлен имот № 46532.64.20, местност „Под селото”в землището на с.Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди” и се предвижда жилищна сграда, при следните устройствени показатели:

           височина на сградата – до 10 м;

           плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

           коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

           минимална озеленена площ – 40% ;

           начин на застрояване – свободно / е/ ;

           Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

           На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, Вх. № 999/11.09.2012 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 18 беше подложено на гласуване и прието с 20 „за”, 1 „против” , 6 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 386

 

    На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-2 от 25.01.2012г.,т.9, на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 10447.519.284, по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота и план-схема за електрификация   към ПУП. За поземлен имот № 10447.519.284 се предвижда изграждане на „Жилищна сграда” ,при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

   На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване от активите на „Инвестрой-92“ ЕООД гр. В. Търново на ДМА след извършена продажба чрез публичен търг на обект „Бетонов център“, Вх. № 939/03.08.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов – въздържал се, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов – въздържал се, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 387 

 

1.   На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 14, ал.1, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски oбщински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново на обект „Бетонов център”, представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 10447.505.4,/инв.№201004, земя бетонов възел-4615М2 от Амортизационен план за обект „Бетонов възел” към 30.06.2012г. и справка-приложение от 19.07.2012г./с балансова стойност 30 459.00лв.; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.1 и едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.3/инв.№203074, склад-навес и канцелария от Амортизационен план за обект „Бетонов възел” към 30.06.2012г. и справка-приложение от 19.07.2012г./с балансова стойност 2 086,56 лв.; едноетажна сграда-склад с идентификатор 10447.505.4.5/инв.№203075, склад от Амортизационен план за обект „Бетонов възел” към 30.06.2012г. и справка-приложение от 19.07.2012г./с балансова стойност 220,14лв.; подобрения в поземления имот, инв.№204224, водопровод-бетонов възел от Амортизационен план за обект „Бетонов възел” към 30.06.2012г. и справка-приложение от 19.07.2012г./с балансова стойност 506,00лв. и подобрения в поземления имот, инв.№204225, площадки и пътища бетонов възел от Амортизационен план за обект „Бетонов възел” към 30.06.2012г. и справка-приложение от 19.07.2012г./с балансова стойност 1 105,37лв. всичко на обща стойност 34 377,07лв. за сметка на Собствения капитал в частта на резерви по счетоводен баланс на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново към 30.06.2012 г.

 

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

 

3. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за изпълнение на Решение № 302/03.07.2012 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 902/13.07.2012 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това, което в момента четете и което ще гласувате след малко, е един абсолютен правен парадокс. Защо? Има решение на Общинския съвет, подчертавам, много закъсняло, защото веднага след Общото събрание на МОБАЛ аз и още няколко колеги имахме предложение да се свика възможно най-бързо и да се проведе извънредна сесия, на която да се вземе решение против вписването на решението от Общото събрание на МОБАЛ. Разбира се, не се съгласиха. Закъсняхме и в момента сме в патова ситуация. Има решение на Общинкия съвет, има решение на съда и има вписване в Агенцията по вписвания, така както Общото събрание е преценило, че трябва да бъде.

Защо колегите, които не знаят, не разбират, не се вслушват в това, което им се казва, за да не съществуват точно такива правни парадокси? Въпросът ми е реторичен, защото точките, които предложих за отлагане, са идентични на тази точка. В момента ние излагаме самите себе си. Затова аз няма да подкрепя. Да, това е информация за сведение, но чрез отказа си да подкрепя тази информация, аз изразявам своята воля за несъгласие с работата на ОС.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване приемането на информацията за сведение. С 13 „за”, 5 „против”, 8 „въздържали се” предложението за приемане на информацията за сведение беше отхвърлено.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР -1924” АД, Вх. № 910/18.07.2012 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По тази точка искам да изразя своето възмущение от това, че вие не приехте моето предложение за отлагане на тези точки и свикване на извънредна сесия, на която да бъдат разгледани двете търговски дружества, които към настоящия момент ни карат да се усещаме, че от нас нищо не зависи и ние сме никой. Знаете колко са загубите за 2011 г. на търговско дружество ПФК „Етър 1924”? Знаете ли за шестмесечието и за деветмесечието на тази година колко са задълженията на този клуб? Това впоследствие ще рефлектира върху всички нас. По същия начин както години наред ОС си пасува по проблема, с казуса „Пазари ЕООД”. Това ли трябва да се случва и с футболния клуб? Нима не е крайно време всички ние наистина да сложим фактите и обстоятелствата на масата и да вземем окончателни решения какво искаме и какво трябва да направим, за да постигнем нашите цели. Наистина се чувствам максимално притеснен от безличието на Общинския съвет.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Повечето неща, които смятах да кажа, ги каза колегата Димитров. Аз исках да изкажа недоумението си в началото на сесията от отхвърлянето на такива важни неща. Предложението на г-н Димитров не само беше правилно, то беше необходимо. А това, че на практика ние, като общински съветници, отказваме да се занимаем с тези неща, означава, че в ОС има безхаберие.

За съжаление, не мога да го кажа по друг начин, трудно ми е да го кажа, но това е истината, колеги. Ако продължаваме по същия начин, ние няма да свършим работа и за две стотинки.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО: Аз ви предлагам за в бъдеще такива неизяснени въпроси, които ви вълнуват, да влизат първо по комисии, да се дебатират там и когато влязат в залата, всички тези въпроси, които имате, да са изчистени, а не да правим театър в Общинския съвет. Всички договори, които трябва да представя, са при мен, взел съм ги за справка. От Финансовата дирекция чакаме справките, които са поискали от Футболния клуб. На следваща сесия тези въпроси могат да се дебатират в различните комисиите и да са ясни всички неща. Това е моето предложение.

Точката в момента е свързана с доклад за Общите събрания, които са се провели, а дебатът за двете търговски дружества мисля, че трябва да се направи в комисиите, да се дискутира, да се изяснят нещата. Имаме специалисти в ОА, аз лично ще ги поканя, след като вие искате да се дебатира и тези въпроси, които ви вълнуват, да бъдат изяснени.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: От началото на мандата за първи път ме заболя, защото вие дефинирате моята ангажираност и като общински съветник, и като гражданин, който наистина милее за футбола във В. Търново, да назовавате моята инициативност театър. Не, аз използвам своите правомощия, своите познания, за да мога да провокирам този Общински съвет да се събуди. Това не е театър. Театър се играе в момента с безличието, което се демонстрира. Театърът се играе от 2002 г. Къде са неразпределените печалби от „Пазари”? Къде са инициативите, които са в подкрепа на данъкоплатците, по посока на футболния клуб? Къде е удовлетворението, което трябва всички ние като граждани да получим от нашите съвместни действия, затова че имаме отношение към футболния клуб „Етър”? Това театър ли е?

Използвам правомощията си, за да провокирам ОС да се събуди от летаргичния си сън, да си отвори широко очите и да види какво се случва пред носа му.                                      

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Вярно е, че трябва да се води дебат по същество тогава, когато имаме повече информация – каквато беше тезата на г-н Кмета, но по принцип Общинският съвет, като върховен суверен на властта във В. Търново, има право да си определя и дебати, и да си постави точките и за следващите сесии. Ние днес пропуснахме възможността да си поговорим малко. След това да си мине по съответния ред и ОА да каже своите становища по това, което говорим. Комисиите да кажат техните мнения и след една-две сесии да имаме яснота по тази сага, която протича около десет години и от която гражданството изпитва сериозни съмнения от полезността на тези търговски начинания. Т.е. и двата подхода са правилни, ако има добри намерения, а относно театъра – нали знаете онзи велик човек, който е казал, че всичко е театър и че ние сме актьорите в него. Важното е накрая да ни ръкопляскат.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: На разширения Председателски съвет аз бях против тези точки да влизат на сесията. Защо? Първо, те са за сведение. Второ, Кметът е прав, че информацията трябва да мине по комисии. Аз също мисля, че години наред ние не знаем какво става с нашите дружества. И кметът, и Румен Димитров, и Мирослав Трифонов, и Пламен Радонов са прави. Но нека да се разгледат нещата по-внимателно в комисиите.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 21. Предложението беше прието със 17 „за”, 4 „против” и 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 388

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Приема за сведение Доклад от представителя на Община Велико Търново за проведено Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, Вх. № 940/03.08.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 22 беше подложено на гласуване и прието с 21 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 389

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Приема за сведение Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 834/28.06.2012 г.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване приемането на информацията за сведение. Предложението беше прието с 20 „за”, 4 „против”, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 390

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Приема за сведение Доклад за проведено Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново“ ООД.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Цветомила Георгиева Генчева, Вх. № 958/14.08.2012 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам вместо думите „да не се опрости” да се запише „да се опрости”.

Предложението на г-н Тодоров беше подложено на гласуване и прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: В подкрепа на това, което каза Тодор Тодоров за опрощаване на лицето Цветомила Георгиева Генчева, след името да се постави точка – останалото да отпадне, тъй като същото представлява събираеми държавни вземания.

Предложението на г-н Радонов беше подложено на гласуване и прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 391

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на Столично управление “Социално осигуряване” и размера на задължението, Великотърновски общински съвет:

 

Дава мнение да се опрости задължението в размер на 3567,82 лв. на лицето Цветомила Георгиева Генчева.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Иванова Симеонова, Вх. № 959/14.08.2012 г.

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам вместо думите „да не се опрости” да се запишат думите „да се опрости” и да отпадне текстът „тъй като същата представлява събираемо държавно вземане”.

Предложението на г-н Тодоров беше подложено на гласуване и прието с 18 „за”, 1 „против” няма, 7 „въздържали се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Не можах да разбера как така това вземане го отписахме и вече не е събираемо. Записано е, че е събираемо държавно вземане, а ние казваме, че вече не е събираемо. Значи някой ще натрупа задължения, но има къща и вила и дължи 1000 лв., а ние му казваме.

 

РЕШЕНИЕ № 392

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски общински съвет:

 

Дава мнение да се опрости дължимата сума в общ размер 139,91 лв. на лицето Нели Иванова Симеонова.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно официално посещение на спортна делегация в гр. Ниш, Република Сърбия.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Имах удоволствието и приятното задължение да водя тази делегация в периода 19-21. двата мача бяха спечелени от нашите девойки. Единият мач с резултат 33:19, а другият – 33:25. Искам нарочно да похваля президента на клуба – г-н Атанас Атанасов и треньора Йонка Генчева, които са успели да консолидират един достоен представителен тим в областта на този спорт и като член на Спортната комисия аз се осмелявам да предложа, че такива тимове трябва да бъдат награждавани в йерархичната структура, когато се разделя т.нар. „финансова баница”. Те заслужават.

Искам да споделя, че бяхме приети от председателя на Скупщината и приятели на нашия председател – проф. Миле Илич. Бяхме съпровождани много добре от председателя на хандбалния клуб - проф. Младан Пешич. Искам да споделя и това, че една гимназия в Сърбия, която изживя една тежка война, може да има писта с тартанова настилка. Може да има волейболни и баскетболни и тенис игрища с тартанова настилка, може да има по-хубава зала от нашата многофункционална зала и ред други неща.

Искам да ви съобщя и това, че в тази бита република Сърбия, наш братски народ, магистралата се очертава от Калотина нататък, зад нашите изконни територии и стига над Пирот, там, където ще я построят, за да се съедини с Ниш. Едно време Тодор Колев пееше една песен „Как ще ги стигнем американците”, не перифразирам това, но изпитах болка като български офицер и като общински съветник, че общината в Ниш в спортно отношение е по-добре от нас, въпреки че изгуби мачовете от нашия прекрасен отбор, който хваля още един път пред вас.

 

В 18.30 часа заседанието беше закрито.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ