Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 373

Решение № 373

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 373

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет:

 

І. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, сградата на Общината, V етаж, представляващ коридорна площ до 2,00 кв.м за срок от 5 /пет/ години за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна цена 70,00 лв. на месец.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ