Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 374

Решение № 374

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 374

 

І. На основание чл. 14, ал.2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, Промишлена зона „Зеленка”, ул. “Беляковско шосе” № 22 /Гробищен парк- южна част/, както следва:

1. Част от имот с обща площ 202,03 кв.м /в т.ч. ателие 44,18 кв.м, спомагателна площ 19,15 кв.м и 138,70 кв.м незастроена площ/ при начална тръжна цена 210,00 лв. месечно.

2. Част от имот с обща площ 133,85 кв.м /в т.ч. ателие 42,75 кв.м, спомагателна площ 20,80 кв.м и 70,30 кв.м незастроена площ/ при начална тръжна цена 205,00 лв. месечно.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на посочените по-горе имоти, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

ІІІ. Възлага на Управителя на “Обредни дейности” ЕООД да сключи договори за отдаване под наем със спечелилите търговете.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ