Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 377

Решение № 377

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 377

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставени територии за трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №517.2, с площ 3,596 дка, V категория, местност „Долна ливада-Димитровци”, по план на новообразуваните имоти землище с. Габровци, актуван с АОС № 5297/31.07.2012 г.;

- трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №46532.67.82, с площ 0,709 дка, VІ категория, местност „Геновото”, по план на новообразуваните имоти землище с. Малки чифлик, актуван с АОС №5298/01.08.2012 г.;

- трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №83123.56.22, с площ 2,771 дка, ІV категория, местност „Робова чешма”, по план на новообразуваните имоти землище с. Шереметя, актуван с АОС №5299/02.08.2012 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- изоставени територии за трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №517.2, с площ 3,596 дка, V категория, местност „Долна ливада-Димитровци”, по план на новообразуваните имоти землище с. Габровци, актуван с АОС № 5297/31.07.2012 г.;

- трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №46532.67.82, с площ 0,709 дка, VІ категория, местност „Геновото”, по план на новообразуваните имоти землище с. Малки чифлик, актуван с АОС №5298/01.08.2012 г.;

- трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №83123.56.22, с площ 2,771 дка, ІV категория, местност „Робова чешма”, по план на новообразуваните имоти землище с. Шереметя, актуван с АОС №5299/02.08.2012 г.;

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №517.2- в размер на 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ лева;

- за имот №46532.67.82– в размер на 990 /деветстотин и деветдесет/ лева;

- за имот №83123.56.22 – в размер на 7 065 /седем хиляди шестдесет и пет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ