Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 378

Решение № 378

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 378

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

1.1. незастроен урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 38 по плана на с. Беляковец, с площ от 640 кв.м., актуван с АОС № 3095/21.12.2005 г.;

1.2. незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от строителен квартал 38 по плана на с. Беляковец, с площ от 920 кв.м., актуван с АОС № 3096/22.12.2005 г.;

1.3. незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ от строителен квартал 38 по плана на с. Беляковец, с площ от 840 кв.м., актуван с АОС № 3099/22.12.2005 г.;

1.4. незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от строителен квартал 39 по плана на с. Беляковец, с площ от 1 280 кв.м., актуван с АОС № 3106/05.01.2006 г.

 

2. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 38 - в размер на 6 600 /шест хиляди и шестстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ІІ от кв. 38 – в размер на 9 500 /девет хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ХІІ от кв. 38 – в размер на 6 900 /шест хиляди и деветстотин/ лева без ДДС;

- за УПИ ІІ от кв. 39 – в размер на 10 700 /десет хиляди и седемстотин/ лева без ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ