Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 380

Решение № 380

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертни оценки

 

РЕШЕНИЕ № 380

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Утвърждава актуализирана начална тръжна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №016087 по картата на възстановената собственост на землище с. Ялово, представляващ полска култура /нива/ с площ от 3,865 дка, VІІІ и ІХ категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №4874/06.04.2011 г.– в размер на 1 230 /хиляда двеста и тридесет/ лева без начислен ДДС.

        

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ