Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 381

Решение № 381

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 381

 

1.На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 486 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5278/21.05.2012 г., представляващо 486/1086 идеални части от поземлен имот №520.1 по план на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, територия по §4 от ЗСПЗЗ, останалата част от който е собственост на Ивайло Николаев Ненков и Даниел Николаев Ненков, двамата с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „П.Ю.Тодоров” №14.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот №520.1 по план на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, територия по §4 от ЗСПЗЗ, с площ от 486 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 670 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Ивайло Николаев Ненков и Даниел Николаев Ненков, двамата с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „П.Ю.Тодоров” №14.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ