Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 382

Решение № 382

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 10447.16.668, местност „Козлуджа”, землище на гр.Велико Търново – промяна предназначението на земеделска земя за „ производствено-складови дейности” / изграждане на „Складова база за водомери и топломери, В и К части, лаборатория за проверка на водомери и търговска част – магазин”/.

 

РЕШЕНИЕ № 382

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-07/ 15.12.2011г., т.5,   Великотърновският общински съвет потвърждава заповед № РД 22-528/27.03.2012г. и одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 10447.16.668, местност „Козлуджа” в землището гр.Велико Търново за промяна предназначението на имота. За поземлен имот № 10447.16.668, местност „Козлуджа”, землище на гр.Велико Търново се определя предназначение за „производствено-складови дейности” / изграждане на „Складова база за водомери и топломери, В и К части, лаборатория за проверка на водомери и търговска част – магазин”/ при следните устройствени показатели:

           височина на сградите – до 12 м;

           плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 % ;

           коефициент на интензивност /Кинт/ - до 2,5 ;

           минимална озеленена площ – 20% ;

           начин на застрояване – свободно /е/ ;

           Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ