Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 385

Решение № 385

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 46532.64.20, по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, местност «Под селото», землище на с.Малки Чифлик относно промяна предназначението на земеделска земя за «жилищни нужди».

 

РЕШЕНИЕ № 385

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-04 от 05.07.2012г.,т.3, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 46532.64.20, по плана на новообразуваните имоти на територия по пар.4 от ЗСПЗЗ, местност „Под селото”, в землището на с.Малки Чифлик за промяна предназначението на имота . За поземлен имот № 46532.64.20, местност „Под селото”в землището на с.Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди” и се предвижда жилищна сграда, при следните устройствени показатели:

           височина на сградата – до 10 м;

           плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

           коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

           минимална озеленена площ – 40% ;

           начин на застрояване – свободно / е/ ;

          Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ