Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 386

Решение № 386

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 10447.519.284,по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност «Пишмана», землище на гр.Велико Търново – относно промяна предназначението на имота за «жилищни нужди» и план-схема за електрификация към ПУП.

 

РЕШЕНИЕ № 386

 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-2 от 25.01.2012г.,т.9, на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 10447.519.284, по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота и план-схема за електрификация   към ПУП. За поземлен имот № 10447.519.284 се предвижда изграждане на „Жилищна сграда” ,при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

 На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ