Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 387

Решение № 387

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Отписване от активите на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново на ДМА след извършена продажба чрез публичен търг на обект „Бетонов център” обособена част от „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 387

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 14, ал.1, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски oбщински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново на обект „Бетонов център”, представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 10447.505.4,/инв.№201004, земя бетонов възел-4615М2 от Амортизационен план за обект „Бетонов възел” към 30.06.2012г. и справка-приложение от 19.07.2012г./с балансова стойност 30 459.00лв.; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.1 и едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.3/инв.№203074, склад-навес и канцелария от Амортизационен план за обект „Бетонов възел” към 30.06.2012г. и справка-приложение от 19.07.2012г./с балансова стойност 2 086,56 лв.; едноетажна сграда-склад с идентификатор 10447.505.4.5/инв.№203075, склад от Амортизационен план за обект „Бетонов възел” към 30.06.2012г. и справка-приложение от 19.07.2012г./с балансова стойност 220,14лв.; подобрения в поземления имот, инв.№204224, водопровод-бетонов възел от Амортизационен план за обект „Бетонов възел” към 30.06.2012г. и справка-приложение от 19.07.2012г./с балансова стойност 506,00лв. и подобрения в поземления имот, инв.№204225, площадки и пътища бетонов възел от Амортизационен план за обект „Бетонов възел” към 30.06.2012г. и справка-приложение от 19.07.2012г./с балансова стойност 1 105,37лв. всичко на обща стойност 34 377,07лв. за сметка на Собствения капитал в частта на резерви по счетоводен баланс на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново към 30.06.2012 г.

 

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

 

3. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ