Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 29-то заседание - 25.10.2012 г. (проект)

Дневен ред на 29-то заседание - 25.10.2012 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на двадесет и девето заседание, което да се проведе на 25.10.2012 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в Нова зала на Общински съвет, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2012 г. и по Инвестиционна програма на Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1102/15.10.2012 г.

2. Промяна в Решение №181/19.04.2012 г., във връзка с поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 1104/15.10.2012 г.

3. Промяна в Решение №182/19.04.2012 г., във връзка с поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 1103/15.10.2012 г.

4. Приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, Вх. № 1095/12.10.2012 г.

5. Приемане проект на Правилник за организацията на дейността на Центровете за работа с деца и младежи в Община Велико Търново, Вх. № 1088/12.10.2012 г.

6. Питане от г-н Камен Алексиев, Вх. № 900/12.07.2012 г.

7. Питане от г-н Румен Димитров, Вх. № 1035/20.09.2012 г.

8. Питане от г-н Румен Димитров, Вх. № 1089/12.10.2012 г.

9. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие“, Вх. № 1037/24.09.2012 г.

10. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново, Вх. № 1130/17.10.2012 г.

11. Актуализация на Решение № 313 от 19.07.2012 г. на ВТОбС, във връзка с утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2012/2013 г., Вх. № 1096/12.10.2012 г.

12. Предложение от Управителя на „Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД за рационализиране на легловия фонд, Вх. № 1099/15.10.2012 г.

13. Присъждане Академична награда на Община Велико Търново на млади специалности за 2012 г., Вх. № 1050/27.09.2012 г.

14. Предложение от Група „НОВОТО ВРЕМЕ“ на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1075/09.10.2012 г.

15. Проект за решение от Работна група избрана с решение № 296/25.06.2012 г. на ВТОбС, Вх. № 1132/18.10.2012 г.

16. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот: Помещение, представляващо „бар-бюфет“ разположено в сутеренен етаж на Градска поликлиника, находяща се на ул. „М. поле“ 21, гр. Велико Търново – собственост на община Велико Търново, Вх. № 1126/17.10.2012 г.

17. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни общински нежилищни имоти, находящи се в селата Дичин, Русаля и Никюп, Вх. № 1127/17.1012 г.

18. Намаляване на началната цена за продажба на обособен обект „Офисни помещения“, Вх. № 1128/17.10.2012 г.

19. Намаляване началните цени и определяне начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в Западна промишлена зона гр. Велико Търново, Вх. № 1129/17.10.2012 г.

20. Кандидатстване на ОП „Общинско кабелно радио- Велико Търново“ за наземно аналогово радиоразпръскване, Вх. № 1101/15.10.2012 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Ресен, Вх. № 1107/15.10.2012 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 1108/15.10.2012 г.

23. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, гр. Дебелец, Вх. № 1119/16.10.2012 г.

24. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Балван, Вх. № 1112/15.10.2012 г.

25. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Леденик, Вх. № 1109/15.10.2012 г.

26. Сключване на договор за наем за част от имот, за нуждите на Регионален исторически музей – Велико Търново, Вх. № 1123/16.10.2012 г.

27. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Леденик, Вх. № 1114/15.10.2012 г.

28. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 1106/15.10.2012 г.

29. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 1121/16.10.2012 г.

30. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Шереметя, Вх. № 1110/15.10.2012 г.

31. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Леденик, Вх. № 1111/15.10.2012 г.

32. Приемане на имот, Вх. № 1120/16.10.2012 г.

33. Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2013 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ, Вх. № 1118/16.10.2012 г.

34. Одобряване на проект „Малък Ресен”, с. Ресен, Вх. № 1122/16.10.2012 г.

35. Одобряване на проект за ПУП „Маринкините мостчета”, с. Леденик, Вх. № 1115/15.10.2012 г.

36. Одобряване проект за ПУП, местност „Криивир“, с. Шемшево, Вх. № 1116/15.20.2012 г.

37. Одобряване проект за ПУП, местност „Тютюнжув дол”, с. Леденик, Вх. № 1117/15.10.2012 г.

38. Одобряване проект за ПУП, местност „Под селото”, с. Малки Чифлик, Вх. № 1097/12.10.2012 г.

39. Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, Вх. № 1076/10.10.2012 г.

40. Одобряване проект за ПУП, местност „Над село”, с. Малки Чифлик, Вх. № 1077/ 10.10.2012 г.

41. Даване на съгласие за извършване на разход от „Инвестрой-92“ ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 1093/12.10.2012 г.

42. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Тодор Атанасов Ангелов, Вх. № 1031/20.09.2012 г.

43. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Галина Пенчева Димитрова, Вх. № 1086/12.10.2012 г.

44. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Славена Генова Русанова, Вх. № 1087/12.10.2012 г.

45. Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 12.11.2012 г., Вх. № 1094/12.10.2012 г.

46. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.07.2012 г.-30.09.2012 г., Вх. № 1080/11.10.2012 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ