Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 393

Решение № 393

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година

 

РЕШЕНИЕ № 393

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

 

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

 

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

 

 

 

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

 

 

 

 

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІI тр.

Приходи и доходи от собственост

 

2400

-1 790

-1 790

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

-4 794

-4 794

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

 

-4 794

-4 794

- прих.от наеми на земя

 

 

2406

3 000

3 000

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

 

3 000

3 000

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

4

4

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

 

4

4

Общински такси

 

 

 

2700

1 113

1 113

За ползване на общежития и други по образованието

2708

1 113

1 113

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

 

1 113

1 113

Други неданъчни приходи

 

 

3600

426

426

- Други неданъчни приходи

 

3619

426

426

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

 

426

426

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

251

251

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

251

251

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

 

251

251

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

0

0

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

 

2400

218

218

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

100

100

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

2404

100

100

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

40

40

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

2405

40

40

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

 

2408

78

78

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

2408

78

78

Други неданъчни приходи

 

 

3600

-65

-65

- Реализирани курсови разлики, в т.ч.:

3601

-65

-65

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

3601

-65

-65

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

 

3611

0

0

- Дирекция Образование

 

 

3611

0

 

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-140

-140

- Внесен ДДС (-)

 

 

 

3701

-85

-85

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

3701

-85

-85

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-55

-55

-Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

3702

-15

-15

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

3702

-40

-40

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

13 087

13 087

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

13 087

13 087

-Дирекция "Култура и туризъм"

 

4501

13 087

13 087

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

13 100

13 100

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

13 100

13 100

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

 

 

 

 

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

 

 

§§

Всичко:

ІІ тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

 

6100

48 505

48 505

получени трансфери /+/

 

 

6101

48 505

48 505

- Дирекция Образование

 

 

6101

48 505

48 505

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

48 505

48 505

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

61 605

61 605

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

61 605

61 605

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

 

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

 

 

 

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

 

0 лв

 

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-42 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

42 лв

 

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

0 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-15 113 лв

 

 

Център за социални услуги

 

 

15 113 лв

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

0 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

-142 466 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-142 466 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Функция 3 Образование

 

 

 

 

42 294 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

42 294 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

31 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

31 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

31 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

13 022 лв

Група 3 Култура

 

 

 

 

13 022 лв

 

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

 

 

13 022 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

-87 119 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

-118 305 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-121 673 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

3 368 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

-31 426 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-39 000 лв

 

 

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

7 574 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Функция 4 Здравеопазване

 

 

 

-37 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-37 000 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Функция 6Жилищно строителство, БКС и опазване

 

 

   на околната среда

 

 

 

 

427 769 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

 

 

471 737 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

470 803 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

4 302 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

-3 368 лв

 

Група 2 Опазване на околната среда

 

 

-43 968 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-48 968 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

5 000 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

 

-38 202 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

 

 

31 798 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

10 936 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

8 359 лв

 

 

Кметство Ресен

 

 

 

12 503 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 3 Култура

 

 

 

 

-70 000 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-70 000 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

 

 

-54 112 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

 

 

-54 784 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-54 784 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 6 Други дейности по икономиката

 

672 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

672 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

148 724 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

61 605 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

61 605 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение;

2.1. Неусвоените към 31.12.2012 г. средства за дейност „Реконструкция улична мрежа в населените места” да се прехвърлят като целеви за същата дейност и населени места в преходния остатък за 2013 г.

2.2. С проекта за бюджет на Община Велико Търново за 2013 г. да се внесат критерии / дължина на уличната мрежа, състояние, население и др./. Средствата да се заложат за разход от „целева субсидия” и „собствени бюджетни средства”.

3. Променя Приложение 16 от Решение №101/16.02.2012 година, съгласно Приложение №2 към настоящото решение.

4. Променя Приложение 14 от Решение №101/16.02.2012 година, както следва:

 

 Било:

 

 

 

5. Медицински прегледи: 50 000 лв.

/ начални, периодични и пред състезателни/

Става:

 

 

 

5. Медицински прегледи: 65 000 лв.

/ начални, периодични и пред състезателни/

 

Допълнителните средства са предназначени за медицински прегледи на учениците от Спортно училище гр. Велико Търново.

5. Допълва Приложение 14 от Решение №101/16.02.2012 година, както следва:

 

ІІ. Второстепенни разпоредители:

37. Спортно училище гр. Велико Търново

 

ІIІ. По извънбюджетните сметки и фондове

 

Наименование на извънбюджетната сметка

 

Приходи

Разходи

01.Спец.с/ка за прих.от приват.на общинс.предпр.

0

0

02.Фонд за покриване разходите за приватизация

0

0

03.Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи

 

-354833

-354833

04.Извънбюдж.с-ка за дарения и помощи - чл.42, ал.1 от ЗОБ

0

0

І. Всичко (р.01 до р.06 вкл.):

 

 

-354833

-354833

ІІ. НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ( 98 )

 

 

ВСИЧКО /І+ІІ/

 

 

 

 

-354833

-354833

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (393_prilojenie1.pdf)393_prilojenie1.pdf[Приложение №1]189 Kb
Изтегляне на файла (393_prilojenie2.pdf)393_prilojenie2.pdf[Приложение №2]48 Kb