Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 394

Решение № 394

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Решение №181/19.04.2012 година, във връзка с поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

 

РЕШЕНИЕ № 394

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и §37 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Променя Решение №181/19.04.2012 година в частта „Условия за погасяване”, както следва:

 

БИЛО:

  • Условия за погасяване:

-       Срок на погасяване – 12 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, непосредствено след възстановяване на средствата от Управляващия орган.

-       Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/003 ;

 

СТАВА:

  • Условия за погасяване:

-       Срок на погасяване – 15 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 25.12.2013 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, непосредствено след възстановяване на средствата от Управляващия орган.

-       Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/003 ;

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ