Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 397

Решение № 397

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 397

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене изменения и допълнения на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, както следва:

1. В Раздел ІІ се правят следните изменения и допълнения:

В чл. 5 ал.1 се премахва следния текст “Отдел “Социални услуги, програми и проекти” “ и се създава ал. 5 към чл. 5 със следните точки:

/5/ Кмета на Община Велико Търново утвърждава Правилник за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново.

т. 1. Дирекция “Социални дейности и здравеопазване” съвместно с клубните съвети на клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Велико Търново изготвят Правилник за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново, който се приема от общите събрания към всеки клуб.

т. 2. Правилника за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново се поставя на видно място във всеки клуб и е задължителен за всички пенсионери и инвалиди, ползващи услугите на клуба.

2. В чл. 6, ал.3 се премахва думата “наеми”.

3. В чл. 7, ал. 1 се премахва следния текст “Отдел “Социални услуги, програми и проекти” “.

4. В чл. 10, ал. 3, т. 3 се правят следните изменения:

Чл.10. ал.3 Общото събрание:

т. 3. приема годишна програма за дейността на клуба с финансов план към нея.

5. В чл. 11, т.1 се правят следните изменения:

Чл. 11. Клубният съвет:

т. 1. Участва при изготвяне на Правилник за вътрешния ред;

В чл.11, т.5 се премахва следния текст “Отдел “Социални услуги, програми и проекти” “.

В чл.11 се създават нови т. 7 и т. 8, със следния текст:

Чл. 11. Клубният съвет:

т. 7. Съгласува Заявките за ползване на Клуба на пенсионера и инвалида от трети лица, в т.ч. политически партии;

т. 8. Уведомява ресорния Заместник кмет за взетите решения при провеждане на Общо събрание, касаещи дейността на клуба.

6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

Чл.12. Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и       законосъобразно разходване на средствата събрани от членовете на клуба, както и за опазване на неговото имущество.

7. В чл. 13 се изменя т. 4., както следва.

Чл. 13. Източници на финансиране на клубовете са:

т. 4. постъпили средства в бюджета на Община Велико Търново от отдаване под наем на материалната база на Клубовете на пенсионера и инвалида.

8. Чл. 14 се изменя и се създават ал.1, ал.2, ал.3 със следните текстове:

Чл.14 /1/ Паричните вноски в клубовете се събират и съхраняват от касиера на клуба срещу издадена квитанция.

/2/ Предметните дарения се получават, съгласно изготвен Приемно – предавателен протокол, който задължително се подписва от Кмета на населеното място, Председателя или Заместник председателя на клубния съвет и уредника на съответния клуб на пенсионера и инвалида от една страна и от друга от дарителя. В Приемно – предавателния протокол следва волята на дарителя да бъде ясно изразена - дарението да се ползва за нуждите на съответния клуб на пенсионера и инвалида.

/3/ Приемно – предавателния протокол се представя в Център за социални услуги при Община Велико Търново, където се заприхождава дарението.

9. В чл. 16 се изменя т. 2, както следва:

Чл. 16. В клубовете се води следната задължителна документация:

т. 2 ревизионна книга, съгласно чл. 408 от Кодекса на труда;

10. В чл. 17, ал. 1 се създава нова т. 3 със следния текст:

Чл.17. /1/ Социалните услуги, предоставяни в Клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Велико Търново се извършват от:

т. 3 юридически лица с нестопанска цел, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава от Европейското икономическо пространство.

В чл. 17, ал.2 се допълва, както следва:

/2/ Социалните услуги могат да се предоставят и при съвместно участие въз основа на договор между общината и лицата по ал.1, т.2 и т.3.

11. В чл. 18, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:

Чл.18. ал.1, т.1 Клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново могат да бъдат предоставяни за ползване на трети лица, извън посочените в чл. 6, ал. 2 от Наредбата, при заплащане на наемна цена в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева на час /без ДДС/.

12. Създава се нов чл.19 със следния текст:

Чл.19. В клубовете на пенсионера и инвалида не се разрешава извършване на търговска дейност. От събрания членски внос и парични дарения по решение на общото събрание на Клубовете на пенсионера и инвалида е възможно да се предоставят единствено стоки, за консумация на място в съответния клуб, вписани в Удостоверение за регистрация, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ