Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 400

Решение № 400

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие“, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“

 

РЕШЕНИЕ № 400

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1/ Дава съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проектно предложение по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“.

 

2/ Инвестиционното проектно предложение ще бъде включено в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и за кандидатстване за финансиране по ОПРР през следващия програмен период 2014-2020 година.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ