Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 403

Решение № 403

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман” ЕООД гр. ВеликоТърново със собствени средства на търговското дружество за газифициране на сградата на стационара в местност „Света гора” към „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман” ЕООД, гр.Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 403

 

1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.5, т.1 от Закон за обществените поръчки и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, заповед №327/09.10.2012г. на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново, протокол от 11.10.2012г. по заповед №327/09.10.2012г, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество за изграждане на вътрешно газова инсталация, преработка и присъединяване към съществуваща отоплителна инсталация на обект „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД, гр.Велико Търново на стойност 13 236.00/тринадесет хиляди двеста тридесет и шест/лева без ДДС.

 

2. Задължава Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ