Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 408

Решение № 408

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот : Помещение , представляващо „бар-бюфет”, разположено в сутеренен етаж на Градска поликлиника, находяща се на ул.”М.поле” 21, гр. В. Търново - собственост на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 408

 

І. На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Допуска поправка в Решение № 364/27.09.2012 г. на Великотърновски общински съвет, в частта, касаеща наименованието на обект ,„Помещение,представляващо „бар-бюфет”, разположено в сутеренен етаж на Градска поликлиника,находяща се на ул.”Марно поле” 21 , гр.В.Търново”,който текст се заменя със следното съдържание: „Самостоятелен обект с идентификатор 10447.513.98.1.94, съгласно КККР на гр. В. Търново, разположен в сутренен етаж от сграда № 1,построена в поземлен имот с идентификатор 10447.513.98,с административен адрес ул.”Марно поле” № 21, гр. В. Търново, със ЗП 64,58 кв.м., заедно с  1,13 % ид.ч. от общите части на сградата и 53/4680 ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.513.98.”

 

ІІ.На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 ,чл.31,ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45,ал.7 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 364 / 27.09.2012 г на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет:

   1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 66 570 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС , за продажба на общински нежилищен имот, представляващ : „Самостоятелен обект с идентификатор 10447.513.98.1.94, съгласно КККР на гр. В. Търново, разположен в сутренен етаж от сграда № 1,построена в поземлен имот с идентификатор 10447.513.98 , с административен адрес ул.”Марно поле” № 21, гр. В. Търново, със ЗП 64,58 кв.м., заедно с 1,13 % ид.ч. от общите части на сградата и 53/4680 ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.513.98 ”. Сделката се облага с ДДС .

   2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване , при стъпка на наддаване 6 600 лева.

   3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга - на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга – в стая 419 на общината.

   4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

    5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 19 900 лева Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF.

    6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска– не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при забава за плащане на разсрочената част от продажната цена върху неиздължената част се дължи неустойка в размер на законната лихва, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

   7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обекта - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

   8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

   9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

   10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ