Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 411

Решение № 411

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Намаляване началните цени и определяне начин на приватизация на общински нежилищни имоти ,находящи се в Западна промишлена зона, гр. В. Търново

 

РЕШЕНИЕ № 411

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 и чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45,ал.5,т.1 от ЗДДС, чл.чл. 5 ,6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№1184 /20.01.2011 г. и 196/19.04.2012 г. на Общински съвет - В. Търново , Великотърновски общински съвет:

 

1.Намалява с 25 (двадесет и пет) на сто приетите с решение № 196/19.04.2012 година на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

а) за незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.4 по КККР на гр.В. Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона - 120 622 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ;

б) за незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.173 по КККР на гр.В. Търново, целият с площ от 3 449 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІІ - ”за обслужващи и производствени дейности” от кв.4 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона – 68 910 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС .

           

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване и стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” - 6 000 лева ; за имота по т.1,буква „б” – 3 500 лева.

           

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - в стая 419на общината .

           

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

           

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а” - 36 180 лева; за   имота по т.1,буква „б” – 20 600 лева.

  Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

 

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при забава за плащане на разсрочената част от продажната цена върху неиздължената част се дължи неустойка в размер на законната лихва, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС ; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

 

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

 

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

 

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

 

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ