Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 413

Решение № 413

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 413

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски oбщински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

Само сгради: сграда-работилница със ЗП от 196 кв.м., масивна конструкция, на един етаж, построена 1962 г. и постройка със стоманобетонови колони и греди със ЗП от 984 кв.м., без покрив и дограма, полуразрушена, в т.ч. гараж с канал със ЗП от 36 кв.м., заедно със съответните на застроената площ идеални части от правото на строеж върху земята, построени в поземлен имот №112 по кадастралния план на с. Ресен, околовръстен полигон, отреден „за керамична фабрика”, актувани с АЧОС №5313/18.09.2012 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

Само сгради: сграда-работилница със ЗП от 196 кв.м., масивна конструкция, на един етаж, построена 1962 г. и постройка със стоманобетонови колони и греди със ЗП от 984 кв.м., без покрив и дограма, полуразрушена, в т.ч. гараж с канал със ЗП от 36 кв.м., заедно със съответните на застроената площ идеални части от правото на строеж върху земята, построени в поземлен имот №112 по кадастралния план на с. Ресен, околовръстен полигон, отреден „за керамична фабрика”, актувани с АЧОС №5313/18.09.2012 г.

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 28 100 /двадесет и осем хиляди и сто/ лева без ДДС;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ