Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 414

Решение № 414

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 414

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ПЗ „Зеленка”, ул. „Димитър Мантов” №28, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.505.331 по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ от 2 315,00 кв.м., с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, ПЗ „Зеленка” представляващ УПИ ІV от кв. 563, отреден „за обществено обслужване”, актуван с АЧОС №5315/18.09.2012 г.

 

2. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 92 700 /деветдесет и две хиляди и седемстотин/ лева без ДДС;

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ