Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 29 от 25.10.2012 г. Решение № 415

Решение № 415

Препис-извлечение от Протокол № 29

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 415

 

1.. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски oбщински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- нива /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №163008, с площ 1,371 дка, ІV категория, местност „Бейски трап”, землище гр. Дебелец, актуван с АОС № 5287/26.06.2012 г.;

- трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №46532.60.22, с площ 0,378 дка, VІ категория, местност „Мечи дол”, по план на новообразуваните имоти землище с. Малки чифлик, актуван с АОС №5288/04.07.2012 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- нива /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №163008, с площ 1,371 дка, ІV категория, местност „Бейски трап”, землище гр. Дебелец, актуван с АОС № 5287/26.06.2012 г.;

- трайни насаждения /земя по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща новообразуван поземлен имот №46532.60.22, с площ 0,378 дка, VІ категория, местност „Мечи дол”, по план на новообразуваните имоти землище с. Малки чифлик, актуван с АОС №5288/04.07.2012 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №163008- в размер на 1 820 /хиляда осемстотин и двадесет/ лева без ДДС;

- за имот №46532.60.22– в размер на 415 /четиристотин и петнадесет/ лева без ДДС;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ